Improvisació i acompanyament del flamenco I

Dades generals

Nom de l'assignatura Improvisació i acompanyament del flamenco
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Primer semestre
crèdits ECTS 2
Valor total en hores 60 Hores presencials lectives: 22,5
Altres hores presencials:
Hores per treballs dirigits (no presencials):
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 22,5
Professor/a Joan Asensio
Departament Música Tradicional

Objectius concrets de l’assignatura Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura | Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Sense prerequisits

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

Improvisar en diferents contextos i situacions: acompanyament del cante i la resposta musical a cada situació. Baile o conjunt i solista. Desenvolupar els mecanismes tècnics i mentals necessaris per tal d'adequar. Sentir-se còmode amb el llenguatge específic del flamenco: conèixer hàbits i costums.

Conèixer, valorar i interpretar la improvisació. Tenir coneixements fonamentats de la història, l'estètica i la tècnica, així com de la improvisació al flamenco. Assolir els coneixements necessaris que ens permetin improvisar amb fluïdesa. Desenvolupar la pràctica auditiva. Estimular la creativitat. Desenvolupar l'espontaneïtat de l'instrument amb l'objectiu de poder aplicar-la en qualsevol context. Desenvolupar la memòria en totes les seves vessants i la capacitat de comunicació amb d'altres instruments. Aprendre a treballar en conjunt. Analitzar les diferents parts i situacions d'una improvisació. Aprendre les diferents facetes que pot crear la improvisació espontània. Saber acompanyar el cante i el baile amb desimboltura: coneixements d'estils i variants. Crear una pròpia identitat musical, element indispensable i diferenciador en el flamenco: timbre, creació, caràcter, etc.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Conceptuals El mode frigi espanyol, cadència andalusa, relació tonal i bimodalisme. Escales que surten del mode major i escales que surten del mode menor harmònic i menor melòdic. Escales simètriques (disminuïdes to/mig to i mig to/ to i escales de tons). Aplicacions d'aquestes escales en funció de l'anàlisi harmònica del repertori. Arpegis: majors, menors, sus4, tensionats i inversions característiques de la guitarra flamenca aplicades a d'altres instruments harmònics. Patrons rítmics melòdics i harmònics: relació acords-escales. Conceptes i límits de l'acompanyament i la improvisació. Estils rítmics i lliures del flamenco (cantes i baile). Resolucions i tendències de cada acord en relació amb la funció que desenvolupi, substitucions harmòniques, acords de pas, tensions, etc.

Procedimentals Acompanyament al cante, baile i guitarra. Patrons rítmics de palmas. Incentivar la participació de l'alumne en grups instrumentals. Utilització de les formes i estils del flamenco en contextos musicals espontanis: estàndards, fusió, música clàssica, etc. Utilització de tots els recursos musicals i tècnics en diferents situacions de la improvisació. Crear i desenvolupar diferents variacions a partir d'exemples concrets. Donar respostes musicals adients en diferents contextos.

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

La durada serà d'un quadrimestre. Es distribuira en una classe setmanals d'1 h 30' de durada.

Es faran servir enregistraments sonors i vídeos com a referència d'aprenentatge; no obstant això, es promourà principalment el treball en directe com a eina essencial per a l'aprenentatge de la improvisació i l' acompanyament.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

  • Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Dues audicions. 9 setmana del quadrimestre i setaman d’avaluacions i audicions

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

Serà una avaluació continuada per part del professor, en la qual es tindrà en compte l'evolució de l'alumne en funció del seu compromís amb la matèria i conceptes assimilats.

Avaluació del propi alumne en relació amb els conceptes assimilats. S'elaborarà un projecte sobre algun dels cantes o variants treballats. Exposició i defensa del projecte. Reflexions sobre la matèria.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d’avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Audició Final Quadrimestre 25%
Audició Setmana d’audicions i evaluacions 35%
Treball escrit Final quadrimestre 15%
Assistencia i disposició Tot el quadrimestre 25%
Feu clic aquí per escriure. Feu clic aquí per escriure. Feu clic aquí per escriure.

 

Fonts d'informació bàsica

ANTONIO Y DAVID HURTADO TORRES: El arte de la escritura musical flamenca (reflexiones en torno a una estética). Colección Investigación 1. Ediciones X Bienal del Arte Flamenco. Sevilla 1998.

ANTONIO MACHADO Y ÁLVAREZ: De soledades (Escritos Flamencos 1879). Ediciones Demófilo S.A. Colección Memoria del Sur. Córdoba 1982.

MANUEL CANO: La guitarra (Historia, estudio y aportaciones al arte flamenco). Ediciones Servicio de publicaciones Universidad de Córdoba.

MANUEL BARRIOS: Las oscuras raíces del flamenco. Publicaciones del Monte de Piedad. Sevilla 1986. MANUEL DE FALLA: Escritos sobre Música y Músicos. Espasa Calpe. Buenos Aires 1950. ÁNGEL ÁLVAREZ CABALLERO: El Cante Flamenco. Alianza Editorial. Rito y Geografía del Cante. (Enciclopedia Flamenca). Alga Editores.

RICARDO MOLINA Y ANTONIO MAIRENA: Mundo y Formas del Cante Flamenco. Librería Al- Andalus. Sevilla 1998.

DICCIONARIO HARVARD DE LA MÚSICA.

SERAFÍN ESTÉBANEZ CALDERÓN: Escenas Andaluzas. Espasa Calpe. Madrid 1960.