Guitarra flamenca IS

Dades generals

Nom de l'assignatura Guitarra flamenca instrument secundari
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Anual
crèdits ECTS 12
Valor total en hores 360 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 30
Hores per treballs dirigits (no presencials): 0
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 285
Professor/a Rafael Cañizares
Departament Música Tradicional

Blocs temàtics |Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura | Avaluació acreditativa dels aprenentatges  

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Haver cursat Anàlisi del Flamenc i Tècniques de composició del Flamenc.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Interpretar les obres més representatives del repertori de concert de guitarra flamenca així com l'assimilació i domini de tots els elements que puguin derivar-se de les mateixes, sent capaç de desenvolupar mitjançant l'adquisició dels mateixos, nous coneixements que li permetin utilitzar-los en la practica i acompliment de la seva futura activitat professional.

 

 • Assimilar els recursos propis del llenguatge guitarrístic flamenc: “cierres”, “remates”, “llamadas”, escales, contestacions, patrons rítmics que li permetin el perfeccionament de les capacitats artístiques, musicals i tècniques per abordar la interpretació del repertori més representatiu, d'acord amb les possibilitats pròpies del moment.

 

 • Identificar i reconèixer pel seu estil, als grans mestres de la guitarra flamenca.

 

 • Incorporar l'hàbit de tocar sense tensió, connectant en tot moment amb l'estat de relaxació idoni per a un discurs musical fluït, fonamentant aquest, en la qualitat i neteja del so alhora de l'aplicació d'una gamma de matisos sonors i expressius en funció de la necessitat expressiva de l'argument musical.

 

 • Estimular a l'alumne/a en l'hàbit diari de l'estudi per millorar i perfeccionar els recursos tècnics dels alumnes desenvolupant una bona tècnica instrumental.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Es divideix en tres blocs temàtics: Bloc I Tècnic, Bloc II Analític i Bloc III Interpretatiu.

 

 

 

 • Bloc I Tècnic: Es treballen les tècniques pròpies que apareixen en les obres del repertori estudiat i de repàs continu de les ja aplicades amb anterioritat.
 • Bloc II Analític: Estudiar els exemples extrets de les obres a interpretar, així com de les diferents falsetas i variacions rítmiques, per conèixer i ampliar els continguts conceptuals implicats.

 

 • Bloc III Interpretatiu: Execució instrumental i adquisició de repertori com a eix fonamental de la pràctica, apropant a l'alumne/a al contingut i missatge de la música flamenca a través de l'anàlisi i de la seva interpretació en relació a la realitzada en els models exposats (pel professor o amb audicions complementàries dels grans mestres).

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Presentar les activitats que hagin estat programades durant la setmana a manera de revisió del treball realitzat durant la mateixa.

 

 • Plantejar a l'alumnat activitats que li suposin nous reptes de dificultat progressiva amb vista al fet que intenti resoldre'ls d'una manera creativa estimulant la imaginació, la creativitat i l'aplicació de les seves pròpies experiències.

 

 • Estimular la seva participació a classe de manera activa a totes les activitats propostes.

 

 • Idear i posar en pràctica activitats d'avaluació que serveixin al mateix temps per recollir informació sobre el coneixement conceptual que l'alumne a construït, per crear noves situacions i oportunitats d'aprenentatge.

 

 • Comprometre l'alumnat a realitzar activitats de caràcter autònom per al seu lliurament i avaluació en un període de temps determinat.

 

 • Propiciar l'assimilació dels nous conceptes davant la realització de determinades activitats, treballant en un ambient distès i alegre que propiciï la superació de les dificultats de manera positiva.

 

      Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

v  Execució instrumental cada dos setmanes de les obres ja completades durant cursos anteriors i que li serveixin no solament com a bagatge d'un repertori guitarrístic extens i actualitzat, sinó al mateix temps, com a seguiment i referent de la seva evolució musical progressiva.

v  Enregistraments periòdics del repertori programat durant el quadrimestre: “falsetas”, melodies, patrons melòdics, escales, etc.

v  Improvisar nous patrons rítmics d’acompanyament aplicats a diferents estils, fomentant la improvisació de models nous aplicables a contextos diferents.

v  Audició i visualització d'obres i exemples musicals que serveixin de complement conceptual als continguts de la programació en curs, bé sigui de guitarra, “cante” o ball envers diferents mitjans: enregistraments, vídeos, internet, etc.

v  S'aplicaran els principis i tècniques ja assimilades per donar resposta a les noves qüestions plantejades en situacions diverses.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

 

 • S'avaluarà el grau d'aprenentatge adquirit en cadascuna de les competències que han format part dels continguts del curs. Per dur a terme això se seleccionaran els objectius i continguts que hagin estat programats i que siguin els més adequats per ser avaluats mitjançant proves objectives.
 • S'avaluarà el domini adquirit quant a nivell d'execució tècnica, rítmica i capacitat expressiva.
 • S'avaluarà durant totes les actuacions la correcta afinació de l'instrument.
 • Proves d'execució per avaluar el desenvolupament d’habilitats.
 • De manera global s'avaluarà el grau de formació adquirida i el grau de competència adquirit per actuar en contextos i situacions noves estant aquestes dins de l’àmbit que ens competeix.
 • Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

 

 

Activitat o registre d’avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Repertori (Audició  final) Final de Quadrimestre 50%
Realització de dues proves parcials durant el curs Bimensual 15%
Presentació de treballs Mensual 20%.
Actitud en classe, participació, puntualitat, motivació Setmanal 10%
Activitats realitzades en classe Setmanal   5%

 

Fonts d'informació bàsica

 

La Fabulosa Guitarra de Paco de Lucía. Libro I. Transcripción, digitación y textos: Jorge Bergés

De Lucía Gestión, S.L.

 

Fuente y Caudal de Paco de Lucía. Libro III. Transcripción, digitación: Juan Manuel Cañizares.

De Lucía Gestión, S.L.

 

Almoraima de Paco de Lucía. Libro IV. Transcripción, digitación: Enrique Vargas.

 

El arte de Gerardo Núñez Vol.1, 2. Trancrito por Alain Faucher.  Affedis.

 

La guitarra flamenca de Gerardo Núñez (DVD). Musical transcriptions by Bruno Jundt and Nicole Arnold Encuentro Productions.

 

El Niño Miguel “Guitarra Gitana”. Trancrito por Alain Faucher. Affedis.

 

Arte clásico. Ramón Montoya. Affedis.

 

             Serranito: Inspiración Flamenca. Affedis.

 

El arte de Gerardo Núñez Vol.1, 2Trancrito por Alain Faucher Affedis.

 

Rafael Riqueni “Alcazar de Cristal” Vol. 1,2,3 VG Ediciones.

 

José Jimenez “El Viejín”. Vol. 1,2,3 2. Trancripción y textos de Enrique Vargas.

 

Manolo Sanlúcar “Mundo y Formas de la Guitarra Flamenca”.Vol. 1,2,3 Escrito y digitada por Claude Worms.

 

Esteban de Sanlúcar “Sus principales obras” Escrita y digitades por Manolo Yglesias.

 

La guitarra de Tomatito. Trancrito por Alain Faucher Affedis.

 

Enciclopedia de los Estilos Flamencos de la A a la Z.(10 Volumenes) Recopilación de Jose Manuel Gamboa y Faustino Núñez. Universal Music Group.

 

Ritmo Flamenco.(10 Volumenes) La Flamenca.

 

Festival Internacional del Cante de las Minas Antología. (5 Volumenes) Radiotelevisión Española, 2004.

 

La Niña de los Peine, Patrimonio de Andalucía. Junta de Andalucía.

 

Magna Antología del Cante Flamenco.(10 Compactos. Hispavox.

 

Rito y Geografía del Cante. Director de publicación Antonio Parra Pujante. Alga.

 

Pumping Nylon. The Classical Guitarist´s Technique Handbook by Scott Tennant. Edited by

Nathaniel Gunod.

 

Pumping Nylon. by Scott Tennant. Level Intemediate to Advanced. Edited by Nathaniel Gunod.

 

Ciencia y Método de la Técnica Guitarrística. Jorge Cardoso. Edición/ Published by Acordes concert, 2006.

Guitar Technique and Velocity Exercice. Isaías Savio. Guitar Solo Publication.

 

Guitarra.Teoría Básica Aplicada. Lalo Carnota. Ediciones Apmusica.

 

Teoría Musical del Flamenco. Ritmo. Armonía, Melodía, Forma. Lola Fernández. Acordes Concert.

 

Escuela Razonada de la Guitarra Flamenca. Libro 1,2,3,4 Ricordi.

 

Las Primeras Lecciones. Julio Sagreras. Musical Iberoamericana.

 

The Ultimate Guitar “Scale Bible” by Mark Dziuba. Acquisition, editorial and internal design: Nathaniel Gunod.

 

Integral Camarón de la Isla. Universal.

 

Camarón “Vida y Obra”. Jose Manuel Gamboa, Faustino Núñez. SGAE.

 

Flamenco: Cante-Toque-Baile. DVD2005 RBA Coleccionables, SA.

 

Discografía completa de Paco de Lucía.

 

Mundo y formes de la guitarra Flamenca de Manolo Sanlucar, 3 Escrito y digitada por Claude Worms.

Editada por Acordes.