Cante flamenco IP

Dades generals

Nom de l'assignatura Cante flamenco instrument principal
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Anual
crèdits ECTS 96
Valor total en hores 2910 Hores presencials lectives: 180
Altres hores presencials: 90
Hores per treballs dirigits (no presencials):0
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 2610
Professor/a José Miguel Vizcaya
 
Departament Música Tradicional

Objectius concrets de l’assignatura | Blocs temàtics | Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura | Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Cap Prerequisit.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

1er semestre

 • Assimilar les tècniques d’auto exploració, coneixement i entrenament de l'aparell fonador propi i els recursos tècnics bàsics d'interpretació.
 • Conèixer i comprendre tot el procés d'aprenentatge i adaptació tècnica d'una obra.
 • Saber seleccionar, discriminar i prioritzar les obres de referència per a l'estudi d'un repertori determinat en funció dels objectius específics d'aquest.

2n semestre

 • Saber administrar i organitzar la matèria, aplicar les estratègies d'estudi i assimilació i planificar la temporalització dels treballs comuns a totes les activitats dels semestres 2n, 3r, 4t, 5è, 6è i 7è.
 • Conèixer i saber aplicar els criteris generals de selecció, discriminació i priorització en la recerca de les obres de referència per a l'estudi del repertori general curricular i els criteris particulars del repertori d'aquest semestre.
 • Adquirir la destresa de percepció auditiva i els coneixements d'anàlisi i transcripció melòdica a nivell formal i cadencial en melodies ad libitum de dificultat primària.
 • Saber aplicar tot el procés d'aprenentatge exposat en l'àrea c (Estudi i assimilació del Repertori) de Continguts per cursos al repertori d'aquest semestre.
 • Saber interpretar i comunicar amb fluïdesa tècnica el repertori corresponent a aquest semestre, així com conèixer el seu context històric, vinculacions musicals i la valoració pública del mateix com a espectacle en l'àmbit professional.
 • Saber executar amb destresa melismes de nivell elemental i recursos d'articulació tècnica mínims.

3r semestre

 • Saber seleccionar, discriminar i prioritzar les obres de referència per a l'estudi del repertori corresponent a aquest semestre.
 • Adquirir la destresa de percepció auditiva i els coneixements d'anàlisi i transcripció melòdica a nivell formal i cadencial en melodies semilliures i en melodies sobre compàs binari de dificultat primària.
 • Saber aplicar tot el procés d'aprenentatge exposat en l'àrea c (Estudi i assimilació del Repertori) de Continguts per cursos al repertori d'aquest semestre.
 • Saber interpretar un nivell competent, amb destresa comunicativa i fluïdesa tècnica el repertori corresponent a aquest semestre, així com conèixer el seu context històric, vinculacions musicals i la valoració pública del mateix com a espectacle en l'àmbit professional.
 • Executar amb fluïdesa melismes de nivell primari, fluctuacions rítmiques simples i l'expressió percussiva per al cant rítmic.

4t semestre

 • Saber seleccionar, discriminar i prioritzar les obres de referència per a l'estudi del repertori corresponent a aquest semestre.
 • Adquirir la destresa de percepció auditiva i els coneixements d'anàlisi i transcripció melòdica i harmònica a nivell formal i cadencial en melodies lliures i semilliures i en melodies sobre Compassos ternari i d'amalgama de dificultat mitjana.
 • Saber aplicar tot el procés d'aprenentatge exposat en l'àrea c (Estudi i assimilació del Repertori) de Continguts per cursos al repertori d'aquest semestre.
 • Saber interpretar un nivell competent, amb destresa comunicativa i fluïdesa tècnica el repertori corresponent a aquest semestre, així com conèixer el seu context històric, vinculacions musicals i la valoració pública del mateix com a espectacle en l'àmbit professional.
 • Executar amb fluïdesa melismes de nivell primari, sobre compàs ternari i d'amalgama amb valors rítmics de semicorxeres.

5è semestre

 • Saber seleccionar, discriminar i prioritzar les obres de referència per a l'estudi del repertori corresponent a aquest semestre.
 • Adquirir la destresa de percepció auditiva i els coneixements d'anàlisi i transcripció melòdica i harmònica a nivell formal-cadencial i rítmic en melodies lliures i semilliures amb melismes de dificultat mitjana i en melodies sobre Compassos d'amalgama de dificultat alta i compàs binari altament fluctuant.
 • Saber aplicar tot el procés d'aprenentatge exposat en l'àrea c (Estudi i assimilació del Repertori) de Continguts per cursos al repertori d'aquest semestre
 • Saber interpretar un nivell competent, amb destresa comunicativa i fluïdesa tècnica el repertori corresponent a aquest semestre, així com conèixer el seu context històric, vinculacions musicals i la valoració pública del mateix com a espectacle en l'àmbit professional.
 • Executar amb fluïdesa melismes de dificultat primària, sobre compàs binari atresillado de tempo lent (Tientos), sobre compàs d'amalgama amb desenvolupament de fraseig asimètric (Soleares) i sobre compàs implícit fluctuant i fraseig asimètric (Farruca).

6è semestre

 • Saber seleccionar, discriminar i prioritzar les obres de referència per a l'estudi del repertori corresponent a aquest semestre.
 • Adquirir la destresa de percepció auditiva i els coneixements d'anàlisi i transcripció melòdica i harmònica a nivell formal i cadencial, i a nivell melòdic aproximatiu en melodies lliures amb melismes de complexitat alta (granaínas), en melodies sobre compassos d'amalgama de tempo lent (Seguiriyas) i ràpid (Guajiras) i complexitat mitjana, i en melodies sobre compàs de 3/4 de tempo mig.
 • Saber aplicar tot el procés d'aprenentatge exposat en l'àrea c (Estudi i assimilació del Repertori) de Continguts per cursos al repertori d'aquest semestre
 • Saber interpretar un nivell competent, amb destresa comunicativa i fluïdesa tècnica el repertori corresponent a aquest semestre, així com conèixer el seu context històric, vinculacions musicals i la valoració pública del mateix com a espectacle en l'àmbit professional.
 •  Executar amb fluïdesa melodies lliures amb melismes de complexitat alta (granaínas), melodies sobre compassos d'amalgama de tempo lent i complexitat alta (Seguiriyas) sobre compàs d'amalgama de tempo ràpid i desenvolupament de fraseig asimètric (Guajiras) i melodies sobre compàs de 3 / 4 de fraseig asimètric i doblat (Fandangos de Huelva).

7è semestre

 • Saber seleccionar, discriminar i prioritzar les obres de referència per a l'estudi del repertori corresponent a aquest semestre.
 • Adquirir la destresa de percepció auditiva i els coneixements d'anàlisi i transcripció formal, cadencial, harmònic i rítmic i a nivell melòdic aproximatiu en melodies sobre compàs d'amalgama de tempos mitjà i alt, de melismes de complexitat alta i frasejos asimètrics (Bulerías per soleá, Alegrías i Bulerias)
 • Saber aplicar tot el procés d'aprenentatge exposat en l'àrea c (Estudi i assimilació del Repertori) de Continguts per cursos al repertori d'aquest semestre
 • Saber interpretar un nivell competent, amb destresa comunicativa i fluïdesa tècnica el repertori corresponent a aquest semestre, així com conèixer el seu context històric, vinculacions musicals i la valoració pública del mateix com a espectacle en l'àmbit professional.
 • Executar amb fluïdesa i precisió rítmica melodies amb melismes de complexitat alta sobre compàs d'amalgama amb desenvolupament de fraseig asimètric i tempo mitjà (Bulerias per soleá i Alegries) i melodies de complexitat màxima sobre compassos d'amalgama i de 6/8 de velocitat màxima i desenvolupament de fraseig asimètric (Bulerías).

8è semestre

 • Refermar en la memòria tot el repertori de carrera mitjançant un repàs general
 • Consumar l'adquisició d'una percepció auditiva depurada i adequada al nivell del repertori curricular que permeti una comprensió global clara i una anàlisi múltiple i àgil.
 • Aplicar la terminologia adequada per comunicar les pròpies idees i argumentar propostes.
 • Elaborar judicis i criteris personals, mitjançant una anàlisi crítica del flamenc i aplicar-los amb autonomia a les situacions pròpies.
 • Utilitzar de forma autònoma i creativa diverses fonts d'informació i recursos per a l'ampliació dels coneixements i la creació.
 • Saber aplicar estratègies d'assaig i correcció i interactuar amb el / s acompanyant / s.
 • Saber gestionar i posar en pràctica totes les accions necessàries per a la preparació i actuació en un concert professional tant en el personal com repertori al i de megafonia (àrea  de Continguts per cursos).

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 

 CONTINGUTS  GENERALS

 Part dels continguts conceptuals i / o tècnics seran adaptats, omesos o reforçats en funció del perfil de l'avaluació inicial i contínua de l'estudiant en benefici de la personalització i l'optimització del temps.

 

 1.           I.    Continguts conceptuals complementaris

Escoles estètiques i contextos interpretatius

 • Gitanismo i andalucismo. L’operisme. Impostació flamenca i estètica gitana.
 •  Pals: coherència i convencionalismes estètics en els tractaments tradicionalment assignats. Estètiques i tractaments moderns: actualitat i fusió.
 • Cante de atrás i cante de adelante.
 •  Mestres .Veus tipus.

Autoconeixement artístic

 • La motivació primera. La connexió amb el cor. Antropologia del cantar.
 • La funció social. La comunicació. Conciència de la primacia del missatge.
 • L'elevació de l'esperit . Els estats d'humilitat i de supèrbia interpretatives.
 • La disciplina. Condicions de la autoobservació. L’autopercepció i autoimatge falses de la pròpia veu. Els estereotips vocals o tímbrics.
 • L'encantament del ídol. L’autoanàlisi comparatiu. El temperament propi i la seva influència en la interpretació. Procés de l'autoconeixement i l'autoacceptació vocal. La imatge vocal dels referents adoptats (conscient i inconscient) com a guia tècnica: investigació de la seva idoneïtat. Referents vocals molt arrelats: avantatges i inconvenients. Replantejament d'objectius tècnics personalitzats i disciplina correctiva: magnitud de les dues empreses.

 ContingutsTècnics

 •   Audició, anàlisi i assimilació
 • Fases del procés d'assimilació d'una obra.
 • Audicions perifèrica, seqüencial, narrativa i múltiple.
 • Immersió i percepció inconscient. Imitació i mimetisme: osmosi i identitat vocal. L’entorn sònic. Higiene i economia de la percepció auditiva.
 • Higiene, administració i organització de les obres de referència: prioritat, selecció i discriminació tècniques, estètiques i temàtiques.
 • Preparació prèvia de l'obra: desglossament formal, cadencial i motívic. Administració del procés d'estudi.
 • Escoltar l'intèrpret i sentir l’obra .Ordre de prioritats dels components. L'audició asèptica. La melodia per fragments lògics. Matisos tímbrics, expressius i tècnics.
 • El ritme implícit en la interpretació ad líbitum. Simplificació del ritme-guia. Velocitat i captació improvisada de motius. Atenció, percepció, assimilació i execució lenta.

Investigació, entrenament i assaig

 • Tècniques de auto exploració. L’humor i la caricatura. L’exageració com a estratègia de recerca de la col·locació. Els prototips caracteriològics com a guia per a la col·locació, expressió i execució.
 • L'estat físic i mental previ. Descans i equilibri emocional i energètic. Esperit i autosuggestió positiva. Relaxació. Saturació i entusiasme.
 • Escalfament i administració dels temps. Concentració, control, i saturació mental.
 • Tons i tempos de recerca, entrenament i assajos.
 • Interaccions amb els companys d'assaig.
 • El concert, l'estudi de gravació i l’assaig. Els dies previs
 • Memorització, freqüència i terminis: curt, mitjà i llarg termini.

Recursos tècnics i d’expressió. Característiques funcionalitat i estètica

 • Definició i descripció
 • Hipo, arrossegament i impuls
 • Hipo. Doble hipo. Hipos en cadena sobre dues notes alternades. Impulsos en cadena descendent. Hipo-nota-hipo ascendents o descendents. Hipo-caiguda-impuls. Doble impuls stacatto o picat. Staccato en cadena en els dos sentits.
 • Modificació de vocals. Murmurado.Bebeo.Gangueo.Nasalización.
 • El quejìo. El quejío amb armònic. El quejío amb falsettone. El refilo o nota-aire-nota percutida . El passatge. El messa vaig donar voce. Els llavis. Suport, recolzament glissando, grupet i melisma.Trino i vibrato.
 • L'exageració dels gestos facials. L’exageració oclusiva de la llengua i els llavis com a tècnica de control. L’exageració de les emocions. Cantar amb el cos.

Professionalitat, autogestió i disciplina
Organització de l'estudi, recerca de material i investigación. La higiene en la percepció musical quotidiana. La disciplina vocal en la vida quotidiana. La memòria. Estructuració optimitzada del programa de concert. Actitud i preparació en les hores prèvies al concert. La interpretació pública i la interacció amb l’auditori. Tècniques d'utilització del micro. L’equalització en les proves de so. La relació social i professional en el món artístic.

 

Professionalitat, autogestió i disciplina
 
 Organització de l'estudi, recerca de material i investigación.La higiene en la percepció musical cotidiana.La disciplina vocal en la vida cotidiana.La memòria. Estructuració optimitzada del programa de concert. Actitud i preparació en les hores prèvies al concierto.La interpretació pública i la interacció amb el auditorio.Técnicas d'utilització del micro.La equalització en les proves de sonido.La relació social i professional en el món artístic.

 

 

 1.        III.    Continguts de repertori
 • 1er semestre: Cante libre y Tangos
 • 2º semestre: Tonás,Vidalita,y Cante copla
 • 3º semestre: Peteneras,Tangos y Malagueñas
 • 4º semestre: Caña,Tarantas,Tarantos y Abandolaos
 • 5º semestre : Tientos,Farruca y Soleares
 • 6º semestre : Seguiriyas,Granaínas Guajiras y Fandangos de Huelva
 • semestre : Bulerias,Bulerias por soleá y Alegrías, Adaptación musical propia
 • 8º semestre: Repaso general interpretativo de todo el repertorio de carrera.Diseño optimizado del guión y  del programa de concierto de final de carrera.

     CONTINGUTS PER CURSOS

  Els continguts es desenvoluparan en base a 4 àrees:

 • a. Context i Conceptes
 • b. Entrenament vocal i Fonaments de la interpretació
 • c. Estudi i assimilació del Repertori
 • d. Professionalitat i Autogestió

     Conceptes i contextos

 • La connexió amb el cor. Els estats d'humilitat i d'ambició interpretatius i la disciplina.
 • El cant en l'actualitat. Noves influències
 • Conceptes estètics d'avui. La fusió
 • Els límits en la innovació com a protecció de la identitat musical dels pals
 • El cante jondo i el cant folklòric
 • El classicisme i el camaronismo
 • Conceptes estètics i clima de cada cant
 • Estètica gitana i estètica andalusa
 • Pals: convencionalismes estètics i coherència en els tractaments tradicionalment assignats.     Estétiques i tractaments moderns. Cante de darrere i cant d'endavant
 • El temperament propi i la seva influència en la interpretació
 • Fases del procés d'assimilació d'una obra.
 • Organització i administració de les obres de referència: prioritats, selecció i discriminació     tècnica, estètica i temàtica. Higiene perceptiva.
 • Escoltar l'intèrpret i sentir l’obra. Ordre de prioritats dels components musicals. L'audició asèptica. La melodia per fragments lògics. Matisos tímbrics, expressius i tècnics.

Consciència de les motivacions profundes del cantar.

 • Entrenament vocal i Fonaments de la interpretació
 • Exercicis físics preparatoris
 • Relaxació i tonificació corporal
 • Distensió dels músculs respiratoris i fonatòris
 • exercicis fonatòris
 • Concentració i suport
 • escalfament
 • Consciència de la fluïdesa i les pressió aèria
 • Canvis de registre.
 • Fonaments específics d'interpretació
 • Anàlisi, contextualització i avaluació del perfil tècnic-vocal propi
 • Concentració i aclimatació prèvia a la interpretació
 • Tècniques d'articulació melismàtica i vocal
 • L'exageració dels gestos com tènica de control.Cantar amb el cos.
 • Exercicis rítmics de palmes
 • Simplificació del patró rítmic-guia.
 • improvisació melismàtica
 • Claus tècniques de la interacció amb la guitarra
 • Tempo fluctuant, fraseig asimètric i contrapunt rítmic
 • Diferències tècniques, estètiques i formals entre les interpretació del cant per escoltar i la del cant per ballar.

   c. Estudi i assimilació del Repertori

      percepció auditiva

 • L'atenció i el focus en la captació auditiva
 • Imitació immediata de motius
 • Percepció seqüencial d'estructures
 • Entrenament en la interiorització de polsos i rítmiques
 • El ritme implícit en la interpretació ad libitum.

         Anàlisi i Transcripció

 • Estudi de la mètrica literària
 • Preparació prèvia del procediment: desglossament formal, cadencial i motivic. Administració del procés d'anàlisi.
 • Anàlisi tècnica, melòdica, formal, cadencial i armónica. Análisi históric. Comparatives.
 • Transcripció personalitzada tècnic-vocal. Altres transcripcions.

         Adaptació i Tractament

 • Anàlisi tesitural de l'obra.
 • Adaptació de l'obra al perfil tècnic personal.
 • El temperament propi i la seva influència.
 • Tractament i aportacions estètiques i d'expressió
 • Establiment del caràcter interpretatiu en funció de les exigències de l'obra
 • El tractament expressiu com a element d'adaptació tècnica.

         Memorització i Interpretació 

 • Procés del procediment d'assimilació d'un cant
 • Procés del manteniment de la memòria. Higiene auditiva
 • Claus de la interpretació com rodatge en les fases primerenques de la memòria.
 • Les fluctuacions rítmiques i la comunicació amb el guitarrista
 • L'estat anímic i físic en la interpretació
 • Pautes de l'assaig i el treball en grup

         Professionalitat, Autogestió i Disciplina

 •  Organització de l'estudi, recerca de material i investigació
 • La higiene en la percepció musical quotidiana.
 • La disciplina vocal en la vida quotidiana. La memòria.
 • La recuperació de l'afecció vocal o inactivitat prolongada
 • Estructuració optimitzada del programa de concert.
 • Actitud i preparació en les hores prèvies al concert
 • Comportament i desimboltura a l'escenari
 • La interpretació pública. Interacció amb l'auditori
 • Tècniques d'utilització del micro
 • La equalització en les proves de so
 • presentació a l'auditori de les propostes de l'espectacle.
 • La relació social i professional en el món artístic

 

  

          1r semestre:

 • Els continguts es desenvoluparan en base a les àrees a i b aplicades en funció del nivell i el perfil personal de partida a l'aprenentatge de:  Un cant lliure i un cant rítmic bàsics

         2n semestre:

 • Els continguts es desenvoluparan en base a les àrees a, b i c aplicades, en funció del nivell aconseguit fins al moment, a l'aprenentatge de: Tonás, Vidalita i Cant cobla

2n curs
Els continguts es desenvoluparan en base a les àrees a, b i c aplicades a l'aprenentatge de:

 •      1r semestre:, peteneras, Tangos, Malagueñas i
 •      2n semestre: Canya, Tarantas Tarantos i Fandangos abandolaos

  3r curs
Els continguts es desenvoluparan en base a les àrees a, b i c aplicats a l'aprenentatge de:

 •      1r semestre: Tientos, Farruca, Soleares
 •      2n semestre: Seguiriyas, granaínas, Guajiras i Fandangos de Huelva

 4t curs
Els continguts es desenvoluparan en base a les àrees a, b i c aplicats a l'aprenentatge de:

 •      1r semestre: Bulerias, Bulerias por soleá, Alegries i Adaptació musical pròpia
 •      2n semestre: Repàs general del repertori de carrera i continguts sobre la base del àrea d.

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 

1r curs
Metodologia de classe

 • Per a l'organització i optimització del temps a classe s'estableixen 3 tipus de seqüències procedimentals cronològiques i específiques de cada activitat d'ensenyament-aprenentatge:
 • Continguts conceptuals i teòrics
 • repertori pendent
 • repàs
 • Continguts conceptuals i teòrics

seqüenciació:

 • Explicació del contingut. Preguntes, respostes, apunts i orientació en la recerca de documentació. repertori pendent

seqüenciació:

 •  Audicions comparatives i anàlisi tècnica compartit de la font de referència. Procediments d'estudi i aprenentatge.
 • Anàlisi compartit i a fons dels fragments que requereixin més atenció i exemples pràctics del professor. Apunts i     nregistraments. Correccions.
 • Estudi, assimilació i memorització a casa.
 • Interpretació íntegra acompanyada pel professor en classe. Supervisió i correcció. Interpretació final. Avaluació.

repàs seqüenciació:

 •      Interpretació acompanyada del professor en classe. Supervisió, Anàlisi, comentaris i exemples. Interpretació final. Avaluació.

    Altres activitats presencials
Classe col·lectiva mensual amb la resta d'estudiants de l'assignatura

 •      Intercanvi d'impressions, idees didàctiques i procediments.
 •      Interpretacions individuals i compartides amb acompanyant.

Sessions amb l'acompanyant

 •      Interpretacions de repàs sincronitzades amb el programa
 •      Enregistraments amb l'acompanyant en l'estudi del centre

                                               Cerca de documentació

 •      Documentació per a activitats conceptuals de classe (mensual)
 •      Documentació per a activitats d'anàlisi i interpretació (aleatòria)

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 • Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura.

 

Els criteris d'avaluació són els que s'apliquen sobre la base del grau d'assoliment de les destreses i coneixements corresponents als objectius parcials establerts en cada semestre.
S'entén la nota de qualificació quantitativa 5 com el grau d'assoliment mínima de les Competències Específiques de l'Especialitat d'Interpretació i, a partir d'aquí, com el grau de referència per a la resta de qualificacions numèriques.
Els sistemes d'avaluació seran:

 •        Avaluació inicial
 •        Avaluació i posada en perspectiva de tota la formació adquirida fins a la data com a punt de referència de partida.
 •  
 •      Bagatge de tècniques i coneixements adquirits
 •      Nivell de sensibilitat auditiva
 •      Experiències adquirides en entorns artístics acadèmics i extraacadèmics
 •      Inclinacions i prioritats en la seva formació professional
 •      Mestres de referència personal
 •      Claus artístic-musicals que li desperten estímuls especials

Avaluació formativa
És continuada, i concretada a través de l'avaluació del grau o nivell de progrés aconseguit d'acord amb els objectius establerts en cada període acadèmic.

 •      Assimilació de continguts de sessions
 •      Treballs d'unitats didàctiques
 •      Proves i audicions a classe
 •      Audició de final de semestre
 •      Concert de final de carrera
 •      Assaigs i sessions amb l'acompanyant
 •      Treball autònom estimatiu
 •      Actuacions i assistència a esdeveniments interns i extraacadèmics

avaluació actitudinal

 •      És continuada i concretada estimada a través de l'observació, el seguiment i la constatació.
 •      Assistència i puntualitat
 •      planificació
 •      Iniciativa, diligència i implicació

avaluació sumativa

 • Té un caràcter eminentment quantitatiu i es realitzarà integrant totes les qualificacions parcials corresponents al conjunt d'activitats i conceptes establerts com a indicadors del nivell de progrés aconseguit d'acord amb els objectius establerts en cada període acadèmic.
 •      Activitats d'Avaluació i la seva relació qualit Amb la Qualificació final.

 

                                            Activitat o registre d’avaluació            
   Proves y Audicions a classe    Audició final de semestre         Actitud
 Periodicidad                 Mensual                      Semestral          Semestral
    Semestre                                               Pes en la qualificació final
1r s :                          70%                       0%          30%
2º s                          60%                      30%          10%
3r s :                           60%                      30%          10%
4º s :                           50%                        40%          10%
5º s :                          50%                      40%          10%
6º s :                          40%                      50%          10%
7º s :                          30%                      70%           0%
8º s :                          20%                      80%           0%

Fonts d'informació bàsica

 

Bibliografía.

- JOSÉ BLAS VEGA y MANUEL RIOS RUIZ: Diccionario enciclopédico ilustrado del  flamenco. Tomos I y II.Madrid: Editorial Cinterco, 1988.

 - SERAFÍN ESTÉBANEZ CALDERÓN: Escenas Andaluzas. Espasa Calpe. Madrid 1960.

 - RICARDO MOLINA Y ANTONIO MAIRENA: Mundo y Formas del Cante Flamenco.  Librería Al-Andalus. Sevilla 1998.

- ÁNGEL ÁLVAREZ CABALLERO: El Cante Flamenco. Alianza Editorial.

   Rito y Geografía del Cante. ( Enciclopedia Flamenca ). Alga Editores.

- González Climent, Anselmo: Flamencología. Madrid: Escelicer, 1964 

 - MADELEINE MANSION: El estudio del canto.Ricordi Americana S.A.E.C.Buenos Aires.1947.

 - INÉS BUSTOS SÁNCHEZ: La voz.La técnica y la expresión.Editorial Paidotribo.Barcelona.2003.

 - GONZÁLEZ CLIMENT, A. Flamencología. Madrid: Escélicer, 1964; y Córdoba: Ediciones La Posada ;

 - CRUCES, C. (coord.). La bibliografía flamenca a debate. Jerez: Centro Andaluz de Flamenco, 1998

 - GAMBOA, J. M. Una historia del Flamenco. Madrid: Espasa-Calpe, 2005.

 

DVD/ Videos:

- Puro y jondo(7 DVDs,Divisa Ediciones,2002)

- Rito y geografía del cante(24 DVDs,RTVE comercial,2005)

 

Discografía

Los CDs elegidos suponen sólo una pequeña muestra del material susceptible de análisis y se irán añadiendo otros, en función de las necesidades del alumno.

- Antología del cante flamenco (3 CDs. Hispavox HH 1201-2-3; 1954).

- Antología del Cante Flamenco (2 CD),Hispavox, 1960.

- Antología del Cante Flamenco y Cante Gitano ( 3 CDs, Columbia CS81346).

- PEPE MARCHENA,Memorias antológicas del cante flamenco (4 CDs,Belter, 1963).

- Archivo del Cante Flamenco (Vergara 13.001-06 XJ; 1968).

- Magna Antología del Cante Flamenco (20 CDs Hispavox S/C 66.201; 1978).

- Medio siglo de cante flamenco (4 CDs, Arriola 9 P 353033)

-  FOSFORITO , Selección antológica del cante flamenco,(3 CDs,Divucsa,1992)

- ANTONIO CHACON,discografía completa.

- Antología de Camarón de la Isla (Hispavista, 1996, 3 CDs).

- CAMARON DE LA ISLA,discografía completa.

- ANTONIO MAIRENA,discografía completa.

- NIÑA DE LOS PEINES,Registros sonoros,(13 CDs,Fonotron,2004)