Recursos econòmics

Dades econòmiques i pressupostàries del centre: pressupostos, comptes anuals i convenis i acords de col·laboració subscrits per l'escola.