Articles

Els articles d'aquest número han estat elaborats per estudiants de 4t curs de Pedagogia, i formen part de les tasques avaluables de l'assignatura Didàctica de l'Instrument II.

La presència del cos a l’aula d’instrument

Més enllà de la postura “correcta”; consciència i expressió corporal