Professorat

Curs 2018-2019

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Professor/a Assignatures
 

Contrabaix / Contrabaix històric / violone

Cambra / conjunt instrumental

  Patrocini i mecenatge
 

Cambra / conjunt instrumental

Repertori i tècniques de la música contemporània

  Cant històric
 

Anàlisi de la música antiga

Taller d'anàlisi de la música antiga

Anàlisi del flamenco

Cambra / conjunt instrumental

Improvisació i acompanyament del flamenco I i II

Transcripció per a guitarra flamenca

Cant pla

Història de la música de l'edat mitjana

Història de la música del segle XV i XVI

Notació i edició I i II

Introducció a la codicologia

  Formació corporal i comunicació I, II i III
Fonètica aplicada al cant I, II, III i IV
  Didàctica del conjunt instrumental
 

Violoncel històric

Viola de gamba

 

Eines didàctiques de consciència corporal

Formació corporal i comunicació I i II

Piano

Anàlisi, síntesi i processament del so II

Interpretació amb mitjans electrònics I

Arpa

Cambra / conjunt instrumental

 

Composició per a mitjans audiovisuals I

Composició principal

 

Percepció auditiva general

Fonaments de composició

  Trombó jazz
 

Flauta travessera JiMM

Improvisació i acompanyament de la MM III

Improvisació i acompanyament del Jazz II i IV

Saxòfon JiMM

  Percussió
  Didàctica de l'instrument I
 

Cambra / conjunt instrumental

Oboè

Oboè històric

 

Cambra / conjunt instrumental

Saxòfon

 

Desenvolupament professional

Instruments polifònics a l'aula

  Repertori instrumental específic, trompa
  Trompa / Trompa natural
  Fonètica aplicada al cant I, II, III i IV
Fagot històric
 

Piano Jazz

Improvisació i acompanyament del jazz IV

Teclats MM

 

Cambra / conjunt instrumental

Lied

Piano

Repertori específic del cant

Seminari de música vocal

Fonètica aplicada al cant I, II, III i IV

Piano
 

Direcció d'orquestra principal

Composició principal

Pràctiques de direcció

 

Cambra / conjunt instrumental

Viola

Repertori i tècniques de la música contemporània

Cabestany, Nabí Repertori instrumental específic, violoncel

Cambra / conjunt instrumental

Piano

 

Cambra / conjunt instrumental

Contrabaix

Orgue
  Cant Jazz i MM

Guitarra flamenca

Tècniques de composició del flamenco

 

Combo

Cambra / conjunt instrumental

Composició del Jazz

Història de la música popular

Història del Jazz

Piano Jazz

Cambra / conjunt instrumental

Gralla / dolçaina

  Didàctica del conjunt vocal
  Foniatria

Arranjaments de la música tradicional II

Cambra / conjunt instrumental

Improvisació de la música tradicional I, II, III i IV

Cambra / conjunt instrumental

Trompa

 

Clarinet / Clarinet baix

Repertori instrumental específic, clarinet

  Violí
 

Composició principal

Fonaments de la composició

Estètica II

Història de la música del S.XIX

Musicologia històrica III

  Cambra / conjunt instrumental
  Cant històric
  Corneta
 

Distribució i comercialització de continguts musicals

Producció aplicada a la indústria musical

Anàlisi, síntesi i processament del so I

Electrònica II

Informática musical II

Interpretació amb mitjans electrònics II

Tècniques de programació III

Sonorització de directes

Tècniques d'enregistrament i postproducció I, II, III i IV

Cambra / conjunt instrumental

Clarinet històric

Història de la música dels segles XX i XXI

Història de la música catalana dels segles XIX i XX

Música tradicional catalana

Musicologia històrica II

Estètica I

Pràcticum de Musicologia I i II

Músiques tradicionals del món II

Tècniques d'execució de les músiques tradicionals

Etnomusicologia I

Seminari de musicologia

 

Improvisació i acompanyament III i IV

Improvisació i acompanyament per a pianistes III

Tècniques compositives I, II i III

 

Cambra / conjunt instrumental

Improvisació i acompanyament I, II  i IV

Improvisació i acompanyament per a pianistes I, II i III

 

Cambra / conjunt instrumental

Instruments de corda polsada

Baix continu III i IV

Piano
 

Anàlisi del Jazz i la música moderna per a altres àmbits

Cambra / conjunt instrumental

Improvisació del Jazz i la música moderna per a altres àmbits

Trombó JiMM

 

Direcció de cor principal

Pràctiques de direcció

 

Organització i contextos educatius

Pedagogia sistemàtica de la música  I i II

Psicopedagogia

Seminari d'investigació en educació musical

Escena lírica I, II i III

Tècniques actorals I i II

  Drets de propietat intel.lectual
Espasa, Daniel

Improvisació i acompanyament I i II, harmònics

Improvisació i acompanyament per a pianistes I, II, III i IV

Cambra / conjunt instrumental

Tecnologia aplicada a la producció i difusió I i II
  Percussió històrica
  Gestió d'equips
  Trompeta
  Improvisació i acompanyament III i IV
 

Tuba / bombardí

Cambra / conjunt instrumental

  Cambra / conjunt instrumental
Tenora
 

Saxòfon JiMM

Clarinet JiMM

 

Dimensió econòmica del sector musical

Emprenedoria i creació d'empreses

L'entorn empresarial

Marc públic i institucional de la música

Música i comunicació en l'entorn global

Desenvolupament professional

 

Cant JiMM

Cambra / conjunt instrumental

 

Percussió MM

Cambra / conjunt instrumental

 

Contrabaix Jazz

Combo

Cambra / conjunt instrumental

  Clarinet
  Dret
  Arpes històriques
  Sacabutx
  Flauta travessera
 

Disseny, desenvolupament i innovació curricular

Formació corporal i comunicació I

Música, moviment i rítmica I i II

Relació docent

 

Trombó / trombó baix

Cambra / conjunt instrumental

Repertori instrumental específic, trombó

 

Cant

Cant històric

Cambra / conjunt instrumental

Cor

Seminari de música vocal

Seminari d'interpretació en Cant històric

Guitarra
 

Saxòfon

Cambra / conjunt instrumental

Cambra / conjunt instrumental

Cambra / conjunt instrumental

Improvisació i acompanyament I i II

Arranjaments del flamenco

Repertori i tècniques de la música contemporània

Música i cultura II

Seminari de musicologia I i II

Electrotècnia

Pràcticum de sonologia

Fonaments d'acústica

Tècniques d'enregistrament i postproducció I, II, III i IV

Models d'organització sonora de les músiques tradicionals

Música i cultura II

Músiques tradicionals del món I

Pràcticum de musicologia I i II

  Violí
 

Bateria JiMM 

Perfeccionament rítmic

 

Didàctica del llenguatge i l'expressió musical I i II

Didàctica de l'instrument II

Pràcticum de pedagogia I i II

Relació docent

 

Viola

Cambra / conjunt instrumental

 

Violí

Cambra / conjunt instrumental

 

Pràcticum de producció i gestió I i II

Pràctiques internes de producció i gestió I, II i III

Producció de concerts i esdeveniments musicals

Tècniques de comunicació

 

Metodologies d'anàlisi musical

Reducció de partitures I, II, III i IV

Taller d'anàlisi I

Electrònica I

Física i matemàtiques per a la música I

Laboratori de So I i III

Pràctiques internes de sonologia I i II

Pràcticum de sonologia

Fonaments d'acústica

 

Clavicèmbal

Fortepiano

 

Composició principal

Instrumentació i orquestració I i II

 

Cambra / conjunt instrumental

Improvisació i acompanyament I i II

  Flauta travessera històrica
  Composició principal

Història de l'òpera

Història de la música del segle XVIII

Musicologia històrica I

Estètica I

Fonètica aplicada al cant I, II i III

Música i cultura II

Fonaments d'acústica

Escolta crítica II

Introducció a la tecnologia musical

Psicoacústica

Tecnologies per a la recerca musical

Pràcticum de sonologia

 

Teclats MM

Combo

Cambra / conjunt instrumental

Composició de Música Moderna I

Arranjaments de la MM I

  Metodologies de recerca
  Repertori instrumental específic, orgue
  Formació corporal i comunicació I i II
  Violí històric
  Bateria JiMM

Cant JiMM

Combo

Cambra / conjunt instrumental

Repertori de la cobla
  Cor gospel
 

Foniatria 

Tècnica vocal aplicada I

Cant

Seminari de música vocal

 

Clarinet 

Cambra / conjunt instrumental

 

Estètica I

Història de la música del S.XVII

Metodologies d'investigació musical I i II

Teoria crítica del coneixement

Losev, Denis Piano

Disseny de so

Laboratori de so II i IV

 

Anàlisi de la música I

Composició aplicada a l'ensenyament

Metodologies d'anàlisi musical

 

Baix continu

Pràctica de baix continu

Clavicèmbal

Repertori de la música antiga

Violí

Cambra / conjunt instrumental

  Violoncel
  Oboè
 

Etnomusicologia III

Música i cultura III

 

Percepció auditiva general

Percepció auditiva específica

Repertori instrumental específic, flauta

  Contrabaix
Piano

Cant

Lied

Cambra / conjunt instrumental

Flauta de bec

Cambra / conjunt instrumental

Fonts històriques de la interpretació de la música antiga

 

Fonaments de musicoteràpia

Psicopedagogia

 

Percussió MM

Combo

Cambra / conjunt instrumental

 

Formació vocal aplicada II

Percepció auditiva general

Tècniques bàsiques de direcció

Fiscorn

Cambra / conjunt instrumental

 

Formació corporal i comunicació I i II

Música i dansa

 

Combo

Cambra / conjunt instrumental

Improvisació i acompanyament del Jazz I i III

Piano Jazz

  Violoncel
 

Flauta travessera

Cambra / conjunt instrumental

Improvisació i acompanyament II

 

Direcció d'orquestra principal

Pràctiques de direcció

  Formació corporal i comunicació I i II
 

Violí històric

Viola històrica

 

Cambra / conjunt instrumental

Repertori i tècniques de la música contemporània

  Percussió

Cant

Lied

Seminari de música vocal

Navarro, Blai

Acordió

Transcripció per a acordió

  Teoria musical del segle XX
 

Anàlisi de la MM I i II

Percepció auditiva específica

Percepció auditiva avançada

 

Màrqueting

Programació musical

Repertori instrumental específic, piano
 

Anàlisi de la música I

Metodologies d'anàlisi musical

Anàlisi de la música del s. XX i XXI

 

Baix elèctric MM

Combo

Cambra / conjunt instrumental

Improvisació i acompanyament de la MM II

 

Piano

Cambra / conjunt instrumental

 

Guitarra JiMM

Combo

Cambra / conjunt instrumental

Improvisació i acompanyament del Jazz III

  Trombó / Trombó tenor
Violoncel
Viola
Cant

Piano

Cambra / conjunt instrumental

Acordió diatònic

Cambra / conjunt instrumental

Acústica i organologia I

Organologia

Afinacions històriques

Afinacions del teclat

Fonaments d'acústica

Pràcticum de sonologia

 

Lied

Cambra / conjunt instrumental

Seminari de música vocal

Flauta travessera
 

Guitarra elèctrica MM

Guitarra JiMM

 

Cambra / conjunt instrumental

Direcció d'orquestra secundària I i II

Pràctica d'orquestra I i II

Música i cultura I

Taller d'escriptura per a la musicologia

Història de la música audiovisual

Anàlisi de la música audiovisual

Compositors catalans dels segles XX i XXI

Taller d'ànalisi per a la musicologia

Piano

Cambra / conjunt instrumental

  Gestió i planificació pressupostària
 

Saxòfon JiMM

Combo

Cambra / conjunt instrumental

Improvisació i acompanyament de la MM IV

Improvisació i acompanyament del Jazz II

 

Composició assistida per ordinador I i II

Composició electroacústica I i II

Composició principal

Metodologies d'anàlisi musical

 

Fonaments de la composició

Tècniques compositives I

 

Composició principal

Fionaments de la composició

Taller d'anàlisi II

Violí històric
 

Anàlisi de la música I i II

Anàlisi de la música dels segles XX i XXI

Metodologies d'anàlisi musical

 

Contrabaix Jazz

Combo

Improvisació del Jazz i la música moderna per a altres àmbits

 

Improvisació i ornamentació I, II, III i IV

Improvisació i ornamentació de la MA per a altres àmbits

Flabiol i tamborí

Arranjaments de la cobla

Cambra / conjunt instrumental

  Gestió de la innovació

Piano

Fonaments de la pràctica interpretativa

Violí JiMM

Cambra / conjunt instrumental

Fagot

Cambra / conjunt instrumental

Edició de partitures amb mitjans informátics

Composició de Música Moderna II

Combo

Cambra / conjunt instrumental

Guitarra JiMM

Guitarra elèctrica MM

 

Cornamusa

Cambra / conjunt instrumental

  Violí
 

Desenvolupament professional

Gestió de centres educatius

Gestió de projectes comunitaris

 

Trompeta

Repertori instrumental específic, trompeta

Cambra / conjunt instrumental

Pràctica d'orquestra

Simarro, Miguel

Repertori instrumental específic, viola

Repertori instrumental específic, violí

  Trompeta JiMM
Tecnologies per a l'educació musical
  Composició principal
Lied
 

Piano Jazz

Teclats MM

Cor JiMM

Combo

Cambra / conjunt instrumental

 

Piano Jazz

Combo

Cambra / conjunt instrumental
  Cambra / conjunt instrumental

Cambra / conjunt instrumental

Repertori i tècniques de la música contemporània

 

Repertori instrumental específic, acordió

Percepció auditiva general

 

Anàlisi del Jazz I i II

Arranjaments del Jazz I i II

Arranjaments de la MM II

Composició de Música Moderna I

 

Combo

Cambra / conjunt instrumental

Composició de Jazz I i II

Piano Jazz

 

Direcció de cor principal

Pràctiques de direcció

 

Cor

Cor per a cantants I, II i III

Direcció de cor secundària I i II

Formació vocal aplicada I

Tible

Cambra / conjunt instrumental

 

Composició principal

Instrumentació i orquestració III i IV

  Sociologia de la música

Cante flamenco

Improvisació i acompanyament del flamenco III, IV, V i VI

Cambra / conjunt instrumental

Repertori del flamenco

  Violí
 

Baix elèctric

Combo

 

Bateria Ji MM

Combo

Perfeccionament rítmic

Guitarra

Cambra / conjunt instrumental

 

Baix elèctric MM

Combo

Cambra / conjunt instrumental

Improvisació i acompanyament de la MM I

  Didàctica general

Improvisació i acompanyament del Flamenco per a altres àmbits

Repertori del flamenco