Informacions per a la matrícula de 1r curs i estudiants de nou accés

 

  • La matriculació s'ha de fer presencialment a l'Escola. No es podrà acceptar una matrícula online, atès que això no garanteix que es respecti l’ordre. Cal venir a l'hora assignada, amb la documentació necessària.
  • El programa de matriculació és el de la inscripció a les proves. S'entra amb el mateix usuari (DNI o Passaport) que es va crear en el moment de la inscripció, i cal portar la contrasenya generada en aquell moment. Si s'ha oblidat, es pot recuperar aquí (clicant a "Recordar contrasenya", l'envia al correu electrònic que es va donar).
  • L’ordre de matriculació s’estableix a partir de la qualificació obtinguda en les proves d’accés.

 

Documentació a presentar per a formalitzar la matrícula

Imprescindible
  • Número IBAN del compte bancari i fotocòpia del DNI del titular del compte.
  • Foto tipus carnet.
  • Targeta de crèdit o de dèbit per efectuar el pagament de la totalitat de la matrícula o del primer termini.
Si escau
  • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa, vigent, o del carnet de família monoparental, o altra documentació acreditativa de les exempcions vigents.
  • Documentació acreditativa dels reconeixements acceptats. Consulteu la informació relativa als reconeixements derivats d’estudis anteriors

 

Pagament de la matrícula: estudiants de 1r curs / nou accés

a) Totalitat de la matrícula El mateix dia de la matrícula amb targeta de crèdit o de dèbit
b) Parcial dos terminis El primer termini s'abonarà el mateix dia de la matrícula amb targeta de crèdit o de dèbit. El segon termini es farà efectiu per domiciliació bancària en la data 12 de febrer de 2020

La matrícula no serà efectiva si no es realitza el pagament.

 

Informacions específiques 

Assignatures que cal matricular a 1r curs segons l'especialitat i la modalitat, amb el nombre de crèdits, les hores lectives i el període de docència:

 

 

  • Consulteu els horaris de les assignatures no instrumentals, improvisacions i cors.
  • Per a les assignatures de formació bàsica en format anual (Música i cultura I i II, Fonaments de la composició, Metodologies d'anàlisi musical i Percepció auditiva general), cal escollir sempre un grup amb la mateixa lletra. Per l’assignatura de Metodologies d'anàlisi musical, amb la mateixa lletra i número.

 

La desiderata de professor d’assignatura principal (Instrument/Composició/Direcció), d’Instrument secundari i de cambres es fa el dia de la matrícula mitjançant el formulari de selecció corresponent.

 

 

L'alumnat de Titulació Superior que comenci estudis en el Centre i que vulgui disposar d’un armariet per desar els instruments, cal que ompli la sol·licitud en el moment de fer la matrícula.

 

Reconeixements derivats d'estudis anteriors

Informació per als estudiants de nou accés que volen reconèixer crèdits (ECTS) ja cursats dintre de l’Espai Europeu d’Educació Superior

 

Sol·licitud de reconeixement de menys de 40 crèdits de 1r curs

Poden cursar Només assignatures de 1r
Matrícula de reconeixements Només les assignatures reconegudes de 1r
Què cal fer? Portar el dia de la matrícula un certificat acadèmic o documentació que ho justifiqui

Sol·licitud de reconeixement de 40 crèdits o més de 1r curs

Poden cursar La resta d’assignatures de 1r, i assignatures de 2n fins a un màxim de 60 crèdits. 
Matrícula de reconeixements Poden matricular les assignatures reconegudes de 2n 
Què cal fer? Escriure a bustia.documentacioproves@esmuc.cat; posteriorment es donarà dia i hora per a formalitzar la matrícula.

Secretaria Acadèmica citarà els estudiants que reconeguin 40 crèdits o més i els que iniciïn una segona titulació per realitzar la matrícula. Les dates previstes són entre el 8, 9 i 10 de juliol.