Matrícula de 1r curs i estudiants de nou accés

Per al curs 2020-21, la matriculació de primer curs s’ha hagut d’adaptar a les mesures excepcionals de seguretat enfront del COVID-19

Per fer la matrícula hauràs d'accedir al programa de gestió acadèmica Còdex amb el mateix usuari (DNI o Passaport) i la contrasenya creada per a la inscripció a les proves d’accés.

Cal matricular totes les assignatures de 1r curs, que sumen 60 crèdits. No es podrà escollir horaris de les assignatures que tenen més d’un grup, sinó que l’Esmuc els assignarà, garantint la compatibilitat entre assignatures.

Si disposes de Matrícula d’Honor de Batxillerat, a banda de marcar la opció corresponent, caldrà que enviïs el document acreditatiu a la bustia.documentaciomatricula@esmuc.cat.

 

Pagament de la matrícula

En el moment de fer la matrícula hauràs d'introduir el núm. IBAN i escollir la forma de pagament:

  • Per domiciliació bancària
  • Mitjançant codi de barres (el primer termini)
Terminis de pagament
Total en un termini únic És obligatori efectuar el pagament de la matrícula immediatament acabat el procés
Parcial en tres terminis 1r. termini (25%): el dia de la matrícula
2n. termini (25%): 11 de novembre de 2020 (domiciliació bancària)
3r. termini (50%): 10 de març de 2021 (domiciliació bancària)

Pels rebuts que siguin retornats, s'aplicarà un recàrrec de 40 €.

 

Un cop finalitzat el període de matriculació, els estudiants que no hagin efectuat la matrícula ni hagin contactat amb la secretaria acadèmica informant d’algun problema o impediment, perdran la plaça i es procedirà a oferir la plaça al següent candidat/a.

Cada estudiant podrà consultar el seu horari individual al programa còdex una setmana abans de l’inici de les classes (21 de setembre). Per fer-ho caldrà accedir al document “Resguard de matrícula”.

 

Reconeixement de crèdits (ECTS) ja cursats dins l’espai europeu d’educació superior

Un cop publicada la llista provisional d’admesos, els estudiants que vulguin reconèixer crèdits caldrà que enviïn a reconeixements@esmuc.cat la seva sol·licitud de reconeixement complimentada juntament amb un certificat acadèmic oficial. El termini serà fins el 30 de juliol.

Realitzaran la matrícula de 1r curs de la mateixa manera que la resta d’estudiants. L’import de la matrícula es calcularà inicialment sense els descompte de reconeixements. Tampoc s’aplicarà el recàrrec per segona titulació. Quan es tinguin acceptats els reconeixements es regularitzarà l’import en els posteriors terminis de pagament.

Un cop resolta la seva sol·licitud, la Secretaria acadèmica procedirà a modificar la seva matrícula fent constar com a reconegudes les assignatures de 1r curs que correspongui.

En el cas que un estudiant obtingui el reconeixement de més de 40 crèdits de 1r, podrà ampliar la seva matrícula per cursar assignatures de 2n curs. La Secretaria contactarà per a realitzar aquesta ampliació al setembre.

 

 

Carnet de l'ESMUC

Per poder tenir el carnet de l'Escola i accedir als seus serveis, és imprescindible carregar una fotografia al programa de gestió acadèmica (Còdex). 

Instruccions per carregar / canviar la fotografia del carnet 

 

Armariet

Els estudiants que ho requereixin poden disposar d'un armariet per a instruments de gran volum o elevat pes. Els armariets estan distribuïts pels vestíbuls i passadissos del centre, i es cedeixen durant un curs renovable. 

A la intranet trobaràs informació sobre el procediment i normes d'ús dels armariets, així com per sol·licitar l'alta o la baixa del servei.

 

   Cal tenir en compte que

  • La matrícula és responsabilitat de cada estudiant, que té l’obligació de conèixer i respectar les normatives, tant de caràcter acadèmic com de caràcter econòmic, referents a aquest tràmit.
  • La validesa de la matrícula està condicionada a la veracitat de les dades, al compliment dels requisits i normatives legals exigibles i al pagament complet en els terminis establerts.
  • L’estudiant no tindrà dret a la devolució dels imports ja satisfets en concepte de matrícula, fora dels casos d’error imputable a l’escola.