Exempcions i bonificacions

Família nombrosa o monoparental

Les persones que pertanyin a una família nombrosa de categoria general o a una família monoparental obtindran una reducció del 50% en el preu del crèdit en la seva matrícula. Si pertanyen a una família nombrosa de categoria especial, la reducció serà del 100%. En ambdós casos cal presentar la documentació pertinent vigent. D’acord amb la legislació, aquestes reduccions només es poden aplicar a les persones de nacionalitat espanyola o als no espanyols que compleixin els requisits que senyala la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses (BOE 277 de 19 novembre 2003).

Matrícules d’honor i premi extraordinari

Els estudiants amb matrícula d’honor o amb premi extraordinari en el batxillerat tenen dret a l’exempció total dels preus públics de tots els crèdits dels quals es matriculin durant el primer curs que realitzin a l’Esmuc, sempre que no es matriculin al mateix temps a cap altre estudi superior. L’exercici d’aquest dret no resta subjecte a termini. 

Els estudiants que obtinguin matrícula d’honor en alguna assignatura rebran la bonificació de l’import del nombre de crèdits equivalent al que hagin obtingut aquesta qualificació, en la matrícula del curs següent.

Persones discapacitades

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% tenen dret a l’exempció total dels preus públics fixats en aquest document. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de qualsevol dels documents previstos per la normativa vigent.

Estudiants de 65 anys o més

Els estudiants de 65 anys o més que no tinguin cap títol universitari oficial i que accedeixin a l’Esmuc per cursar estudis oficials de grau superior, gaudiran de l’exempció de l’import dels crèdits quan es matriculin per primera vegada dels conceptes corresponents. Aquesta condició s’acreditarà amb la presentació del document d’identitat o passaport.

Víctimes d’actes terroristes

Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, així com el seu/la seva cònjuge i els seus fills o filles, tenen dret a l’exempció total en el preu dels crèdits de la seva matrícula. Aquesta condició s’acredita amb la presentació de la resolució administrativa corresponent. En el cas del/de la cònjuge i els fills o filles, s’ha d’adjuntar també el llibre de família.

Víctimes de violència de gènere

Les víctimes de violència de gènere, així com els seus fills i filles dependents, tenen dret a l’exempció total en el preu dels crèdits de la seva matrícula. Aquesta condició s’acredita amb la presentació de qualsevol dels documents previstos per la normativa vigent, així com del llibre de família en el cas dels fills o filles dependents.