Requisits de la presentació/concert

Espais

Es considera que, per defecte, els espais on es produeixin els concerts seran les instal·lacions del centre o aquelles que el centre determini. No obstant això, i a proposta i a càrrec de l’estudiant, pot ser qualsevol altre indret: en aquest cas l’estudiant ho sol·licitarà a través d’una sol·licitud adreçada al Cap d’estudis, sol·licitud que haurà d’anar acompanyada de l’avantprojecte. En la resolució a la sol·licitud, si fos acceptada, s’indicaran les condicions d’acceptació.

Equipaments

El centre posarà a disposició dels alumnes les instal·lacions indicades i els equipaments dels quals disposin aquelles instal·lacions així com les fotocòpies dels programes de mà del concert, el contingut dels quals és responsabilitat de l’estudiant i forma part de l’assignatura.

A causa de l’organització del temps per al conjunt dels concerts i també per a homogeneïtzar les condicions individuals, cada un dels concerts disposarà d’un màxim de 3 hores de la sala del concert. Aquest temps inclou muntatge, prova acústica, el concert, desmuntatge, etc.

També estaran a disposició de l’alumnat aquells equipaments mòbils dels quals el centre disposi (no es desmuntaran equipaments fixos) sempre en funció de la disponibilitat.

Els requeriments extraordinaris (equipaments, partitures, altres espais no determinats pel centre, necessitats de personal no disponible, etc.) seran per compte i a càrrec de l’estudiant.

 

Acompanyants i grups pilot

El centre aportarà orquestra i cor pilots per als projectes finals de direcció (d’orquestra o cor), els repertoristes i acompanyants de l’Escola per als instrumentistes que els necessitin, i un grup instrumental pilot per als estudiants de composició.

Els grups-pilot per als estudiants de direcció tindran les següents característiques:

  • Un màxim de 3 assaigs abans del concert,
  • orquestra: la proposta de plantilla del grup haurà de constar a l’avantprojecte i, en qualsevol cas, no podrà ultrapassar el nombre de 30 instrumentistes en repartiment homogeni dels instruments habituals de l’orquestra
  • cor: 16 veus repartides homogèniament entre les 4 tessitures habituals del cor (S, A, T, B)

El grup instrumental pilot per als estudiants de composició estarà constituït per una plantilla de màxim 13 instrumentistes, i es disposarà d’un màxim de 3 assaigs abans del concert.

Pel que fa als repertoristes i acompanyants de l’Escola, els instrumentistes han de tenir en compte que:

  • Poden sol·licitar-ne qualsevol, tot i que el departament farà l’assignació en funció de la disponibilitat horària,
  • La necessitat d’acompanyament ha de constar en l’avantprojecte,
  • En podran disposar fins a un màxim de 7 hores, inclòs el concert.