Pedagogia

L'Escola ofereix el Títol superior de música, de 240 crèdits ECTS, en l'especialitat de Pedagogia:

Objectius docents

Perfil professional

Continguts

Pla d'estudis

Sortides professionals

Professorat

Objectius docents

El Títol superior de música en l’especialitat de Pedagogia forma als professionals de l’educació i formació musical, amb un perfil de components tant científics com artístics.

Es busca una formació àmplia, rica, oberta i flexible que capaciti al graduat per desenvolupar la seva activitat artística i docent en tot tipus d'escenaris i contextos propis de l'educació musical del segle XXI.

Els estudis posen èmfasi en la relació i simbiosi entre teoria i pràctica pedagògica a través d'una àmplia oferta d'assignatures, centrades en el desenvolupament i la innovació en educació musical.

Consulteu el perfil d’ingrés dels futurs estudiants de Pedagogia.

 

Perfil professional

El graduat o graduada en Pedagogia ha de ser un professional qualificat en un o més àmbits rellevants de la pràctica musical (interpretatius i/o teòrics) i amb profunds coneixements, teòrics i pràctics sobre l’ensenyament-aprenentatge en els seus aspectes metodològics, psicològics i artístics, a més a més de comptar amb una significativa experiència pràctica. Desenvoluparà la seva activitat professional en centres de qualsevol nivell educatiu de règim general i especial tant en ensenyament reglat com no reglat.

Continguts

Les àrees de continguts musicals i artístics es desenvolupen en assignatures del camp de la musicologia, l'aprenentatge i execució musical i els coneixements musicals de base. Les àrees específicament pedagògiques musicals estan constituïdes pels continguts que emmarquen científicament a l'educació, els continguts de didàctica de la música general i especialitzada, en funció dels instruments i les agrupacions, els de didàctica de la consciència i moviment corporal i els d'organització educativa de centres de formació musical.

En la segona meitat dels estudis, la recerca i la innovació en educació musical adquireix un pes decisiu amb les assignatures de Pràcticum, Seminaris i Projecte final, que permeten als estudiants integrar-se de manera esglaonada en la pràctica professional.

Pla d'estudis

El pla d’estudis està conformat per:

  • Les matèries de formació bàsica, comunes a totes les titulacions.
  • Les matèries obligatòries i optatives de l’especialitat de Pedagogia, que abasten tant aspectes artístics com pedagògics.
  • El Pràcticum, característic de les formacions que incideixen en el camp de l'educació.
  • El treball de Fi de Grau, de caràcter professionalitzador.

Consulteu el currículum detallat de cada menció, pels quatre cursos.

Consulteu les competències transversalsgenerals i específiques que s'assoleixen cursant aquesta titulació.

 

Sortides professionals

Els graduats en Música, especialitat de Pedagogia, tenen les competències professionals necessàries per exercir la docència de la música, tant del seu instrument com dels coneixements de base musicals. Els seus escenaris laborals: escoles de música i conservatoris, serveis educatius d'administracions locals, espais i institucions culturals públiques i privades, etc.

Les competències adquirides permeten al graduat una gran flexibilitat en el seu lloc de treball i fan que pugui desenvolupar amb plena professionalitat, a més de les docents, tasques d'organització i direcció de centres, d'orientació educativa, d'assessorament i formació de formadors i d'innovació i recerca educativa a través del lideratge d'equips de treball.

Els graduats en Música, especialitat de Pedagogia, poden accedir als estudis de postgrau que permeten l'accés als cossos professionals docents, aixó com continuar els estudis fins la formació de doctorat.

 

Professorat

El Departament de Pedagogia reuneix professorat qualificat i divers per formar pedagogs musicals amb un ventall de competències professionals complet i equilibrat.
Cada quadrimestre el departament convida professors en actiu de gran prestigi per afavorir que els estudiants entrin en contacte amb la pedagogia musical contemporània i els camps de demanda professional de major actualitat.
A travès de l'assignatura de pràcticum de pedagogia, el departament posa en contacte l'alumnat amb els professionals de l'educació musical en actiu i amb els contextos professionals reals.