Perfil d'ingrés dels estudiants de Música Tradicional

El perfil d’ingrés dels futurs estudiants d'Interpretació, en l'àmbit de la Música Tradicional, ve definit pel conjunt de competències inicials que es consideren necessàries per iniciar els estudis en aquesta titulació. Aquestes competències són les que s’avaluaran en les proves d’accés específiques per al Títol Superior de Música.

Les competències s’agrupen en:

  1. Competències de coneixements i d’habilitats
  2. Competències associades a capacitats
Coneixements i habilitats
Disposar d’un determinat domini auditiu que permeti el reconeixement dels paràmetres musicals de so i temps.
Mostrar l’habilitat de realitzar una transcripció musical escrita correcta.
Mostrar coneixements d’harmonia i de formes musicals, segons l’estil musical.
Mostrar el reconeixement auditiu de diversos aspectes i elements constitutius d’una obra musical (instruments, forma, harmonia, ritme, etc.).
Mostrar coneixement suficient de la historia de la música i de la seva contextualització, segons l’estil.
Mostrar el coneixement i reconeixement d’aspectes tècnics i teòrics associats a una obra o fragment musical (forma, melodia, harmonia, textura, etc.).
Saber esquematitzar i organitzar la informació, saber argumentar observar.
Mostrar coherència en l’ús de les eines analítiques i de la terminologia musical.
Mostrar un domini tècnic suficient del seu instrumental suficient en l’execució.
Capacitats
Mostrar capacitat interpretativa i de domini de l’instrument en l’execució instrumental.
Mostrar les capacitats d’expressió en el fraseig, de comunicació, de fluïdesa en el discurs i de intenció en la interpretació musical.
Mostrar capacitat en la cerca de la qualitat del so, i en el control tècnic de l’instrument.
Mostrar capacitat de comprensió de les obres i la caracterització estilística.
Mostrar capacitat de reacció i d’assimilació a demandes pedagògiques concretes, així com capacitat d’assimilació immediata a partir de noves indicacions musicals i tècniques.
Mostrar capacitat de lectura, de repentització musical, d’afinació i de sentit rítmic.