Competències específiques en l’especialitat d'Interpretació

En finalitzar els seus estudis, els titulats i les titulades superiors de música en l’especialitat d'Interpretació han de posseir les següents:

Competències específiques
IN1 Interpretar el repertori significatiu de la seva especialitat, tractant de manera adequada els aspectes que l’identifiquen en la seva diversitat estilística.
IN2 Construir una idea interpretativa coherent i pròpia.
IN3 Demostrar capacitat per interactuar musicalment en tot tipus de projectes musicals participatius, des del duo fins els grans conjunts.
IN4 Expressar-se musicalment amb el seu Instrument/Veu de manera fonamentada en el coneixement i domini en la tècnica instrumental i corporal, així com en les característiques acústiques, organològiques i en les variants estilístiques.
IN5 Comunicar, com a intèrpret, les estructures, idees i materials musicals amb rigor.
IN6 Argumentar i expressar verbalment els seus punts de vista sobre la interpretació, així com respondre al repte que suposa facilitar la comprensió de l’obra musical.
IN7 Desenvolupar aptituds per a la lectura i improvisació sobre el material musical.
IN8 Assumir adequadament les diferents funcions subordinades, participatives o de lideratge que es poden donar en un projecte musical col·lectiu.
IN9 Conèixer els processos i recursos propis del treball orquestral i d’altres conjunts dominant adequadament la lectura a primera vista, mostrant flexibilitat davant les indicacions del director i capacitat d’integració en el grup.
IN10 Conèixer les implicacions escèniques que comporta la seva activitat professional i ser capaç de desenvolupar les seves aplicacions pràctiques.