Aules i cabines d'estudi

Per facilitar l'estudi, l'Escola és oberta diàriament, inclosos períodes de vacances, caps de setmana i festius, llevat d'algunes dates o períodes que roman tancada (consulteu el calendari acadèmic, o informeu-vos-en a les cartelleres, o a Oficines).

Totes les aules (llevat de les d'ús restringit) poden ser emprades per l'estudi individual o per l'assaig de conjunts en aquells horaris en què no són utilitzades per impartir classes. L'ús de certes aules està restringit a membres de la comunitat escolar específicament autoritzats.

En períodes no lectius o festius hi ha restricció d'ús de certs espais.

Durant els caps de setmana es demanarà el carnet de l'escola per a l'ús de les instal·lacions de l'Escola.

L’ús dels espais és exclusivament per activitats acadèmiques.

Reserva

La reserva d'espais es fa on-line, 26 hores abans de començar. Es pot reservar per un temps màxim de dues hores al matí i dues hores a la tarda.

Disponibilitat

L'horari de disponibilitat és el que figura al calendari escolar, segons els diferents tipus de dates en el decurs de l'any. L'adjudicació de l'aula es fa segons els equipaments que hi ha a cadascuna, les necessitats de l'estudiant i la disponibilitat.

Normatives de les aules i de les instal·lacions en general

Algunes de les normes bàsiques que regulen el funcionament de l'Escola, l'ús de les aules i l'ús i capteniment en tots els espais en general són:

  • Els únics llocs on es pot menjar i beure són la terrassa i l'espai habilitat com a cantina, a la planta tercera. No es pot menjar ni beure, doncs, a les aules ni a la resta d'espais.
  • No es pot fumar en tot el recinte, ni tan sols a la terrassa (Llei 28/2005, de 26 de desembre).
  • Respecte al medi ambient i reciclatge: cal fer un ús correcte de les papereres; n'hi ha d'ús general i d'ús exclusiu per a paper.
  • Després d'haver usat una aula o qualsevol de les instal·lacions, cal: deixar-la en ordre, tancar la tapa del piano si n'hi hagués, apagar el llum i tancar la porta.
  • Quan s'observa un desperfecte o una avaria, s'ha de comunicar al personal de Recepció.