Armariets

Els estudiants que desitgin disposar d’un armariet per desar els instruments, cal que en el moment de matricular-se facin la sol·licitud. Durant l’inici de curs es donaran les assignacions des de la Secretaria de l’Escola i caldrà pagar 10€ en concepte de fiança.

En cas de pèrdua de la clau caldrà informar de la incidència a la Recepció del Centre i pagar 5€ per tornar a disposar d’una nova clau. (No es permès fer duplicats de la clau, aquest fet comportarà la reassignació de l’armariet).

Els estudiants que vulguin compartir armariet han de notificar-ho a la Secretaria, mitjançant el full d’incidències i faran constar el nom i cognoms de la persona amb la que compartiran l’armariet. El cost de la còpia d’aquesta clau addicional és de 5€. En el termini establert hauran de retornar les dues claus i el titular de l’armariet recuperarà la fiança.

Del 30 de maig al 23 de juny 2016, tots els estudiants de grau, màster, formació continuada i Erasmus que disposin d’un armariet han de retornar la clau.

En el moment de lliurar la clau es farà el retorn dels 10€ de la fiança.

Molt important: és obligatori deixar l’armariet completament buit abans del dia 23 de juny 2016, per tal de procedir, durant l’estiu, a la seva desinfecció.