Trasllat d'expedient

Resolució ENS/ 2969 / 2011, 21 de novembre

Estudiants de nou accés

Els estudiants d’altres centres superiors de música de l’estat espanyol poden sol·licitar el trasllat d’expedient per continuar els seus estudis a l’Esmuc. Si el trasllat és acceptat, l’Esmuc es posarà en contacte amb el centre de procedència de l’estudiant per demanar la documentació necessària.

Procediment 

Cal enviar per correu postal la següent documentació:

Carta de motivació on s’expliqui breument els motius de la sol·licitud del trasllat.

Un currículum breu (màxim 300 paraules).

Una còpia de l’expedient acadèmic actualitzat del centre on s’estiguin cursant els estudis.

Un enregistrament audiovisual de 10 a 20 minuts per sol·licituds de trasllat de les especialitats de Direcció*, Interpretació i Pedagogia.

Altres documents o suports audiovisuals que el/la sol·licitant consideri oportuns.

 

En el sobre ha de constar la referència “Sol·licitud de trasllat d’expedient” 
i ha d’anar dirigit al director/a de l'Esmuc

Escola Superior de Música de Catalunya
C. Padilla 155 - Edifici de L’Auditori
08013 Barcelona

 

Resolucions

Les resolucions seran comunicades per escrit al sol·licitant a través del correu electrònic.

Terminis

 

Matrícula

En cas que el trasllat d’expedient sigui acceptat, la secretaria acadèmica contactarà amb l’estudiant per a realitzar la matrícula.

Tal com indica la normativa, l’Esmuc reconeixerà la totalitat dels crèdits superats de l’estudiant. El preu de matrícula d’aquests crèdits serà del 25%. 

 

Estudiants matriculats a l'Esmuc

Els estudiants de l'Esmuc que desitgin traslladar el seu expedient a un altre centre superior de música espanyol hauran de seguir el procediment i els terminis que estableixi el centre de destí.
Si el centre de destí accepta el trasllat, aquest serà qui ho comunicarà a l'Esmuc i sol·licitarà la documentació corresponent.

 

Una mostra d’una pràctica real de direcció davant d’una formació.