Trasllat d'expedient

L'accés a l'Esmuc es pot fer mitjançant un trasllat d’expedient des d’un altre centre superior de música. Aquest procediment està restringit a centres de l’estat espanyol.

Procediment i documentació que cal aportar

Els estudiants d’altres centres superiors espanyols que desitgin fer trasllat d’expedient per estudiar a l’Esmuc, caldrà que primer en sol·licitin l’ingrés per escrit. La sol·licitud s’ha d’adreçar a:

Escola Superior de Música de Catalunya
C. Padilla 155 - Edifici de L’Auditori
08013 Barcelona

El sobre ha d’anar dirigit al director, fent-hi constar la referència “Sol·licitud de trasllat d’expedient”.

Calendari

Cal adjuntar a la sol·licitud una breu descripció curricular i un enregistrament audiovisual d'una durada mínima de 10 minuts. Les resolucions seran comunicades per escrit.

En cas que l'ingrés a l'Esmuc via trasllat sigui acceptat, caldrà aleshores que el sol·licitant faci els tràmits pertinents al seu centre d'origen, i es matriculi a l'Esmuc en la data establerta per a la matrícula general del curs corresponent. Si no és acceptat, el sol·licitant podrà optar per inscriure's a les proves d'accés del curs següent.

El reconeixement de les assignatures ja cursades que s'incorporin a l'expedient tindrà un preu del 25% del crèdit.

Els estudiants de l'Esmuc que desitgin traslladar el seu expedient a un altre centre superior espanyol hauran de seguir el procediment i els terminis que estableixi el centre de destí. Si la seva sol·licitud de trasllat és acceptada, caldrà que ho notifiquin a Secretaria Acadèmica de l’Esmuc per mitjà d’una sol·licitud i adjuntant el document oficial del centre de destí en el qual consti l’acceptació del trasllat. Aquesta gestió té un cost de 47 euros.