Inscripció a les proves d'accés 2017

La inscripció a les proves d’accés de juny 2017 es fa emplenant el formulari de sol·licitud d’inscripció en línia.

El període d’inscripció és del 3 d'abril al 1 de maig de 2017. El formulari només estarà disponible durant aquestes dates. 

És important imprimir el formulari de sol·licitud d’inscripció un cop s'hagi omplert. Cal tenir en compte que, un cop completat, no es pot modificar cap dada. 

Podreu consultar la inscripció realitzada en aquest enllaç.

Preu d'inscripció: 80 €.

Horari d'atenció telefònica: Matins de dilluns a divendres, de 9 h a 13.30 h. Tardes de dilluns a dijous, de 15 h a 17 h.

Especialitats i modalitats que s'ofereixen

Terminis d'inscripció

Procediment Inici Final
Sol·licitud d’inscripció 3 abril 1 maig
Fotocòpia compulsada DNI o passaport 3 abril 2 maig
Fotocòpia compulsada carnet de família nombrosa, monoparental o altra documentació per exempció o descompte: majors de 65 anys, discapacitat igual o superior al 33%, víctimes d’actes terroristes i de violència de gènere (si escau) 3 abril 2 maig
Pagament 3 abril 2 maig
Fotocòpia compulsada del títol de batxillerat i Grau Professional (candidats que tenen aquesta titulació) 3 abril 2 maig
Fotocòpia compulsada del títol de batxillerat (o document equivalent) i Grau Professional (candidats que no tenen aquesta titulació en el moment de la inscripció) 3 abril 21 juny*
Fotocòpia compulsada de l’homologació o volant condicional del títol de batxillerat (candidats que tinguin aquests estudis fets a l’estranger) 3 abril 21 juny*

* No més tard de les 14h.

Tota la documentació ha d’estar compulsada (*). Es pot lliurar personalment en horari d’oficina o per correu postal  

Els títols de batxillerat i grau professional s'han d'acreditar mitjançant la fotocòpia compulsada del resguard corresponent. El certificat de notes no és vàlid.

(*) S'entén per còpia compulsada d'un document la còpia confrontada amb el document original en la qual es fa constar, mitjançant un segell o acreditació d'un organisme oficial, la seva coincidència amb l'original. L'Esmuc pot fer aquesta acreditació quan es tracti d'un document lliurat en un procediment de l'Escola.

  

Calendari general de les proves d’accés

Les proves d’accés començaran el divendres 26 de maig 2017, amb els exercicis següents:

  • 26 de maig, a les 10:30 h: exercici per als candidats sense el grau professional
  • 26 de maig, a partir de les 14:30h: exercicis de Dictat i d’Anàlisi per als candidats que opten a Jazz i Música Moderna.
  • 27 de maig, a partir de les 8h: exercicis de Dictat i d’Anàlisi per als candidats que opten a Música Clàssica i Contemporània, i Música Tradicional (Cobla i Tradicional catalana).
  • 26 o 27 de maig (en funció de les inscripcions): exercicis de Dictat i d’Anàlisi per als candidats que opten a Música Antiga o Flamenco.
  • 27 de maig, tarda: exercici B9 de Pedagogia
  • 2 de juny: la resta de proves escrites específiques de la Part B (en funció de les inscripcions). B1, B2, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14 i B15.
  • 12 i/o 16 de juny: exercicis amb tribunal de Composició, Direcció i Pedagogia (B3, B6, B10, B11 i B19).
  • 6 a 9 de juny i 12 i 16 de juny: proves instrumentals.

 

Contingut dels exercicis

  

Consultes? 

Per consultes relacionades amb la inscripció a les proves d'accés, adreça't a: info@esmuc.cat