Estructura, continguts i valoració de les proves d'accés

Cada aspirant pot presentar-se per un màxim de dues especialitats, àmbits o modalitats.

La prova consta de dues parts, ambdues selectives, amb diversos exercicis cadascuna. La nota conjunta d'ambdues parts representa un 95% de la nota final. Cada part té un valor del 50% d'aquest percentatge.

El 5% restant de la nota final prové de la possessió del grau professional: als candidats que el posseeixen se'ls computa un 10 per aquest 5%. Els candidats sense el títol de grau professional poden fer un exercici específic. No realitzar l'exercici específic es qualificarà amb un 0.