Procés d'admissió

Com a requisit previ per poder accedir al Curs de Postgrau en Tècniques de la Música Contemporània, cal posseir un d'aquests títols: 

a) Títol Superior oficial d'ensenyaments artístics musicals de l’Estat espanyol.

b) Títol emès per una institució d’ensenyament superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior que faculti en el país d'expedició l’accés a ensenyaments de màster.

c) Títol segons els sistemes aliens a l’Espai Europeu d’Educació Superior sense necessitat d’homologació (consulteu casos particulars), sempre que la titulació adquirida faculti en el país d'expedició l’accés a ensenyaments de postgrau.