Programa de l'especialitat Piano

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatòria comuna 20
Obligatòria d'especialitat 18
Optativa 6
Pràctiques externes 4
Treball/concert fi de màster 12
Crèdits totals 60
Matèries Assignatures ECTS Professor/a
Obligatòries comunes
Interpretació avançada Interpretació instrumental I 10 Professorat instrument
Interpretació instrumental II 10 Professorat instrument
Pràctiques professionals Pràctiques artístiques externes 4 Professorat instrument
Treball/concert fi de màster Recursos documentals per la interpretació i metodologies d'investigació 6 Rolf Bäcker + seminaris
Treball/concert final 6 Per determinar
Obligatòries d'especialitat
Pràctica interpretativa de conjunt Música de cambra/ Acompanyament coral 6 Per determinar
Formació teòrica complementària Tipologia i manteniment del piano 6 Carles Següenza
Anàlisi aplicat a la interpretació 6 Karst de Jong
Optatives (comunes a totes les especialitats)
Formació professional complementària Aspectes fisiològics i psicològics de la pràctica interpretativa 6 Professorat divers
Acústica de sales i tècniques de gravació avançada 6 Professorat divers
Promoció professional 6 Professorat divers
Fonaments didàctics de l'instrument al grau superior 6 Professorat divers
Tècniques rítmiques carnàtiques 6 Rafael Reina