ref.2020.5

   

La Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya convoca la selecció d’una plaça temporal de:

 

Auxiliar tècnic en atenció (grup 4)

(ref. 2020.5)

   

Les condicions laborals són les establertes en el primer Conveni Col·lectiu del Personal al Servei de la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya.

   

Data d'incorporació:  1 de setembre de 2020

Horari: de 14:30 a 22:00 hores de dilluns a divendres

Retribució:  grup 4 segons conveni

   

Funcions:

Dur a terme funcions d'atenció interna transversals i o específiques.

Les funcions transversals es desenvoluparan de forma integrada en el suport als serveis i a la docència.

La funció específica es desenvoluparà integrada en la sub-unit d’atenció externa dins l’Àrea de logística i coordinada per la unitat d’espais.

   

Tasques a desenvolupar:

Atenció externa (específiques)

1. Atenció telefònica, control de la centraleta, locució de benvinguda, grup de salt, transferències i desviaments, bústies de veu, trucades en espera, multiconferències, registre de trucades i tot allò relacionat amb l’atenció telefònica de l’ESMUC.

2. Atenció a visites en coordinació amb els serveis, l'administració dels departaments, comunicació i secretaria de direcció

3. Informació general de l’ESMUC i la seva agenda

4. Relacions públiques i protocol en l'àmbit de la benvinguda a l'ESMUC en coordinació amb comunicació i secretaria de direcció

5. Suport a l'administració acadèmica en l'àmbit de la informació de l'oferta d'estudis i la captació de nous estudiants.

6. Gestió en la recepció de correspondència i paqueteria.

7. Suport al gestor de transports

8. Gestió del servei de taxi

9. Control d’entrada i sortida de l’edifici en coordinació amb Seguretat

10. Control d’aforaments i assistència a activitats en coordinació amb Producció

11. Acreditació, gestió d'entrades i invitacions

12. Gestió de les autoritzacions d’accés a l’ESMUC en coordinació amb el servei de seguretat i recursos humans.

13. Gestió de censos d'accés a l'ESMUC

14. Operativa dels avisos per megafonia.

15. Suport al Servei de Recursos humans en el procés de registre obligatori de la jornada laboral dels treballadors.

   

Atenció interna (específiques)

1. Atenció i orientació a usuaris interns i informació sobre el funcionament de l’ESMUC

2. Atenció telefònica per derivació d'atenció externa.

3. Atenció a usuaris externs per derivació d’atenció externa.

4. Gestió operativa de correspondència i paqueteria en coordinació amb atenció externa

5. Gestió d’objectes perduts

6. Vigilància i control dels espais

7. Obertura i tancament d’espais i elements d’emmagatzematge amb el corresponent seguiment en coordinació amb el servei de seguretat

8. Control de claus, targes i altres mecanismes de tancament i obertura d’espais en coordinació amb atenció externa i el servei de seguretat.

9. Vigilància d'usos dels espais per l'acompliment de normatives i detecció d’accessos no autoritzats en coordinació amb atenció externa i el servei de seguretat.

10. Gestió i operativa de senyalització interna y publicitat externa.

11. Moviment, inventari i implantació del mobiliari de l'ESMUC.

12. Recull d’incidències i informe de l’estat dels espais.

13. Gestió taquilles professors en coordinació amb recursos humans.

14. Gestió taquilles per estudiants en coordinació amb secretaria acadèmica.

15. Gestió taquilles dels seminaris en coordinació amb l'administració dels departaments.

   

Suport a la unitat d’espais i serveis (transversals)

1. Suport als serveis.

2. Operativa de reserva i anul·lació de reserves dels espais.

3. Suport a la revisió i endreçament dels espais i els seus equipaments.

4. Suport al moviment i implantació d’equipaments, endreçament, inventari o nova implantació a l'espai. (documents, mobiliari, equipament informàtic, equipament instrumental, equipament audiovisual).

5. Suport al servei de reprografia.

6. Suport i coordinació amb el servei de producció per conducció de públic, acomodació i control d’aforament.

7. Relleu i substitució del servei d'atenció externa.

   

Requisits:

· Nivell C de català.  Castellà i angles parlat i escrit

· Entorn Office 365 (teams, sharepoint, word, excel ...)

   

Es valorarà:

· Experiència en llocs similars

· Coneixements musicals

· Experiència en producció i gestió d’esdeveniments musicals

   

Les persones interessades poden adreçar el currículum vitae a l’atenció del Cap de Recursos Humans al correu electrònic rrhh@esmuc.cat   Degut a la situació actual pel coronavirus, no s’admeten candidatures presencialment o per correu postal.

La data límit per la recepció de les candidatures és el dia 15 de juliol de 2020.

Qualsevol informació que es sol·liciti sobre el procés de selecció de serà atesa a través de: rrhh@esmuc.cat 

 

Barcelona, 7 de juliol de 2020