Guia del préstec intern d'instruments (PI)

Us aconsellem que llegiu la guia del préstec intern abans de donar-vos d'alta.

PI Nom Guia del préstec intern
PI1 Que és El préstec intern es un servei del parc d'instruments a mode de biblioteca instrumental.
PI2 Objectius Oferir l'equipament necessari per al desenvolupament de les classes diàries.
PI3 Usuaris Els usuaris són els estudiants i professors de L’ESMUC.
PI4 Horaris El préstec durarà com a màxim 1 jornada, segons els horaris establerts per aquell curs acadèmic i sempre dins el recinte.
PI5 Inscripció Per ser usuari del servei de préstec cal haver emplenat el formulari online F01 i rebut la confirmació al correu electrònic facilitat
PI6 Recollida instrument La recollida de l'instrument es farà al Parc d’Instruments (B204). Serà obligatori per a cada usuari realitzar el marcatge al lector de exterior quan accedeixi al recinte i al lector interior quan abandoni el recinte.
PI7 Retorn instrument El retorn de l'instrument es farà al Parc d’Instruments (B204). Serà obligatori per a cada usuari realitzar el marcatge al lector de exterior quan accedeixi al recinte i al lector interior quan abandoni el recinte.
PI8 Cal reservar aula Per fer efectiu el préstec d'instruments és imprescindible la reserva de l’aula.
PI9 Responsabilitat L’usuari es farà càrrec de les despeses que es puguin despendre d’un mal ús dels instruments, fet que certificarà el tècnic de l’Escola.
PI10 Assegurança L’usuari disposa d’una assegurança especial en la utilització de l’ instrument, que no cobrirà en cap cas un mal ús.
PI11 Control Per facilitar la localització de l' instrument és obligatori omplir el full de registre de recollida i retorn que trobareu a l'interior de l'espai B204. Amb la signatura de recollida de l'instrument, l'usuari declara que recull l'instrument en un perfecte estat tècnic i estètic, i assumeix les conseqüències establertes en la normativa. En cas que es detecti qualsevol incidència cal anotar-la en la columna corresponent del full de registre).
PI12 Catàleg Es podrà consultar el llistat d'instruments disponibles al catàleg.
PI13 Professorat Els professorat estarà inscrit de forma predeterminada als instruments corresponents a la seva assignatura.
PI14 Complements El parc d’instruments no garantirà el subministrament dels productes, complements i eines estàndards (baquetes, claus d’afinar, cables, resines....), encara que l’Escola els podrà facilitar en casos excepcionals.
PI15 Formació L'usuari assistirà al curs de manteniment i prevenció corresponent a l'àmbit tècnic de l'instrument utilitzat si es dona el cas.
PI16 Prioritats Es prioritzarà la classe d'instrument a qualsevol altre tipus d’activitat.
PI17 Incompliments L'incompliment d'aquesta guia representarà l'aplicació de la normativa disciplinària vigent.
PI18 Aules restringides Els instruments que estiguin situats en aules restringides seguiran el procediment establert per aquestes aules.
PI19 Aprovació Aprovat pel Consell de Direcció.