Normativa d'utilització dels Instruments de Percussió Moderna i les aules on resideixen (NPM)

Les normatives d'utilització dels instruments a les seves aules, regulen l'accés a aquests instruments, la forma en que s'han de manipular  i tot allò relacionat amb la coordinació del seu ús. S'acorden entre el parc d'instruments, els tècnics i el professorat responsable.

NPM Descripció  Normativa Instruments de Percussió de jazz i música moderna. adjunts
AULES Afectades A105, A106,  A103, A104, A112, A113  
  Específiques A105  
NPM1 Usuaris Estudiants i professors   
NPM2 Accés S'accedirà a aquests espais mitjançant la tarja personal on quedarà registrat el seu accés. (Si el sistema de tancament de la porta no funciona caldrà registrar l’accés igualment pel control d’utilització de l’aula)   
NPM3 Residència Tot instrument de l’àmbit 107 (Instruments i suports) tindrà una residència establerta dins de cada un d’aquests espais.  
NPM4 Objectes personals A les aules indicades no es podrà deixar cap instrument propi ni objecte personal d’un dia per l’altre.  
NPM5 Retorn instruments Un cop acabat l’estudi l’usuari retornarà l’instrumental que no formi par d’un set actiu entenent com a set actiu aquell conjunt d’instruments en els que s’està treballant. En cap cas es deixarà abandonat destorbant el funcionament de l’aula.  
NPM6 Set actiu El set actiu s’ha de muntar sense malmetre cap material instrumental. Si es detecta aquest risc el set serà desmuntat i el responsable assumirà les despeses de manteniment ocasionades.   
NPM7 Canvis d'ubicació puntuals En el cas que es necessiti realitzar algun canvi de llarga durada de la residència d’un instrument es farà mitjançant el full de petició d’instruments corresponent.  
NPM8 Canvis d'ubicació definitius La distribució d’instrumental es renovarà cada quadrimestre si és necessari.   
NPM9 Claus armaris Les claus d’accés als armaris de percussió estan integrades dins els sistema de préstec intern(B204).  
NPM10 Seguretat Cal tancar l’armari un cop retirat l’ instrument i mantenir-lo en l’ordre establert.  
NPM11 Professorat S’informarà al professorat de la retirada de qualsevol instrument de l’Aula per tal que no afecti al desenvolupament de les classes.  
NPM12 Sancions L' incompliment d'aquest acord representarà l'aplicació de la normativa disciplinària vigent.  
NPM13 Aprovació Aprovat per acord amb el professorat de Percussió de jazz i música moderna

 

Professorat adscrit al Departament de Jazz i Música Moderna - No tens permís per veure aquest objecte.