Guia d'utilització dels teclats de l'escola i aules on resideixen (NT)

A118A
Les guíes d'utilització dels instruments a les seves aules, regulen l'accés a aquests instruments, la forma en que s'han de manipular  i tot allò relacionat amb la coordinació del seu ús. S'acorden entre el parc d'instruments, els tècnics i el professorat responsable.
Afectades Guia d'utilització dels teclats de l'escola i aules on resideixen
aules afectades A101, A102, A112, A113, B204
aules restringides A118
Usuaris Estudiants i professors
Accés S'accedirà a aquests espais mitjançant la tarja personal on quedarà registrat el seu accés. (Si el sistema de tancament de la porta no funciona caldrà registrar l’accés igualment pel control d’utilització de l’aula).Els estudiants matriculats de 1er i 2on Instrument de l'Assignatura de teclats tindràn accés a l'Aula restringida de Teclats (A118)
Residència Tot instrument de l’àmbit 105 (Instruments electrònics o elctrificats) tindrà una residència establerta dins de cada un d’aquests espais.
Objectes personals A les aules indicades no es podrà deixar cap instrument propi ni objecte personal d’un dia per l’altre.
Set actiu El set actiu s’ha de muntar sense malmetre cap material instrumental. Si es detecta aquest risc el set serà desmuntat i el responsable assumirà les despeses de manteniment ocasionades.
Canvis d'ubicació No es podràn treure cap instrument d'aquestes aules a exepció de la A118, en la que es troben els suports i teclats de préstec
Suports Un cop acabat l’estudi l’usuari retornarà l’instrumental al suport correponent . En cap cas es deixarà abandonat destorbant el funcionament de l’aula.
Cables i pedals No es podrà treure cap cable ni pedal de l'aula. El estudiants de teclat disposaran d'un kit en préstec intern que inclourà un pedal de sustain, un cables Jack (TRS-mono), un cable d'alimentació IEC /C13,  un IEC/C7,  i un cable midi. Opcinalment es podrà demanar un pedal de volum. Us aconsellem portar aquets material de casa per assegurar-se la seva disponibilitat.
Manuals El parc d'instruments disposa dels manuals d'instruccions per a cada aparell.
Teclat de préstec Mitjançant el servei de préstec intern es podrà accedir als teclats de préstec per aules que no disposin d'aquest equipament.
Professorat S’informarà al professorat de la retirada de qualsevol instrument de l’Aula per tal que no afecti al desenvolupament de les classes.
Sancions L' incompliment d'aquest acord representarà l'aplicació de la normativa disciplinària vigent.
Reserva d'aules Cal reservar-la com la resta d'aules
Aprovació Departament i professorat.