Guia d'espais amb pianos

S004H
Una bona utilització del piano a l'Escola és aquella que permet a l'usuari següent utilitzar el piano en perfecte estat tècnic i estètic; per tant, qualsevol manipulació que perjudiqui o impedeixi la pràctica de l'instrument ha de quedar descartada.
NP Guia d'espais amb pianos
aules afectades Totes aquelles que disposin de piano
aules restringides A303 i A338 (Cambra amb Piano )
A339, A340, A341, A342 i A343 (Piano CiC i JiMM)
Sala 4, Sala d'Orquestra i Sala de Cor
Un correcte ús Una bona utilització del piano a l'Escola és aquella que permet a l'usuari següent utilitzar el piano en perfecte estat tècnic i estètic; per tant, qualsevol manipulació que perjudiqui o impedeixi la pràctica de l'instrument ha de quedar descartada.
Residencia dels pianos Tots els pianos tindran una residència establerta dins de cada espai indicada en la fitxa de darrera la porta de l'aula
Endrecem el piano Un cop acabada la feina, tancarem les tapes del piano, tornarem a lloc el faristol i el situarem a la seva posició indicada per la fitxa de l'aula. Si disposa de funda l'hi posarem.
Incidències Qualsevol incidència es comunicarà al Parc d’Instruments mitjançant el formulari, o deixant una nota a recepció indicant: el vostre nom, l'aula, l'instrument afectat i el detall de l'incidència.
Control climàtic i estabilitat de l'afinació Quan sortim de l’aula baixarem les cortines per evitar l’estrès climàtic en l'instrument i informarem de qualsevol incident pel que fa a temperatura o humitat (quan la temperatura superi els 25º C i la humitat estigui per sota del 50%).
Implantació instrumental La distribució d’instrumental es renovarà cada quadrimestre si és necessari.
Cuidem els pianos No es pot deixar cap envàs ni ampolla o líquid  damunt el piano, ja que es poden produir danys molt greus als instruments. Tampoc instruments, estoigs o elements que puguin ratllar la seva tapa o malmetre el moble.
Piano preparat

Qualsevol intervenció o preparació en el piano (manipulació de cordes, retirada de les tapes, marcatge dels apagadors, inserció de mecanismes externs...) caldrà comunicar-la al l’oficina del parc. Aquesta tasca es durà a terme seguint el procediment establert, amb les eines que facilitarà el parc d'instruments, i exclusivament en aquells instruments que admeten aquest tipus d'intervenció.

El piano per activitats en què es requerexi manipular l'instrument més enllà del seu teclat serà el piano de l'aula A337 (piano preaparat).

Pianos sense mobilitat Els pianos amb bloquejadors de piano no es poden moure de la seva posició
Grans cues  de concert A310, A309 i  S004 

Els pianos gran cua de concert disposen d'unes rodes especials per a facilitar el seu moviment que cal realitzar entre dues persones.

Els pianos gran cua de concert tenen una ubicació determinada i cal tornar-los a lloc un cop finalitzat el concert o l'assaig.

La Clau del piano Gran Cua Bösendorfer de la Sala d'Orquestra es pot trobar a Recepció.

Les claus dels pianos Gran Cua Steinway de de la Sala d'Orquestra i Sala 4 es poden trobar dins el Servei de Préstec intern (B204) i són d'ús restringit.

Aquest pianos sempre han de quedar tancats i amb la funda posada.

El masteler de la tapa del piano

Per desplaçar el piano cal tenir-lo tancat i amb la funda posada. (Fer-ho abans de començar a tocar i després de tocar)

Cal frenar les rodes del piano abans d'obrir la tapa.

Els masteler (arbotan) de subjecció de la tapa ha d'anar col·locat al punt correcte (hi ha diferents posicions per cada alçada de masteler)

El masteler ha  d'estar formant una perpendicular amb la tapa. (2D) o Ortogonal a la tapa (3D)

Sanscions L'incompliment d'aquest acord comportarà l'aplicació de la normativa disciplinària vigent.
Aprovació Consell de Direcció

Banquetes de piano

11225000000
La banqueta del piano és un equipament imprescindibles per la interpretació d’aquest instrument i i per tant qualsevol altre ús queda descartat ja que per això existeixen les cadires de music i tamborets específics per a la interpretació de la resta d'instruments.

Manteniment dels pianos moderns i celesta

11060000091
El Manteniment de pianos moderns i celesta es responsable de l’ajust, la reparació i restauració dels més de 80 pianos i la celesta de l’Escola Superior de Música de Catalunya