Memòria d'activitat

Memòria
Aquest document recull la memòria de l’activitat de Parc d’instruments que alhora funciona com a autoinforme i segueix el format establert per l’AQU (valoracions, evidències i pla de millora).

La memòria presenta les dades recollides al llarg del curs anterior pel que fa al funcionament i l’any anterior pel que fa a dades econòmiques. Aquestes dades es visualitzen en les evidències de cada valoració. La memòria recull també el sistema de gestió, l’estructura organitzativa i de coordinació a nivell intern de Parc d’instruments.

Finalment aquest document vol ser un instrument d’avaluació que permeti valorar objectivament la gestió del Parc d’instruments per tal de poder introduir els canvis necessaris per a una millora constant, seguin els criteris que marca l’AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya).

Les dades utilitzades per fer les valoracions són les documentades en les evidències de l’auto-informe  del procés d'acreditació davant de l'Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU) i l'associació internacional Music Quality Enhancement (MusiQuE). També s’utilitzen pels informes de seguiment anuals.

Memòria 2017-2018