Qualitat

La nostra escola ha estat pionera en impartir el títol superior de música amb els criteris que estableix l’Espai Europeu d’Educació Superior. Aquesta integració dels ensenyaments artístics superiors en l’EEES permet superar la distinció entre titulacions superiors universitàries i no universitàries i, alhora, reforçar les estratègies d’intercanvi i circulació d’alumnat i professorat a Europa.

Els estudis de Títol superior de música LOE que imparteix l’Esmuc han estat verificats per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)* amb els mateixos criteris amb què s'estan avaluant els graus universitaris.

 

 

* L'AQU és una entitat pública la missió de la qual és garantir la qualitat de l'educació superior d’acord amb els estàndards europeus. La seva activitat es desenvolupa mitjançant processos d'anàlisi, avaluació i acreditació, en els quals s’impliquen la comunitat educativa i els agents socials, amb una perspectiva orientada cap a la innovació. Des de l’any 2012, i per encàrrec del Departament d’Ensenyament, AQU Catalunya és l’òrgan responsable de la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació dels ensenyaments artístics superiors.