Òrgans de govern i participació

  • Els departaments són unitats organitzatives de caràcter acadèmicopedagògic que agrupen el professorat vinculat a una àrea concreta de coneixement. Són, per tant, els òrgans bàsics de docència i de recerca de l’Escola.
  • El Consell de Direcció és l’òrgan de govern col·legiat ordinari de l’Escola en l’àmbit pedagògic i didàctic. Està integrat per l’equip directiu del centre i es reuneix ordinàriament almenys dos cops al mes.
  • El Consell de Coordinació General és el màxim òrgan de govern pluripersonal de l’escola en tots els àmbits.

El Consell de l’Escola és l’òrgan col·legiat on tots els estaments de l’Escola Superior de Música de Catalunya són representats en igualtat de condicions. Té la funció bàsica de proposar línies d’actuació i mecanismes de funcionament de l’Escola, considerar la millora dels existents, i avaluar el rendiment del centre en tots i cadascun dels seus àmbits d’actuació, així com debatre i proposar solucions a situacions excepcionals que s’hi puguin produir. És presidit i convocat per la direcció de l’Escola, amb una freqüència mínima de tres cops l’any, i es regeix per un reglament intern elaborat pels mateixos membres.

Comitè d’Empresa 

Associació d’Estudiants