Tècniques de programació II

Resum

 • Nom: Tècniques de programació informàtica II
 • ECTS: 3
 • Hores lectives: 30 (15 sessions de 2h cadascuna)
 • Quatrimestre: 1r.
 • Professor: Josep Maria Comajuncosas
 • Requisits: Tècniques de programació I.

Objectius

 • Dominar la programació orientada a objectes en C++
 • Conèixer i saber emprar algunes estructures de dades compostes estàndard
 • Conèixer què són i com s'usen els templates en C++
 • Conèixer i saber utilitzar la llibreria estàndard
 • Saber navegar per fitxers de text estructurats (XML)
 • Saber emprar un framework de desenvolupament d'aplicacions àudio en mode offline.
 • Saber dissenyar i implementar petits aplicatius de síntesi i processament de so en mode offline.

Continguts

 • Tema 1 Punters i memòria dinàmica
 • Tema 2 Classes. Constructors i destructors. Visibilitat. Herència. Classes virtuals. Polimorfisme.
 • Tema 3 Estructures de dades
 • Tema 4 Gestió d'excepcions
 • Tema 5 Llibreria estàndard
 • Tema 6 Parsing de fitxers de text xml
 • Tema 7 Synthesis Toolkit. Instal•lació i Aplicatius offline
 • Tema 8 Disseny i implementació del projecte final

Metodologia

Hi ha un total de 15 sessions presencials. Cada sessió presencial té 2h de durada, repartides aproximadament en: 1h d’explicació teórico-pràctica o menys i 1h de treball pràctic supervisat o més. Per cada pràctica, s’estima una dedicació no presencial dirigida de d’aproximadament el 50% del temps de docència (hi ha 7 pràctiques i projecte final). Cal realitzar un projecte final que abastarà aproximadament vora d’un terç de la càrrega lectiva i la meitat del treball personal. Es preveuen la realització de 2 exàmens online a través de l’aulari, que podrán ser presencials o no, a més de diversos tests d’avaluació continuada.

Avaluació

 • 47,5% Pràctiques
 • 15% Projecte final
 • 37,5% Teoria:
 • 7,5% Tests d’avaluació contínua 1-3
 • 15% Examen 1
 • 15% Examen 2
 • Per poder aprovar, cal tenir aprovada la teoría i la suma d’activitats practiques i projecte final.
 • Qualsevol pràctica entregada amb retard, tindrà com a nota màxima un 5.

Bibliografia

 • The C++ Language Tutorial. Recurs online
 • Dennis M. Richie Brian W. Kernighan: “The C Programming Language”; Ed. Prentice Hall;1990
 • Bjarne Stroustrup: “The C++ Programming Language”; Ed. Addison Wesley; 2000
 • Francisco Javier Ceballos Sierra: “Curso de Programacion C/C++”; Ed. Rama; 1997