Tècniques de programació I

Resum

 • Nom: Tècniques de programació informàtica I
 • ECTS: 3
 • Hores lectives: 30 (15 sessions de 2h cadascuna)
 • Quatrimestre: 2n.
 • Professor: Enric Guaus
 • Requisits: No en té.

Objectius

 • Dominar els principis generals de la programació informàtica
 • Emprar les estructures de control del fluxe i de dades
 • Conèixer el llenguatge C
 • Dominar la programació estructurada
 • Dissenyar i escriure petits programes d’interés musical en C

Continguts

 • Tema 1: Elements bàsics de la programació i estructures de control (4h lectives).
 • Tema 2: Funcions i pas de paràmetres. Mòduls: fitxers font i capçaleres (4h lectives).
 • Tema 3: Arrays i tuples. Structs. (2h lectives).
 • Tema 4: Punters i memòria dinàmica (4h lectives).
 • Tema 5: Recorreguts seqüencials de fitxers (4h lectives).
 • Tema 6: Llibreries (4h lectives).
 • Tema 7: Fitxers d'àudio (4h lectives).
 • Tema 8: Entorns de programació (2h lectives).

Metodologia

Hi ha un total de 15 sessions presencials. Cada sessió presencial té 2h de durada en les que s’explicaran els coneixements teòrics i pràctics necessaris per realitzar l’exàmen i implementar les pràctiques.

Avaluació

 • 30% Examen
 • 70% Pràctiques
 • Per calcular la nota global cal tenir l'examen i les pràctiques aprovats per separat.
 • La no presentació a l'examen representa haver de repetir l’assignatura.
 • La no entrega d'alguna de les pràctiques representa haver de repetir l'assignatura.
 • Totes es pràctiques valen igual i fan mitjana entre elles.
 • La nota mitjana es calcula automàticament.
 • Qualsevol pràctica entregada amb retard, tindrà com a nota màxima un 5.

Bibliografia

 • Dennis M. Richie Brian W. Kernighan: “The C Programming Language”; Ed. Prentice Hall;1990
 • Bjarne Stroustrup: “The C++ Programming Language”; Ed. Addison Wesley; 2000
 • Francisco Javier Ceballos Sierra: “Curso de Programacion C/C++”; Ed. Rama; 1997
 • F. Richard Moore: “Elements of Computer Music”; Ed. Prentice Hall; 1998