Psicoacústica

Resum

 • Nom: Psicoacústica
 • ECTS: 3
 • Hores lectives: 30 (15 sessions de 2h cadascuna)
 • Quatrimestre: 2n.
 • Professor: Perfecto Herrera
 • Requisits: Introducció a la Tecnologia Musical, Fonaments d’Acústica

Objectius

 • Saber descriure i explicar els fenòmens bàsics que originen una experiència sonora a nivell biològic i funcional, entenent els els principis fisiològics i psicològics de la percepció auditiva, amb especial èmfasi en aquells relacionats amb la música i amb els processos de producció i de reproducció del so.
 • Saber relacionar els trets perceptius del so amb els trets físics.
 • Sensibilitzar-se vers els fenòmens perceptuals de base psicofísica i la seva influència en l’escolta musical i en l’activitat musical productiva.
 • Saber explicar i aplicar procediments habituals per a l’estudi de la percepció del so.
 • Sensibilitzar-se i saber actuar correctament respecte a la preservació i cura de la nostra salut auditiva.
 • Desenvolupar actituds i aptituds crítiques, analítiques i pròpies del mètode científic (per exemple, per tal d’entendre textos científics).
 • Desenvolupar actituds i aptituds crítiques vers els desenvolupaments tecnològics relacionats amb els processos perceptius i cognitius de la música.

Continguts

 • Introducció a l’estudi de la psicoacústica. Conceptes bàsics. Percepció i cognició
 • Estructura i funcions de l'aparell auditiu
 • Higiene i salut de l'aparell auditiu
 • Mètodes i tècniques de recerca en percepció i cognició musical
 • Resolució freqüencial, emmascarament i bandes crítiques
 • Percepció de la intensitat sonora
 • Percepció de l’alçada
 • Percepció del timbre
 • Percepció espacial
 • Organització perceptiva

Metodologia

 • Hi ha un total de 15 sessions presencials de de 2 hores en les que hi ha temps d’explicació teórica, comentari de practiques, comentari de lectures, i audició comentada.
 • Es proposen 7 pràctiques a realizar dins del temps de treball personal. Cada pràctica es gestiona des de l’aulari virtual. Es desenvolupa amb ajut d’un guió detallat amb el què els estudiants han d’escoltar una sèrie d’arxius sonors amb exemples i realitzar una sèrie d’observacions, mesures o comentaris. Un qüestionari avalua i indica a l’estudiant els coneixements assolits o els que encara necessiten de més treball de clarificació teòrica-pràctica.
 • Per cada pràctica, s’estima una dedicació promig no presencial dirigida de 3h (21h), per a les lectures un total de 21h, per a les audicions a comentar i les contribucions al glossari s’estimen 1.5h per a cadascuna.
 • La resta de temps personal es dedica a consolidar la teoría i preparar els tests (15h).

Avaluació

La nota final es determinarà a partir de combinar proporcionalment a la càrrega horària els diferents recursos utilitzats: Test (40%), Pràctiques (25%), Lectures (25%), Escolta i comentari d’exemples musicals (5%), Glossari (5%).

Bibliografia

 • Roederer, J.G. (1997). Acústica y Psicoacústica de la música. Buenos Aires: Ricordi.
 • Basso, G. Percepción auditiva. (2006). Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes Editorial.
 • Munar, E., Rosselló, J. i Sánchez-Cabaco, A. (1999). Manual de Atención y Percepción. Madrid: Alianza. Capítols: 5, 13, 14, 17, i 18.
 • Matlin, M. W. i Foley, H. J. (1996). Sensación y percepción. Madrid: Prentice Hall Iberia. Capítols: 1, 2, 8, 9, 10, i 14.
 • Pierce, J. (1985). Los sonidos de la música. Barcelona: Labor. Inclou discs de vinil amb exemples sonors.
 • Plack, C.J. (2005). The sense of hearing. Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Cook, Perry R., ed. (1999). Music, cognition, and computerized sound: an introduction to psychoacoustics. Cambridge, Massachussetts: M.I.T. Press.
 • Howard, D. i Angus, J. (2000). Acoustics and psychoacoustics, 2nd edition. London: Focal Press.
 • Moore, B. (2003). An Introduction to the Psychology of Hearing, 5th edition. London:Academic Press Ltd.
 • Zwicker, E., Fastl, H., i Frater, H. (1999) Psychoacoustics: Facts and Models, 2nd edition. Berlin: Springer.