Introducció a la tecnologia musical

Resum

 • Nom: Introducció a la Tecnologia Musical
 • ECTS: 2
 • Hores lectives: 30 (15 sessions de 2h cadascuna)
 • Quatrimestre: 1r. i 2n.
 • Professors: Ferran Conangla, Enric Giné, Perfecto Herrera, Joan Sanmartí.
 • Requisits: No en té.

Objectius

 • Comprendre els trets físics i perceptius essencials del so musical.
 • Comprendre i utilizar correctament els procesos bàsics de digitalització del so.
 • Conèixer aplicacions tecnològiques per a la notació, gravació, edició i transformació d’enregistraments musicals.
 • Conèixer la mecànica i el procediment per a realitzar enregistraments de baixa complexitat.
 • Saber seleccionar i decidir entre diferents processos de compressió d’àudio i vídeo digital.
 • Saber seleccionar micròfons en funció dels objectius i context d’un enregistrament.
 • Saber aplicar processos de correcció, millora i modificació creativa d’un enregistrament sonor.

Continguts

 • El so, fonaments físics i perceptius.
 • Digitalització del so, terminologia i processos bàsics.
 • Fonaments de microfonia i altaveus (transductors).
 • Efectes i transformacions sonores.
 • Introducció al MIDI.

Metodologia

Hi ha un total de 15 sessions presencials. Cada sessió presencial és de 2 hores , repartides en explicació teòrica,  presentació de practiques i resolució de questions lligades a elles. Per cada pràctica, s’estima una dedicació mitjanano presencial dirigida de 3h (15h). La resta de temps personal es dedica a consolidar la teoría i preparar els tests (15h)

Avaluació

La nota final es determinarà a partir de combinar les qualificacions en els 2 exercicis escrits realitzats a mitjans i finals del curs (ponderació respectiva : 35% i 65%) i la qualificació global de les 5 pràctiques (0-10). Per al càlcul de la nota final es ponderaran aquests 2 elements amb pesos respectius del 60% (tests) i el 40% (pràctiques). Els exercicis escrits contindran preguntes curtes de resposta múltiple o de resposta oberta.

Bibliografia

 • Huber, D.M. 1992. Random Access Audio/the Complete Guide to Computer-Based Audio Technology. SAMS Publishing
 • Huber, D.M. 1998. The MIDI Manual, Second Edition. Focal Press.
 • Nisbett, A. 1988. El uso de los micrófonos. Madrid: Instituto Oficial de Radio Televisión Española.
 • Nuñez, Adolfo. 1992. Informática y electrónica musical. Madrid Paraninfo.
 • Rumsey, F. 1994. Introducción al sonido y la grabación. Madrid: Instituto Oficial de Radio Televisión Española.
 • Williams, D. i Webster,P. 1999. Experiencing Music Technology. 2nd Edition. New York: Schirmer Books.