Informàtica musical I

Resum

 • Nom: Informàtica Musical I
 • ECTS: 3
 • Hores lectives: 30 (15 sessions de 2h cadascuna)
 • Quatrimestre: 1r.
 • Professor: Joan Sanmartí
 • Requisits: Introducció a la tecnologia musical.

Objectius

 • Tenir una visió panoràmica de les principals aplicacions musicals de la informàtica musical.
 • Conèixer les eines informàtiques orientades a la creació i producció musicals en l'entorn d'un estudi domèstic.
 • Conèixer en profunditat els principals protocols de comunicació musical actualment utilitzats.

Continguts

 • La Computer Music. Evolució, disciplines i tendències
 • L'entorn d'un estudi domèstic des del punt de vista informàtic
 • Els protocols MIDI i OSC.
 • Targes de so. Drivers, mesures senyal/soroll i latències.
 • Producció musical amb seqüenciadors (MIDI)
 • Síntesi amb plugins
 • Sampling i llibreries de mostres
 • Programari MIDI de composició assistida
 • Producció d’un tema MIDI en un estudi domèstic

Metodologia

Hi ha un total de 15 sessions presencials. Cada sessió presencial té 2h de durada, repartides aproximadament en 1h d’explicació teórico-pràctica i 1h de treball pràctic supervisat. Per cada pràctica, s’estima una dedicació no presencial dirigida de 1h aproximadament (hi ha 8 pràctiques). Es preveu la realització d'un exàmen.

Avaluació

 • 85% Pràctiques
 • 15% Prova d’avaluació protocol MIDI
 • Per poder aprovar, cal tenir aprovada la teoría i la suma d’activitats practiques (hi ha 13 pràctiques).
 • Qualsevol pràctica entregada amb retard, tindrà com a nota màxima un 5.

Bibliografia

 • ROADS, C, The Computer Music Tutorial
 • Paul D. Lehrman, Tim Tully, MIDI for the professional
 • Eleanor Selfridge-Field  Beyond MIDI: the handbook of musical codes