Acústica de recintes

Resum

 • Nom: Acústica de recintes
 • ECTS: 4
 • Hores lectives: 30 (15 sessions de 2h cadascuna)
 • Quatrimestre: 2n.
 • Professor: Enric Guaus
 • Requisits: Fonaments d’Acústica.

Objectius

Els objectius de l'assignatura passen per establir les bases teòriques necessàries pel disseny acústic de qualsevol tipus de recinte destinat a us musical. S'estudien les tècniques bàsiques de tractament acústic per aconseguir una certa qualitat o confort a l'interior d'un espai, així com les tècniques bàsiques d'insonorització, amb les teories d'aillament acústic i al control de soroll. També es farà referència a la normativa legal vigent.

Continguts

 • Tema 1: Tractament acústic
  • Teoria estadística
  • Materials absorbents
  • Ús dels materials acústics
  • Disseny de sales
  • Acústica variable
  • Teoria geomètrica
  • Teoria ondulatòria
 • Tema 2: Aïllament acústic
  • Aïllament amb paret simple i doble
  • Parets compostes i mixtes
  • Mesura de l'aïllament acústic
  • Codi tècnic de l'edificació
 • Tema 3: Tipologies de recintes
  • Característiques dels recintes segons la tipologia
  • Anàlisi de recintes existents

Metodologia

L’assignatura està organitzada en 15 sessions setmanals de 2h cadascuna, en les que s’expliquen els coneixements teòrics. Hi ha 2 examens que avaluen la comprensió dels continguts teòrics. Es proposa la realització de 4 pràctiques que complementen els continguts teòrics explicats a les sessions regulars

 • Pràctica 1: Recopilació de dades d’un recinte conegut.
 • Pràctica 2: Calculadora del temps de reverberació.
 • Pràctica 3: Mesura dels paràmetres acústics d’un recinte.
 • Pràctica 4: Simulació acústica

Avaluació

 • 40% Teoria:
  • 20% Examen 1
  • 20% Examen 2
 • 60% Pràctiques
  • 15% Pràctica 1
  • 15% Pràctica 2
  • 15% Pràctica 3
  • 15% Pràctica 4
 • Per poder fer mitja entre la teoria i les pràctiques, cal tenir les dues parts aprovades per separat amb nota igual o superior a 5.
 • Les dues proves d’avaluació fan mitja entre elles amb nota superior o igual a 4.
 • La no presentació a alguna de les proves representa haver de repetir l’assignatura.
 • Les pràctiques fan mitjana entre elles.
 • Qualsevol pràctica entregada amb retard, tindrà com a nota màxima un 5.

Bibliografia

Bibliografia sobre disseny acústic de sales:

 • Acústica, Leo L. Beranek.
 • Principles and applications of room acoustics, Cremer, Müller & Schultz. Vol. 1.
 • Principles and applications of room acoustics, Cremer, Müller & Schultz. Vol. 2.
 • Room Acoustics, Heinrich Kuttruff.
 • Acoustical Design of Concert Halls and Theatres, David Jordan.
 • Music, acoustics and arquitecture, Leo.L.Beranek.
 • Architectural Acoustics, David Egan.
 • ABC de la acústica arquitectónica, Higini Arau.
 • Auditorium acoustics, M. Barron.
 • Diseño acústico de espacios arquitectónicos, A. Carrion.

Bibliografia sobre aïllament i control del soroll:

 • Noise & Vibration Control, Leo. L. Beranek.
 • Noise, Its Measurement, Analysis, Rating & Control, J. S. Anderson & M. Bratos-Anderson.
 • The effects of Noise on Man, Karl D. Kryter.
 • Acoustic and Noise Control, B.J. Smith, R. J. Peters and S. Owen.
 • Noise Control, Cyril Harris.
 • Guía acústica de la construcción, Francisco Javier Rodríguez Rodríguez, Javier de la Puente Crespo.