Relació docent

Dades generals

Nom de l'assignatura Relació docent
Tipus d'assignatura  
Impartició  
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 10
Hores per treballs dirigits (no presencials): 10
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 25
Professor/a Ignasi Gómez
Departament Pedagogia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

No hi ha pre-requisits.

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

CG8 Aplicar els mètodes de treball més apropiats per a superar els reptes que es presentin en el terreny de l‘estudi personal i en la pràctica musical col·lectiva.
CG10 Argumentar i expressar verbalment els seus punts de vista sobre conceptes musicals diversos.
CG18 Comunicar de forma escrita i verbal el contingut i els objectius de la seva activitat professional a persones especialitzades, amb un ús adequat del vocabulari tècnic i general.
CG24 Desenvolupar capacitats per a l’autoformació durant la seva vida professional.
CG25 Conèixer i ser capaç d’utilitzar metodologies d’estudi i investigació que el capacitin per al continu desenvolupament i innovació de la seva activitat musical en el transcurs de la seva carrera.
CG26 Ser capaç de vincular la pròpia activitat musical a altres disciplines del pensament científic i humanístic, a les arts en general i a la resta de disciplines musicals en particular, enriquint l’exercici de la seva professió amb una dimensió multidisciplinar.

Resultats aprenentatge (objectius generals)

PE1 Comprendre i explicar els fonaments en pedagogia musical contemporània, tant en l’àrea de coneixements sistemàtics com en la seva aplicació, i saber fonamentar en ells la reflexió crítica de l’actuació educativa musical pròpia i aliena.
PE6 Contextualitzar la pedagogia musical en el temps actual i en els diferents àmbits culturals, reflexionant de forma crítica sobre la funció i resultats que la pràctica de l’educació musical pot aportar a la millora de la persona i de la societat.
PE7 Saber aprofitar les oportunitats de formació i especialització que cada lloc de treball ofereix, incorporant-les al desenvolupament del propi perfil professional.

Objectius concrets de l’assignatura

 1. Observar i analitzar les situacions i les persones, des dels punts de vista pedagògic i psicològic, i mostrar rapidesa en la presa de decisions que agilitin i recondueixin les situacions vers els objectius fixats.
 2. Desenvolupar les estratègies del treball en equip i el gust per la valoració, la discussió i la presa consensuada de decisions.
 3. Mostrar domini de les dinàmiques més apropiades per al treball docent, col·legiat i amb l’alumnat.
 4. Mostrar una actitud professional reflexiva, fonamentada en l’avaluació de la pròpia pràctica, la recerca i la innovació com a elements de transformació pedagògica.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • L’educació com a relació humana. Persona i personalitat.
 • La comunicació.
 • Dinàmica i psicologia de grups. Doctrina, manipulació i neutralitat educativa.
 • Autoritat i llibertat en la relació educativa. Filosofia i pedagogia dels valors.
 • Treball en equip: tècniques i recursos.

 Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

Classe d’impartició col·lectiva. Desprès de la introducció inicial de cada tema per part del professor, es dedicaran algunes sessions a recrear, analitzar, explicar i avaluar situacions que es donen en l’activitat professional del docent i que requereixen competències comunicatives i assertives, entre d’altres: reunions amb companys (claustres, departaments), amb estudiants, amb pares i mares, amb responsables institucionals; presentacions públiques, presa de  decisions estratègiques, etc. mitjançant exercicis escrits i tècniques de rol-playing.

 Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

 

Sessions Continguts Activitats Avaluació
1 Presentació   Avaluació inicial
2 a 5 Persona i personalitat Enneagrama. Assertivitat  
6 i 7 Comunicació    
8 a 10 Treball en equip Organització d’equips. Rols Revisió del portafoli personal
11 a 13 Dinàmica de grups Pràctiques  
14 i 15 Tancament Exposició de portafolis Avaluació final, coavaluació i heteroavaluació

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

 • Una avaluació inicial que detectarà, d’una banda, el grau de coneixements i competències que, sobre els continguts inclosos a l’assignatura, ja posseeix l’estudiant i, de l’altra, els interessos particulars que té sobre continguts susceptibles de ser inclosos a l’assignatura.
 • Una avaluació continuada del desenvolupament de cada una de les classes i del treball de cada estudiant, especialment el d’elaboració de la Carpeta d’aprenentatges de l’assignatura. Es valorarà el procés d’assoliment dels objectius fixats així com les capacitats de conceptualitzar i utilitzar els continguts –conceptuals, procedimentals i actitudinals- que es vagin impartint a l’assignatura o que hi apareguin de manera implícita o derivada. Per a aquest procés d’avaluació es prendran en consideració la solució dels exercicis pràctics presentats a classe (25%), així com l’assistència i participació a les classes (25%).
 • Una avaluació sumativa al final del quadrimestre que es realitzarà a partir de la correcció de la Carpeta d’aprenentatge (50%). Per aquesta correcció, es valoraran les evidències d’organització personal de la CA, les evidències d’adquisició de continguts i de desenvolupament de processos d’aprenentatge relacionats amb els continguts de l’assignatura, les evidències d’ampliació o aprofundiment, així com l’hetero i l’autoavaluació 

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d’avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Avaluació inicial Primeres sessions Orientatiu
Avaluació continuada Activitats de classe. Participació i aportacions significatives al grup-classe. Estat d’elaboració del portafoli 50%
Revisió Portafoli personal Sessió 10, aproximadament Orientatiu per a l’avaluació final
Portafoli personal Final de semestre 50%

Fonts d'informació bàsica

Enneagrama                                                                 
 • CARRIÓN, S. A.: Enneagrama. Madrid: Ed. Mandala, 1997.
 • GALLEN, M. A. i NEIDHARDT, H.: El enneagrama de nuestras relaciones. Bilbao: Ed. Desclée de Brouwer, 1997.
 • MELENDO, M.: En tu centro: el enneagrama. Santander: Ed. Sal Terrae, 1997.
 • PALMER, H.: El enneagrama. Barcelona: Los libros de la liebre de marzo, 1999.
 • PANGRAZZI, A.: El enneagrama: un viaje hacia la libertad. Santander: Ed. Sal Terrae, 1998.
 • RISO, D. R.: Descubre tu perfil de personalidad en el enneagrama. Bilbao: Ed. Desclée de Brouwer, 1999.
 • SALMON, E.: El ABC del enneagrama. Barcelona: Ed. Robin Book, 1997.
 • WAGELE, E.: Eneagrama para padres y educadores: nueve tipos de niños y cómo educarlos satisfactoriamente. Madrid: Narcea, 2004.

 Assertivitat

 • BISHOP, S.: Desarrolle su asertividad. Barcelona: Nuevos emprendedores, 2000.
 • CASTANYER, O.: La asertividad: expresión de una sana autoestima. Bilbao: Ed. Desclée de Brouwer, 1997.
 • CASTANYER, O.: ¿Por qué no logro ser asertivo? Bilbao: Ed. Desclée de Brouwer, 2001.
 • GÜELL, M.: ¿Per què he dit blanc si volia dir negre? Tècniques assertives per al professorat i els formadors. Barcelona: Ed. Graó, (2005)
 • SCHULER, E.: Asertividad. Madrid: Ed. Gaia, 1998.
 • SERRAT, A.: PNL para docentes. Mejora tu conocimiento y tus relaciones. Barcelona: Graó, 2005.
 • SMITH, M. J.: Cuando digo no, me siento culpable. Barcelona: Ed. Grijalbo, 1977.
 • VELASCO, M. J.: Ser asertivo. Barcelona: Ed. Obelisco, 1998.
Resolució de conflictes
 • BORISOFF, D.: Gestión de conflictos. Madrid: Ed. Díaz de Santos, 1989.
 • CHALVIN, D.: Cómo resolver los pequeños conflictos en el trabajo. Ed. Deusto, 1987.
 • FISCHER, R. i BROWN, S.: Cómo reunirse creando una relación que lleve al sí. Ed. Deusto, 1991.
 • FOURNIES, F.: Técnicas de dirección de personal. Barcelona: McGraw-Hill, 1990.
 • GROVE, A.: Las relaciones interpersonales en el trabajo. Ed. Deusto, 1989.
 • LIKERT, R.: Nuevas formas para solucionar conflictos. Fondo educativo interamericano, 1973.
 • RIVERA, D. i SERRAT, A.: Conflictes i escola. Generalitat de Catalunya, 1993.
 • SERRAT, A.: Resolución de conflictos. Una perspectiva globalizadora. Barcelona: Ed. Praxis, 2002.
 • WYLIE, P. i GROTHE, M.: Cómo dirigir empleados con problemas. Barcelona: Granica Ediciones, 1991.

 Lideratge i Reunions de treball

 • DE BONO, E.: Seis sombreros para pensar. Barcelona: Granica ediciones, 1988.
 • DEMORY, B.: Cómo dirigir y animar las reuniones de trabajo. Ed. Deusto, 1985.
 • IZQUIERDO, C.: La reunión de profesores. Barcelona: Ed. Paidós, 1996.
 • MILO, F.: Cómo organizar reuniones eficaces en la mitad de tiempo. Barcelona: Ed. Grijalbo, 1990.
 • THOMSETT, M. C.: Las reuniones de trabajo. Ed. Norma, 1989.
 • VROOM, V. H.: El nuevo liderazgo. Madrid: Ed. Díaz de Santos, 1990.

 Dinàmica de grups

 • ARNAIZ, P.: Qui és qui. Les relacions humanes al grup-classe. Barcelona: Graó, 1988.
 • CANTO ORTIZ, J. M.: Dinàmica de grupos. Aspectos técnicos, àmbitos de intervención y fundamentos teóricos. Archidona (Málaga): Ediciones Aljibe, 2000.
 • GUTIÉRREZ PÉREZ, E.: Análisis grupal del aula. Oviedo: Universidad de Oviedo, 1990.
 • IBÁÑEZ, T., MUÑOZ, J., VAYREDA, A., i VAZQUEZ, F.: Psicologia social de l’ensenyament. Barcelona: Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya, 1997.
 • MAILHIOT, B.: Dinámica y génesis de grupos. Madrid: Ediciones Marova, 1975.

 Estils d’ensenyament-aprenentatge

 • CLARIANA, M.: Els estils d’ensenyament-aprenentatge. Barcelona: UAB, 1988.