Música i Comunitat

Dades generals

Nom de l'assignatura Música i Comunitat
Tipus d'assignatura Optativa
Impartició 1r semestre
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 6
Hores per treballs dirigits (no presencials): 21
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 18
Professor/a Ester Bonal
Departament Pedagogia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Estudiants interessats a fer ús de la música com a eina de comunicació, participació, cooperació... de tot tipus de grups i col·lectius, amb la finalitat de potenciar el sentiment de pertinença dels individus a un territori, una comunitat..., tot compartint-ne l’ entorn cultural des de la participació.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

 • CG7, CG14, CG16, CG17, CG19, CG26.
 • CT1, CT3, CT7, CT9, CT10, CT11, CT 17.
 • PE2, PE4, PE5, PE6, PE8.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

 1. Prendre consciència de la transcendència de la música i la comunitat en processos de transformació social, a través de la discussió i reflexió i del coneixement d’experiències.
 2. Despertar i /o desenvolupar inquietuds en referència a l’ús de la música com a element de comunicació, relació social, inclusió social i participació ciutadana..
 3. Oferir possibilitats de resposta a inquietuds individuals a través de compartir-les amb altres companys.
 4. Treballar en equip.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 1. Conèixer i reflexionar sobre el terme comunitari, acció comunitària, l’abast del terme “música i comunitat”, els seus orígens i diferents iniciatives, projectes, plans d’actuació comunitaris.
 2. Participar en petites pràctiques d’aula de creació i execució musicals de manera cooperativa.
 3. Discutir criteris de tria de repertoris, arranjaments musicals, processos didàctics...segons el seu valor educatiu pel que fa a promoure la participació i cooperació.
 4. Desenvolupar la capacitat d’observació i d’anàlisi de contextos, detecció de necessitats i justificació de projectes.
 5. Preveure les fases i els fronts que han d’afrontar un projecte de música i comunitat perquè sigui sostenible (programàtica i financerament)
 6. Conèixer i fer-se amb estratègies de lideratge situacional i transformacional
 7. Fonamentar la pràctica amb un compromís ètic
 8. Fer un joc de rol d’equip que ha de una proposta de música i comunitat: Missió, Visió, Objectius, Fases de desenvolupament, Comunicació, Previsió de recursos (materials i humans), Pressupost, Avaluació.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Àmbit socioeducatiu i musical

 • Recerca de les necessitats que van fer néixer la música i comunitat.
 • Definició de música i comunitat: què abraça
 • Coneixement de projectes, iniciatives...
 • Pràctica de processos d’execució i creació de música en cooperació
 • Adaptació de rols docents i de processos didàctics a cada situació concreta
 • Importància de la comunicació i implicació de diferents agents d’una comunitat educativa (famílies, educadors, altres tallers en els que participi el col·lectiu amb qui treballem...). Canals, sistematització, dedicació específica...

Àmbit d'organització, lideratge, equips

 • Models d’iniciatives entorn la música i comunitat.
 • Disseny d’un projecte socioeducatiu musical en equip.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

Les classes es dividiran en tres blocs:

 • Bloc 1 (12 hores)- On ens endinsem?. Música i comunitat, definicions, accepcions, breu repàs històric. Exemples d’iniciatives. Lectures,  i visualització d’ audiovisuals al voltant del tema, reflexió i discussió col·lectiva.
 • Bloc 2 (12 hores)- Pràctica d’exemples de processos de fer, crear... música en cooperació per treballar, a través d’aquesta, competències relacionades amb els drets i deures de la ciutadania.
 • Bloc 3 (21 hores)- Pràctica en equip d’un procés de creació d’un projecte: anàlisi i posada en pràctica de les competències, a tots novells, necessàries per dur-lo a terme. Lideratge, treball en equip, comunicació amb la comunitat educativa, finançament, sostenibilitat.

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Presencials:
 • Lectura i discussió d’articles i capítols sobre música i comunitat.
 • Visualització i discussió d’exemples de música i comunitat, pràctica musical i docent col·lectiva amb exemples de treball concrets, jocs i simulacions de situacions al voltant del treball en equip, el lideratge, la comunicació amb la comunitat...
 • Pràctica musical col·lectiva i revisió del procés seguit.
 • Elaboració d’un projecte cooperatiu.
No presencials:

Treball en equip- Formació de l’equip (rols, accions, dinàmica...). Missió: Dissenyar un projecte de música i comunitat. Determinar-ne el context, la visió, la planificació, la temporització, l’avaluació. (21 hores de treball en equip).

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

 • Assistència i participació (registre i observació)
 • Registre d’intervencions rellevants en els espais de discussió- reflexió que es plantegin al llarg de les sessions
 • Aplicació dels aprenentatges en el desenvolupament de les tasques d’euip
 • Autoavaluació de la pràctica d’equip (diari de les sessions de treball)
 • Avaluació del disseny del projecte de música i comunitat.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Assistència i participació Al llarg de les hores presencials 40%
Intervencions rellevants Al llarg de les hores presencials 10%
Aplicació d’aprenentatges  En la proposta de projecte d’equip 20%
Autoavaluació del treball en equip Actes de Reunions de treball recollides A través del diari - moodle  15%
Avaluació del projecte dissenyat   15%

 

Fonts d'informació bàsica

 • FREIRE, P.; Pedagogie des opprimés, Maspero, París, 1965
 • BARCENA, F. I MÈLICH, J.C. La educación como acontecimiento ètico, Barcelona, Paidós, 2000
 • VAN MANEN, M. El tacto en la enseñanza. El significado de la sensibilidad pedagógica, Barcelona, Paidós, 1998.
 • SMALL, CRISTOPHER. Música, Sociedad y educación. Barcelona. Alianza Ed.
 • MEIRIEU, P. (1987) Aprender, sí. Pero ¿cómo? Barcelona, 1992; Ed.Octaedro
 • MEIRIEU, P. (1995) La opción de educar. Barcelona , 2001; Ed. Octaedro
 • ÉVANO, Chantal (1999) La gestión mental. Otra forma de ver y escuchar en pedagogía Barcelona, 2006; Ed. Graó
 • LÓPEZ VICENTE, PAU. Espais d'aprenentatge. Barcelona. Ed Drecera
 • BONALS, JOAN. El trabajo en equipo del profesorado. Barcelona 1996; Ed Graó
 • CARBONELL, JAUME. La aventura de innovar. 2001, Ed Morata
 • ALSINET, J.,RIBA,C., RIBERA,M., SUBIRATS,J., coord. Més enllà de l’escola. Nº 37.Col Polítiques-Fund Jaume Bofill. 2003, Ed Mediterrània
 • BONAL, X, TARABINI, A., dir, Ser pobre en la escuela (habitus de pobreza y condiciones de educabilidad),2010, Miño y Dávila, Editores.
 • FLETXA,R., MASSOT,M., ESSOMBA, M.a.,AeiG BDEN POWEL; Educació Comunitària. 2009, Col Parlem-ne, Minyons Escoltes i guies de Catalunya
 • HERVÍAS, MERCEDES,coord. La música como medio de integración y trabajo solidario. 2006, Curso de la Universidad Menéndez y Pelayo
 • READ, HERBERT. Educación por el arte 1982, Paidós Educador

CONFERÈNCIES  A LA XARXA AL VOLTANT DE L’EDUCACIÓ: TED, Fundació Jaume Bofill, la Educació Prohibida...

COMUSITÀRIA: web dedicada a recollir i divulgar projectes d’ arts comunitàries, a la formació continuada en aquest camp professional, a l’assessorament per a iniciatives de música i comunitat,  i a la recerca.