Instruments polifònics a l'aula

Dades generals

Nom de l'assignatura Instruments polifònics a l'aula
Tipus d'assignatura Optativa
Impartició 2n semestre
crèdits ECTS 4
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 30
Altres hores presencials: 5
Hores per treballs dirigits (no presencials): 10
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 75
Professor/a Ester Bonal i Javier Duque
Departament Pedagogia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Estudiants interessats a fer pràctica de recursos bàsics amb instruments a l’aula (piano, guitarra i instruments de placa) per poder-se’n valer en la seva pràctica docent, tant per acompanyar alumnes cantant i tocant (principalment en classes col·lectives) com per introduir als propis alumnes al seu ús tot fent i creant petites peces de conjunt.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

 1. Desenvolupar habilitats instrumentals.
 2. Descobrir possibilitats i utilitats dels instruments polifònics en processos docents,.
 3. Practicar l’aplicació simultània de diferents habilitats musicals.
 4. Prendre consciència de les habilitats necessàries per treure el màxim rendiment de l’ús d’aquests instruments en la pràctica docent.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 1. Fer pràctica d’ harmonia bàsica i el transport amb els instruments de l’aula (piano, guitarra i instruments de placa). Bordons, ostinatos, escales pentatòniques, Escales Majors (Do, Fa, Sol) i menors (la, re, mi), Baix ostinat, exemples per improvisar (danses del renaixement, tema amb variacions, blues, jazz standards...).
 2. Fer pràctica de cantar acompanyant-se amb els instruments
 3. A partir de l’harmonia triada per acompanyar una melodia, fer pràctica de les possibilitats de combinacions rítmiques, tímbriques... per enriquir l’acompanyament evocar, si és el cas, algun context concret (d’estil, cultural...).
 4. Improvisar i crear col·lectivament a partir d’una roda harmònica, en diferents estils, fent ús d’aquests instruments.
 5. Fer pràctica de tocar, improvisar i crear, peces de conjunt a partir de la intersecció d’intervencions individuals a la mida de cadascú.
 6. Proposar diversitat de solucions i possibilitats per cada acompanyament, creació...des d’un punt de vista de la forma i textures fins a arribar a una “peça” col·lectiva.
 7. Adquirir i practicar estratègies de dinàmica de treball i direcció per aplicar processos apresos en el marc de la docència.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 1. Àmbit de pràctica individual i col·lectiva.
 2. Àmbit d’aplicació docent.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Bloc 1 (14 hores)- Processos pràctics amb instruments polifònics (arranjaments, acompanyaments, improvisació,... (instruments de placa i guitarra)
 • Bloc 2 (10 hores)- Harmonia bàsica aplicada al teclat per acompanyar cançons i improvisar
 • Bloc 3 (6 hores)-  Pràctiques docent de l’aplicació de processos instrumentals de conjunt

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Presencials:
 • Pràctica individual i col·lectiva dels instruments polifònics: instruments de placa, guitarra i piano.
 • Usos dels instruments en l’aprenentatge musical: execució de peces, acompanyament de melodies, arranjaments instrumentals,  transport, audició, improvisació i creació individual i col·lectiva.
 • Vivència de processos didàctics amb instruments polifònics des del rol d’educand.
 • Desenvolupar propostes de processos didàctics amb instruments polifònics des del rol docent.
No presencials:
 • Elaboració d’un treball original on es dissenyi, desenvolupi i revaluï un procés didàctic d'ús d’instruments polifònics a l’aula.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

Assistència i participació (registre i observació).

Treball escrit amb una proposta concerta de l’ús d’instruments polifònics a l’aula.

Execució d’exemples de pràctica docent de l’ús d’instruments polifònics amb els companys o amb alumnes (visionat amb vídeo).

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Assistència i participació Al llarg de les hores presencials 40%
Treball d’ús d’instruments polifònics en una proposta didàctica Dia de presentació de la proposta 30%
Pràctica de classe Actes de Reunions de treball recollides A través del diari - moodle 20%