Formació Corporal i Comunicació I

Dades generals

Nom de l'assignatura Formació Corporal i Comunicació I
Tipus d'assignatura Obligatória
Impartició Quadrimestral
crèdits ECTS 2
Valor total en hores 60 Hores presencials lectives: 30
Altres hores presencials: -
Hores per treballs dirigits (no presencials): 15
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 15
Professor/a Raimon Àvila, Margarida Barbal, Luis García, Vika Kleiman, Ester Momblant, Mireia Mora
Departament Pedagogia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Es recomana haver cursat algun crèdit de formació corporal en el grau mitjà.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

 • Transversals: CT3, CT6, CT7, CT15.
 • Generals: CG2, CG7, CG8, CG12, CG13, CG17, CG19, CG21, CG23, CG25.
 • Específiques: PE4, PE8.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

 • (4) Adquirir un ús del cos adequat a les exigències de l’instrument escollit.
 • (5) Aplicar de manera personalitzada a la interpretació totes les capacitats comunicatives adquirides.
 • (7) Adquirir coneixement i domini del cos i de la pròpia personalitat.
 • (8) Desenvolupar la capacitat d’expressió i comunicació mitjançant el ritme, el moviment corporal i la música.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Experimentar i explorar a partir de la sensorialitat i la percepció.
 • Integrar les experiències corporals amb la anatomia i la fisiologia.
 • Estimular, conèixer i desenvolupar la consciència psico-corporal.
 • Reconèixer els hàbits corporal per actuar amb eficiència i economia d’esforç.
 • Valorar i treure partit de les qualitats comunicatives de la persona en situacions concretes.
 • Formar la disponibilitat corporal com a instrument de cooperació, creació, expressió i comunicació.
 • Conèixer i comprendre els fonaments d’algunes enfoques del treball corporal.
 • Aprendre a conèixer, manejar i controlar el cos i la pròpia personalitat.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Anatomia vivencial general i aplicada al professional de la musica.
 • Organització corporal dinàmica en relació a la gravetat, l`espai i el moviment.
 • El gest respiratori, respiració espontània, organicitat i adaptació integrada a la acció.
 • Moviment intern espontani.
 • Sistema osteo-articular i sistema nerviós. Mobilitat articular, coordinació, flexibilitat i tonicitat muscular.
 • Capacitats perceptives i propioceptives. Consciencia psico-corporal.
 • Aprenentatge del “no fer” per evitar interferències en la activitat musical.
 • Economia d`esforç. Relació activitat-repòs, tensió-relaxament.
 • Reconeixement d`hàbits corporals i exploració de noves maneres de percebre i de fer.
 • Semiòtica del cos estàtic i dinàmic en la formació integral de les persones.
 • Metacognició i coneixement personal. La cooperació.
 • La música como estímul creatiu, expressiu i comunicatiu.
 • Aproximació a algunes concepcions i corrents del treball corporal.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

L’assignatura s’imparteix en dues modalitats horàries (30 hores):

 • Dues sessions setmanals d’una hora i mitja (20 sessions)
 • Una sessió setmanal de dues hores (15 sessions)

Es planifiquen activitats diverses al llarg del període lectiu amb un marcat caràcter experiencial i per tant, presencial. Les dinàmiques de classe es basen en la pràctica i estan recolzades en els objectius i continguts esmenats. Es proposen activitats individuals, en parella i en grup, així com treballs escrits reflexius referits a aquests aspectes. Es dedicarà especial atenció a la posada en comú de les experiències viscudes.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

Les activitats que es vagin preparant i realitzant a l’aula, seran avaluables i presents en la qualificació final. Aquesta part comptarà el 30 % de la qualificació.

Durant l’assignatura es treballaran especialment textos representatius de diversos períodes històrics, importants per a la història de la música i de la cultura. L’avaluació de la lectura i comprensió d’aquestes obres, realitzades al llarg del quadrimestre, suposarà un 35 % de la qualificació final.

Al final del quadrimestre hi haurà una prova escrita de recapitulació, que comptarà un 30 %.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Participació i implicació en totes les activitats proposades Continuadament Molt important
Pràctiques puntuals Diverses, al llarg del quadrimestre En funció de la pràctica
Treball escrit reflexiu Continuadament Molt important
Treballs individuals o en grup Diverses, al llarg del quadrimestre En funció de la pràctica
Evolució al llarg de les sessions Continuadament i al final Important

 

Fonts d'informació bàsica

 • ALCÀNTARA, P. (1997). Indirect procedures, a Musician’s Guide to the Alexander Technique. New York: Oxford University Press.
 • ALEXANDER, G. (1989). La Eutonía, un camino hacia a experiencia total del cuerpo. Barcelona: Paidós.
 • ANDERSON, B. 1984. Estirándose. Cómo rejuvenecer el cuerpo. Barcelona: Integral.
 • ÀVILA, R. (2011). Moure i commoure. Consciència corporal per a actors, músics i ballarins. Barcelona: (Diputació) Institut del Teatre.
 • BERTHERAT, T. (1987). El cos té les seves raons. Barcelona: La llar del llibre.
 • CALAIS-GERMAIN, B,.(2002). Anatomía para el movimiento. Volums I i II. Barcelona: La Liebre de Marzo.
 • CALAIS-GERMAIN, B. (2006). La respiración. El gesto respiratorio. Barcelona. La Liebre de Marzo.
 • CONABLE, B. (2012). Lo que todo músico tiene que saber sobre el cuerpo. Barcelona: Laertes.
 • FELDENKRAIS, M. (1972). Autoconciencia por el movimiento. Ejercicios para el desarrollo personal. Buenos Aires: Paidós.
 • FELDENKRAIS, M. (1993). El poder del yo. La autotransformación a través de la espontaneidad. Barcelona: Paidós.
 • GARCIA MARTINEZ, R. (2012). Optimiza tu actividad musical. La Técnica Alexander en la música.        : Impromptu.
 • GELB, M. (1987). El cuerpo recobrado. Barcelona: Urano.
 • GELB, M. 1987. El cuerpo recobrado. Barcelona. Urano.
 • GREEN, B. I GALLWEY, T. (1986).The inner game of music.         : Doubleday.
 • HEMSY DE GAINZA, V. (1985). Conversaciones con Gerda Alexander. Vida y pensamientos de la creadora de la Eutonía. Buenos Aires: Paidós.
 • HEMSY DE GAINZA, V. y KESSELMAN, S. (2003). Música y eutonía. El cuerpo en estado de arte. Buenos Aires - México: Lumen.
 • HERRIGEL, E. (1991). Zen en el arte del tiro con arco. Buenos Aires: Kier.
 • KALMAR, D. (2005). Qué es la expresión corporal. Buenos Aires - México: Lumen.
 • LABAN, R. (1984). El dominio del movimiento. Madrid: Fundamentos.
 • MORA, M. (2012). Canviar hàbits i prevenir trastorns musculoesquelètics. Introducció a la Tècnica Alexander aplicada a l’àmbit laboral. Barcelona: Oficina de Prevenció de Riscos Laborals.
 • STOKOE P y SCHÄCHTER, A. 1991. La expresión corporal. México: Paidós.