Foniatria

Dades generals

Nom de l'assignatura Foniatria
Tipus d'assignatura Optativa
Impartició 1r semestre
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 50
Altres hores presencials: 10
Hores per treballs dirigits (no presencials): 15
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 15
Professor/a Cori Casanova
Departament pedagogia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

No té prerequisits.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Conèixer els diferents elements que intervenen en la fonació (parlada i cantada): Sistema nerviós, sistema fonador, sistema auditiu.
 • Assolir una informació básica sobre les característiques i l’evolució  (anatomofisiologia, acústica…) de la fonació en veu parlada i cantada  al llarg de la vida: infants, canvi de veu, adults i vells.
 • Assolir una informació bàsica sobre les característiques pròpies de la veu cantada, des del punt de vista fisiològic (producció), acústic (resultat sonor), i les diferències pròpies dels diferents estils:lírica, antiga,moderna…
 • Comprendre la interrelació dels diferents elements que intervenen en el Cant, la seva complexitat i la seva multifactorialitat.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • LA VEU. VISIÓ DE CONJUNT i dels diferents elements que hi intervenen (control SN, sistema hormonal, control audiovocal... La voluntat de comunicació, l’art).
 • ANATOMOFISIOLOGIA de l’aparell fonador-vibrador: laringe, funció i estructura. Els mecanismes laringis. Fluxe espiratori: respiració, característiques del teixit pulmonar, volums respiratoris, dinàmica diafragmàtica. Postura i respiració. Necessitats respiratòries per a la veu parlada i cantada. Ressonadors. El tracte vocal: timbre i articulació. Color vocal i text.
 • EL COS: CONDICIÓ DE POSSIBILITAT PER A LA VEU. Postura, tensions, els sistemes musculars associats a la fonació. Sistema supra i infrahioidé, sistema respiratori, sistema cervico-postural.
 • ACÚSTICA DE LA VEU: freqüència fonamental, harmònics i formants. Intensitat vocal. Veu parlada i veu cantada, diferències i similituds. El timbre vocal: la veu velada, engolada, contreta, rasposa, nasal... La seva producció. Anàlisi de la veu per ordinador (treball a l’aula amb un programa d’anàlisi de qualitat vocal).
 • EL CONTROL NEUROLÒGIC DE LA VEU: sistema nerviós i veu. Estrés, neurotransmissor i veu.
 • LES DIFERENTS ESTÈTIQUES VOCALS: extensió, tessitura, límits i possibilitats. Veu lírica, veu lleugera (belting, veu velada etc.), altres estètiques vocals (flamenc, jazz…) Mínims fisiològics per a la salut vocal. Higiene vocal. Els risc de l’entorn professional: estrès, indapatació, agressió ambiental, medicació inadequada.
 • EVOLUCIÓ DE LA VEU: Nadó, infant, canvi de veu, adults, vellesa. Possibilitats vocals d’intensitat, extensió i timbre en cada etapa, tant en veu parlada com cantada.
 • ELS PROBLEMES VOCALS: causes i solucions. Disfonia funcional i disfonia congènita. Detecció per part del mestre, professor: alteració del timbre, alçada o intensitat. Signes de cansament vocal.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

PRESENCIALS: Atesa la durada de cada sessió, de 3 hores, la metodologia es diversificarà al llarg de les sessions:

 • Part teòrica, amb explicació magistral (possibilitat de donar material previ) 
 • Il.lustracions sonores i visuals del tema impartit. 
 • Treball en grup d’un qüestionari/material i posada en comú

NO PRESENCIALS: Elaboració de material de síntesis sobre els diferents temes adaptat a les realitats professionals diverses que l'alumne es pugui trobar en un futur.

 • Formació de professors en escola de música sobre la veu
 • Direcció coral
 • Associacions musicals de temps lliure.
 • Ensenyament del Cant com a instrument.
 • Tasques de divulgació musical, etc.

Recerca en la xarxa  i/o altres mitjans audiovisuals d'intèrprets vocals, individuals o en grup, de tots els estils que permetin evidenciar els mecanismes fisiòlògics que l'assignatura planteja.

 

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

 • Síntesi dels 2 primers temes adaptada, en llenguate i contingut, a diferents realitats, pròpies de cada estudiant (docència, animació cultural, divulgació etc.) (finals dels 2 primers temes).
 • Exploració del funcionament laringi i ressonancial en diferents gèneres vocals i instrumentals (en funció dels alumnes matriculats). A concretar en agenda.
 • Activitat a l'aula sobre espectrografia en temps real o diferit per entendre la relació de l'activitat del tracte vocal vs. resultat acústic.
 • Per als estudiants de cant: breu exposició dels elements bàsics i comuns a qualsevol tècnica vocal des del punt de vista de la fisiologia. 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

 • De la participació i presència a classe: a partir del treball de grups de freqüència setmanal o quinzenal segons els temes.
 • Des continguts assolits: exercici a classe, fet amb el material i apunts, mínim de dos.
 • De la capacitat de relacionar/comprendre i explicar.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Síntesi temes Al final de cada tema 20%
Treball acústica Final tema acústica 20%
Exposicions a l'aula Segons elecció dels alumnes 20%
Treball final Final assignatura 40%

 

Fonts d'informació bàsica

 • Una voz para todos. G. Heuillet –Martin. Ed Solal. Marsella 2003.
 • Moyens d’investigation et pédagogie de la voix chantée. Cord G. Cornut. Symetrie. Lyon 2002.
 • La Voz; Cornut, G. Fondo de cultura económica. 2011.

Aquest darrer llibre és de lectura obligatòria i es treballarà a classe algunes de les seves parts. 

S’aportarà un dossier d’articles sobre els continguts de l’assignatura.