Eines didàctiques de consciència corporal

Dades generals

Nom de l'assignatura Eines didàctiques de consciència corporal
Tipus d'assignatura Oblogatòria
Impartició 1r semestre
crèdits ECTS 2
Valor total en hores 60 Hores presencials lectives: 30
Hores per treballs dirigits (no presencials): 20
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 10
Professor/a Diversos
Departament Pedagogia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Prerequisits preceptius: haver cursat FCC I i II

Prerequisits orientatius: haver cursat les assignatures obligatòries de 1er i 2on de la titulació de Pedagogia. Pels estudiants d’altres titulacions es recomanen coneixements bàsics de didàctica de la música (vegeu bibliografia recomanada).

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Transversals: CT1, CT2, CT3, CT6, CT 7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT15.

Generals: CG6, CG7, CG10, CG12, CG13, CG16, CG17, CG18, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24, CG25.

Específiques: PE1, PE2, PE4, PE5, PE6, PE8.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Enfocar la didàctica de la música i de l’instrument des d’una base sòlida de coneixement de les eines bàsiques de consciència corporal.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Observar i interpretar el llenguatge corporal
 • Comprendre la relació del cos amb el seu context
 • Prendre consciència del model que ofereix el docent, i del valor i dels límits d’aquest model
 • Plantejar-se el camí d’aprenentatge i creixement a partir de la cerca positiva i entendre la prevenció com una conseqüència d’aquest procés
 • Cultivar un estil d’aprenentatge que estimuli la confiança en un mateix, com a procés de construcció creatiu
 • Aprofitar els recursos verbals i no verbals per a comunicar-se de manera eficient
 • Ensenyar fonamentant-se en la pròpia experiència de recerca expressiva corporal
 • Assolir consciència a l’hora d’avaluar i d’incorporar les millores en la manera d’actuar en diferents contextos

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Bases anatòmiques-fisiològiques de processos corporals i d’aprenentatge.
 • Idees mestres que han de guiar l’acció docent aplicades als continguts de l’assignatura.
 • Observació, interpretació i comprensió del llenguatge corporal.
 • Vocabulari i didàctica de la formació corporal.
 • Gest (codis no verbals de comunicació).
 • Dinàmiques de grup referides a continguts de cos.
 • Organització corporal: verticalitat, aploms, equilibri, compensacions, etc.
 • El cos en moviment i en relació dinàmica: amb un instrument, cantant, amb els altres i l’espai etc.
 • El cos en la seva dimensió sonora i vocal.
 • Jocs i exercicis per a treballar aspectes concrets de formació corporal en contextos educatius.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Pràctica corporal eminentment en grup, ocasionalment en altres formacions o individual
 • Discussions en grup
 • Jocs de rol i simulacions
 • Demostracions individuals i en grup
 • Lectures i estudi de textos
 • Observacions fora de l’aula
 • Treballs reflexius per escrit

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

 • Lectures
 • Pràctiques d’aspectes concrets
 • Exposicions orals
 • Debats
 • Treballs en grup i individuals

Tot plegat distribuït al llarg del període lectiu i relacionat amb els continguts que s’estan desenvolupant.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

 • L'assignatura és presencial, per tant l’assistència i la puntualitat seran indispensables.
 • Implicació i participació en les activitats proposades.
 • Assoliment satisfactori d’objectius i continguts.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Registre d'assistència Al llarg de tot el període lectiu Màxim
Valoració del grau i qualitat en la participació Al llarg de tot el període lectiu Màxim
Realització de pràctiques diverses En moments puntuals Important
Reflexions personals escrites En moments puntuals Important

 

Fonts d'informació bàsica

 • Alcàntara, P. (1997). Indirect procedures, a Musician’s Guide to the Alexander Technique. New York: Oxford University Press
 • Benito Vallejo, J. (2001). Cuerpo en armonía. Inde. Publicaciones
 • Brooks, CH. V. W. (2006). Consciencia sensorial. Barcelona: La Liebre de Marzo
 • Bustos. I. (Coord) (2003). La voz. La técnica y la expresión. Barcelona: Paidotribo
 • Calais-Germain, B. i Lamotte A. (2002) Anatomía para el movimiento. Bases de ejercicios. Tomo II. Barcelona: La liebre de Marzo
 • Castañer, M. i Camerino, O. (2006). Manifestaciones básicas de la motricidad. Universitat de Lleida
 • Conable, B. (2012). Lo que todo músico tiene que saber sobre el cuerpo. Laertes
 • Dimon, T. (2010). Elementos del aprendizaje. Neo – Person Ediciones
 • El Sac de Danses (2003). El galop. Barcelona: Altafulla
 • Fromm, E. (1979). La por a la llibertat. Barcelona: Edicions 62
 • Garcia Debesa, D. (2011). Ioga i educació. Publicacions de l’abadia de Montserrat
 • Gaunt, H. Hallan, S. (2011) Preparing for success: a practical guide for young musicians
 • Green, B. i Gallwey, T. (1986).The inner game of music. Doubleday
 • Hengstenberg, E. (1994) Desplegándose. Barcelona. La liebre de Marzo
 • Kováks, G. i Pásztor, Z. (2000) Movement Preparation for Playing Instruments. Budapest: Kováks Method Studio