Didàctica general

Dades generals

Nom de l'assignatura Didàctica general
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Anual
crèdits ECTS 6
Valor total en hores 180h Hores presencials lectives: 60h
Altres hores presencials: 30h
Hores per treballs dirigits (no presencials): 30h
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 60h
Professor/a Josep Lluís Zaragozà
Departament Pedagogia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Prerequisits:

Cal haver cursar Pedagogia sistemàtica I (estudiants de pedagogia).

Orientacions prèvies:

Pels estudiants que trien l’assignatura com optativa, es recomana especialment a tots aquells que tinguin com objectiu dedicar-se a la docència musical.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

   
CG5 Conèixer els recursos tecnològics propis del seu camp d’activitat i les seves aplicacions en la música preparant-se per a assimilar les novetats que es produeixin en ell.
CG7 Demostrar capacitat per a interactuar musicalment en diferents tipus de projectes musicals participatius.
CG10 Argumentar i expressar verbalment els seus punts de vista sobre conceptes musicals diversos.
CG12 Acreditar un coneixement suficient del fet musical i la seva relació amb l’evolució dels valors estètics, artístics i culturals.
CG13 Conèixer els fonaments i l’estructura del llenguatge musical i saber aplicar-los en la pràctica interpretativa, creativa, d’investigació o pedagògica.
CG14 Conèixer el desenvolupament històric de la música en els seus diferents tradicions, des d’una perspectiva crítica que situï el desenvolupament de l’art musical en un context social i cultural.
CG16 Conèixer el context social, cultural i econòmic en que se desenvolupa la pràctica musical, amb especial atenció al seu entorn més immediat però amb atenció a la seva dimensió global.
CG18 Comunicar de forma escrita i verbal el contingut i els objectius de la seva activitat professional a persones especialitzades, amb un us adequat del vocabulari tècnic i general.
CG19 Conèixer les implicacions pedagògiques i educatives de la música en distints nivells.
CG22 Disposar de recursos musicals amplis i diversos per a poder crear o adaptar peces musicals així com improvisar en diferents contextos a partir del coneixement d’estils, formats, tècniques, tendències i llenguatges diversos.
CG23 Valorar la creació musical com l’acció de donar forma sonora a un pensament estructural ric i complex.
CG24 Desenvolupar capacitats per a l’autoformació durant la seva vida professional.
CG25 Conèixer i ser capaç d’utilitzar metodologies d’estudi i investigació que el capacitin per al continu desenvolupament i innovació de la seva activitat musical en el transcurs de la seva carrera.
CG26 Ser capaç de vincular la pròpia activitat musical a altres disciplines del pensament científic i humanístic, a les arts en general i a la resta de disciplines musicals en particular, enriquint l’exercici de la seva professió amb una dimensió multidisciplinar.
CG27 Conèixer i aplicar la legislació relativa al seu àmbit professional.
   
CT1 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora.
CT2 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.
CT3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.
CT4 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.
CT5 Comprendre i utilitzar, al menys, una llengua estrangera en l’àmbit del seu desenvolupament professional.*
CT6 Realitzar autocrítica cap el propi fer professional i interpersonal.
CT7 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.
CT8 Desenvolupar raonadament i crítica idees i arguments.
CT9 Integrar-se adequadament en equips multidisciplinars i en contextos culturals diversos.
CT10 Liderar i gestionar grups de treball.
CT11 Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l’apreciació i sensibilitat estètica, medioambiental i cap a la diversitat.
CT12 Adaptar-se, en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l’àmbit professional i seleccionar els itineraris adequats de formació continuada.
CT13 Buscar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.
CT14 Dominar la metodologia d’investigació en la generació de projectes, idees i solucions viables.
CT15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i  l’esperit emprenedor en l’exercici professional.
   
PE1 Comprendre i explicar els fonaments en pedagogia musical contemporània, tant en l’àrea de coneixements sistemàtics com en la seva aplicació, i saber fonamentar en ells la reflexió crítica de l’actuació educativa musical pròpia i aliena.
PE2 Elaborar, seleccionar, aplicar i avaluar activitats, materials i recursos d’ensenyament/aprenentatge musicals en funció de les demandes de cada context educatiu, i ser versàtil en el domini dels instruments i altres recursos musicals, aplicant de forma funcional les noves tecnologies.
PE3 Conèixer els elements constitutius de la música, mostrar un alt domini en percepció auditiva, lectura, anàlisis, escriptura, improvisació i creació musical, i ser capaç d’interrelacionar tot això per a aplicar-ho i utilitzar-ho adequadament en el desenvolupament de la pròpia activitat.
PE5 Ser capaç de desenvolupar una pràctica educativa-musical, com artista i formador musical, orientada a la comunitat.
PE6 Contextualitzar la pedagogia musical en el temps actual i en els diferents àmbits culturals, reflexionant de forma crítica sobre la funció i resultats que la pràctica de l’educació musical pot aportar a la millora de la persona i de la societat.
PE7 Saber aprofitar les oportunitats de formació i especialització que cada lloc de treball ofereix, incorporant-les al desenvolupament del propi perfil professional.
PE8 Implicar-se activament en projectes educatiu-musicals a través del treball cooperatiu i assumir la responsabilitat de desenvolupar la professió educativa musical com a tasca col·lectiva.
PE9 Dissenyar i portar a terme processos sistemàtics d’avaluació educativa sobre alumnes, professors, programes i institucions i basar en els seus resultats la planificació de la millora educativa. 

 

Objectius de l'aprenentatge

 • Comprendre els conceptes fonamentals que defineixen la didàctica com la disciplina pràctica de l’educació
 • Analitzar els components curriculars específics i les variables genèriques que caracteritzen la didàctica de la música atenent als contextos d’aplicació generalista i especialitzat
 • Determinar els elements que configuren el procés de transposició didàctica
 • Contextualitzar, analitzar i comparar les teories  més rellevants que es vinculen a l’aprenentatge en general i a la música en particular
 • Comprendre i aplicar els fonaments teòrics del paradigma constructivista social amb experiències didàctiques pràctiques dins de l’aula de música.
 •  Comprendre el procés de la transcendència i les conseqüències del coneixement implícit del professorat en el procés didàctic general al voltant de l’ensenyament – aprenentatge musical.
 • Aplicar els fonaments de la pràctica didàctica reflexiva i assolir les competències dels seus postulats d’innovació pedagògica
 • Exemplificar processos de construcció del coneixement musical des dels diversos apropaments a l’aprenentatge de la música a partir del paradigma dels constructivisme social
 • Conèixer, comparar i aplicar les diverses metodologies didàctiques a l’abast a partir del tractament dels continguts i formats de treball
 • Saber contextualitzar l’ús de les estratègies d’ensenyament, didàctiques i psicopedagògiques, diferenciant-les de les estratègies d’aprenentatge
 • Determinar perfils professionals i competències docents a partir dels contextos didàctics específics d’aplicació.
 • Dissenyar  i aplicar en situació de rol a l’aula unitats o seqüències didàctiques de diversa tipologia de continguts musicals.
 • Conèixer i vincular a la praxi les teories més significades al voltant de la motivació escolar.
 • Assolir eines i estratègies pel tractament efectiu de la diversitat de l’alumnat.
 • Conceptualitzar l’avaluació com un procés d’ajut, reflexió i regulació del procés d’ensenyar i aprendre, més enllà de la certificació dels resultats de l’aprenentatge.
 • Conèixer i saber utilitzar un ampli ventall de recursos TIC relacionats amb l’educació musical
 • Aportar reflexió i debat per a la construcció de perfils professionals competents en el camp de pedagogia musical que promoguin la difusió dels valors socials immanents a l’educació musical

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Epistemologia didàctica: models i enfocaments al voltant de l’ensenyar i aprendre.
 • Característiques específiques de la didàctica de la música en funció del camp d’aplicació i les seves implicacions: didàctica de la música en l’àmbit generalista i didàctica de la música especialitzada
 • La transposició didàctica: del saber sabut del docent fins el saber ensenyat de l’estudiant. Anàlisi de les variables i el seu pes en el procés
 • Les teories sobre l’aprenentatge, des de l’associacionisme conductista fins al socioconstructivisme i la seva vinculació a l’aprenentatge de la música i la didàctica
 • Aplicació dels postulats del paradigma constructivista social en diverses situacions didàctiques mitjançant la proposta d’activitats de rol a classe i anàlisi reflexiu de les seqüències aplicades
 • Les teories implícites del professorat sobre l’ensenyament i l'aprenentatge. Mecanismes per emergir el coneixement implícit per arribar a les representacions explícites del coneixement didàctic
 • La pràctica reflexiva com a via d’innovació i millora de la praxi. De l’acció reacció fins a la reflexió abans, durant i després de la praxi. La didàctica metacognitiva.
 • Els processos inductius i deductius de la construcció significativa del coneixement musical des de perspectives diverses d’accés: coneixement musical perceptiu, interpretatiu, creatiu, musicològic i axiològic. Des del coneixement declaratiu de la música, passant pel coneixement procedimental, estratègic, fins arribar al coneixement competencial vinculat a la quotidianitat. Transferència i generalització de l’aprenentatge musical
 • La metodologia didàctica com l’eina bàsica del docent per prendre consciència del què i com s’ensenya i aprèn. De la recepció al descobriment. Formats de treball a l’aula: individual, petits grups cooperatius, gran grup. Aprenentatge per projectes, centre d’interès, sèries sonores i ABP
 • Les estratègies d’ensenyament didàctiques i psicopedagògiques; i les estratègies d’aprenentatge. Conceptualització i praxi
 • Anàlisi genèric dels trets característics dels currículums obligatoris a l’educació obligatòria. Comprensió i debat dels objectius i competències de l’educació musical obligatòria. Què ha de saber i saber fer de música la població general que cursa estudis obligatoris? Com s’ensenya i aprèn música en un context obligatori? La música des de la vesant autotèlica i des de la instrumental
 • Construcció d’un perfil  de competències didàctiques a partir dels àmbits d’actuació docent tenint present  la demanda dels contextos educatius concrets i els condicionants d’organització curricular
 • Disseny d’unitats i seqüències didàctiques, i aplicació en situació de rol a l’aula. Reflexió i debat sobre la praxi
 • Les teories de la motivació més rellevants vinculades i contextualitzades a l’educació musical. Motivació per fites d’aprenentatge, teories d’atribució causal i locus de control, teoria del flux.
 • Orientació i tractament de la diversitat a l’aula en l’àmbit actitudinal i aptitudinal.
 • L'avaluació com a eina de regulació del procés d’ensenyar i aprendre. L’avaluació inicial diagnòstica, la contínua formativa, i la final sumativa. La coavaluació i l’autoavaluació docent.
 • El recursos didàctics i les noves tecnologies aplicades a l’ensenyament i aprenentatge de la música
 • Vinculació del procés d’ensenyament i aprenentatge de l’assignatura al usos socials i professionals de la música des d’una perspectiva professional ètica i compromesa en els valors socials que aporta l’educació musical

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

La matèria de didàctica es presenta des d’una visió teòrico-pràctica que fa necessària la presència continuada dels estudiats a les classes al llarg de curs atès el format reflexiu compartit, aplicat i d’aprenentatge entre iguals durant el procés lectiu. Es duran a terme activitats que faran imprescindible la reflexió conjunta i la conceptualització dels continguts amb l’objectiu que siguin funcionals i amb una càrrega de transferència significativa, en un procés sistemàtic de retroalimentació del procés a partir de l’avaluació formativa, formadora i qualificadora. 

L’activitat lectiva es centrarà en l’aprenentatge dels estudiants, des de les seves singularitats i a partir dels coneixements previs que aportin a l’inici del curs. A partir de la metodologia didàctica per recepció activa i per descobriment guiat, amb formats de treball flexibles que van des del gran grup sincrònic fins el treball amb grups reduïts en cooperació, fins el treball individual. Fonamentalment, el plantejament dels continguts es presenta amb la vinculació continuada de teoria i praxi , i viceversa, on els processos inductius i deductius generaran dinàmiques de conceptualització i transferència dels coneixements.

Determinades tasques, com les activitats dels Principis Musicals i el disseny i aplicació en format tàndem i de rol de la Seqüència Didàctica, permetran els estudiants realitzar tot un procés reflexiu d’elaboració i aplicació d’activitats d’ensenyament i aprenentatge competencials que, de forma virtual, es desenvoluparan al llarg de curs.

El mètode expositiu del continguts epistemològics de l’assignatura es combinarà amb activitats pràctiques d’exemplificació i aplicació dels mateixos continguts a través del modelatges i el treball en situació de rol. En l’àmbit no presencial els estudiants han d’aprendre i vincular a la praxi els conceptes centrals de l’assignatura a partir de la documentació facilitada i la bibliografia de referència, realitzar les tasques encarregades de disseny d’activitats i recerca d’informació rellevant.

Alguns aspectes d’organització i funcionament de l’assignatura:

 • Accés al curs de DIDÀCTICA GENERAL a l’aulari moodle 
 • Comunicació estudiant – docent a través del correu electrònic
 • Inici de la classe cinc minuts després de l’hora especificada
 • Llevat de qüestions de força major en què hi hagi motius justificats, la puntualitat a l’hora de començar és un valor rellevant per la dinàmica de la classe. Els retards sistemàtics està penalitzat en els apartat de participació de l’avaluació formativa
 • Per qüestions de pura cortesia, en cas de no poder assistir a classe, es pot comunicar via correu electrònic al professor
 • Les tasques de cada sessió es penjaran en la carpeta corresponent de l’aulari
 • Les tasques s'han de penjar a la tramesa de la sessió corresponent de l'aulari com a molt tard a les 24 hores del diumenge de la setmana en curs (es disposa de quatre dies entre la presentació de la tasca, dimecres, i el seu lliurament, diumenge). No s’admetran tasques endarrerides, sinó és per causa de força major.
 • Abans de la sessió de la setmana, es penjarà en la carpeta corresponent de l’aulari l’actualització de l’avaluació de les tasques amb una nota numèrica.
 • Les Seqüències Didàctiques es dissenyaran i aplicaran en format tàndem (dos estudiants) i en situació de role playing. Es farà un sorteig del tema de la seqüència dels tàndems així com de la data d’aplicació. Els tàndems es decidiran per iniciativa dels mateixos estudiants i s’establiran a principi de curs
 • L’activitat del Principi Musical s’iniciarà a partir de la quarta sessió. Es farà un llistat de les dates d’aplicació. Cada sessió es faran dues aplicacions (dos tàndems) 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

S’aplicarà el criteri d’avaluació continuada formativa, formadora, amb registres d’avaluació qualificadora puntuals tenint present els criteris de:

 • Dissenyar  i presentar tasques, defensa de treballs i disseny-aplicació seqüències didàctiques. El registre d’avaluació vindrà donat amb indicadors que es vinculen, per una banda,  al treball en el assoliment i domini epistemològic dels continguts i per altra, en el domini i assoliment de competències didàctiques aplicades en situació de rol
 • Implicar-se i participar activament i de forma propositiva i creativa en les interaccions de classe in situ al voltant dels continguts i les tasques encarregades
 • Resoldre els exercicis de les qüestions teòrico-pràctiques plantejades de forma escrita (control de coneixements declaratius, estratègics i competencials en situació de transferència dels coneixements)

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Avaluació inicial. Prova escrita de coneixements previs sobre l’assignatura Inici de curs Sense pes qualificador
Participació activa i competències demostrades in situ durant l'activitat lectiva Al llarg de tot el curs en el procés d'avaluació formativa 30%
Resolució de tasques, presentació de treballs i disseny i aplicació d'una seqüència didàctica A principi de curs s’assignaran per sorteig el moment de la defensa i aplicació de la seqüència didàctica i  la presentació de treballs  50%
Control escrit Inici del segon quadrimestre 20%

 

Fonts d'informació bàsica

Bibliografia bàsica

 • Ball, Ph. (2010) El instinto musical. Escuchar, pensar y vivir la música. Madrid. Turner Publicaciones SL.
 • COLL, C., (Coordinador) (2010) Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la educación secundaria. Editorial Graó. Barcelona
 • Gimeno Sacristán, J. Pérez Gómez, A. i col. (2002) Educar por competencias ¿Qué hay de nuevo? Editorial Morata. Madrid
 • Pozo, J. I. i Col. (2006) Nuevas formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje. Editorial Graó. Barcelona
 • Pozo, J. I. (2014) Psicología del aprendizaje humano. Editorial Morata. Madrid
 • Willigham, D.(2009) Per què els nens no els agrada anar a l’escola. Editorial Graó.Barcelona
 • Zaragozà, J. Ll. (2009) Didáctica de la música en la educación secundaria. Competencias docentes y aprendizaje. Editorial Graó. Barcelona.

Bibliografia complementària

 • Aguilar, M.C. (2002) Aprender a escuchar música. Madrid. A. Machado Libros.
 • Albadalejo, M. (2007) La comunicació més enllà de les paraules. Què comuniquem quan creiem que no comuniquem. Barcelona. Graó.
 • Alonso Tapia, J. (1998) Motivación y aprendizaje en el aula. Cómo enseñar a pensar. Madrid. Santillana.
 • Burón, J. (1994): Motivación y aprendizaje. Bilbao. Mensajero
 • Burón, J. (1996) Enseñar a aprender. Introducción a la metacognición. Bilbao. Mensajero
 • Díaz. M. Y Giráldez, (cord.) (2007) Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical. Barcelona. Graó.
 • Cano, E. (2005) Cómo mejorar las competencias docentes. Guía para la autoevaluación y el desarrollo de las competencias del profesorado. Barcelona. Graó.
 • Hargreaves, D. (1998) Música y desarrollo psicológico. Barcelona. Graó.
 • Lacárcel. J. (1995) Psicología de la música y la educación musical. Madrid. Visor.
 • Palacions, F. (2002) Escuchar. Las Palmas de Gran Canaria. Fundación Orquesta Filarmònica de Gran Canaria.
 • Pujol, M.A. (1995) L’avaluació de l’àrea de música. Barcelona. Eumo.