Didàctica de l’instrument I

Dades generals

Nom de l'assignatura Didàctica de l’instrument I
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 2n semestre
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 2
Hores per treballs dirigits (no presencials): 23
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 20
Professor/a Ruben Bes Rams
Departament Pedagogia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

No hi ha prerequisits

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

 • Capacitat d'observació i anàlisi del propi aprenentatge musical.
 • Capacitat de conèixer el sistema amb el qual es va aprendre música i comparar-ho amb altres sistemes possibles.
 • Saber distingir la complexitat de l'àmbit de l'ensenyament de l'instrument per poder anar analitzant i desenvolupant els recursos adequats per abordar cadascuna de les àrees que apareixen.
 • Conèixer el context global de l'ensenyament instrumental i els elements que entren en joc a l'hora de dissenyar un currículum per a cada instrument.
 • Disposar de capacitat per preparar una classe de l'instrument propi i desenvolupar-la amb els companys d'aula.
 • Manejar la situació de la classe d'instrument en grup.
 • Capacitat de seqüenciar l'aprenentatge des de l'inici partint d'un ensenyament globalitzat on es paren esment a aspectes tècnics i musicals, de forma equilibrada.
 • Conèixer l'evolució dels mètodes d'iniciació instrumental en els últims 100 anys.
 • Aprendre a desenvolupar una classe d'instrument centrada en l'alumne i que s'adapti a diferents edats, nivells i expectatives.
 • Aprendre a fer classe d'instrument basant-se en activitats i no només en la lectura del repertori seqüenciat.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

PE1 Descobrir els seus propis processos d'aprenentatge i les limitacions que comporten.
PE2 Ampliar i diferenciar aquests processos com a manera d'arribar a una concepció més àmplia i integradora de l'aprenentatge instrumental.
PE3 Conèixer el marc didàctic de la classe instrumental en l'etapa elemental.
PE4 Elaborar un model d'ensenyament instrumental la base del qual sigui la riquesa i varietat dels objectius que es planteja i dels recursos que utilitza.
PE5 Definir les àrees formatives de la classe instrumental i la seqüenciació adequada dels continguts i habilitats que es desenvolupen en cadascuna, donant especial importància en aquesta primera part de l'assignatura a l'assimilació del llenguatge musical a través de l'audició, la improvisació i la tècnica instrumental adequada. 
PE6 Aprendre a elaborar activitats de les diferents àrees formatives i unificar-les en Unitats Didàctiques com material necessari en l'etapa d'iniciació.
PE7 Aprendre a diferència metodològicament la classe segons les necessitat i característiques dels alumnes.
PE8 Establir estratègies per a la implicació dels pares en l'ensenyament de la música i ajudar-los a saber com recolzar el procés d'aprenentatge dels seus fills.
PE9 Organització de la classe d'instrument en grup: configuracions, problemàtiques i forma de ser abordades.
PE10 Saber com seqüenciar activitats d'improvisació a la classe d'instrument.
PE11 Conèixer les problemàtiques més comunes que els alumnes tenen a nivell de tècnica quan comencen l'aprenentatge d'un instrument i saber abordar-les.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Conceptuals:

• Models històrics de l'ensenyament instrumental

• Diferents etapes i les seves característiques

• El principiant nen i el principiant adult

• La classe instrumental de grup

• Àrees de formació instrumental

 • Audició
 • Tècnica
 • Improvisació
 • Repertori
 • Practicar a casa
 • Didàctica del concert

Procedimentals:

• Elaboració d'activitats pràctiques de les diferents àrees d'aprenentatge.
• Realització de classes i situacions de classe.
• Valoració i anàlisi didàctica de diferents situacions de classe.
• Elaboració d'Unitats Didàctiques per a la classe d'instrument.
• Autoreflexió i autobservació com a eina imprescindible per al professor d'instrument.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

Classes d'impartició col·lectiva. La professora va guiant mitjançant preguntes la reflexió i posterior elaboració dels temes reflectits en els continguts. Es treballa sempre sobre exemples pràctics i situacions reals de classe.
Els alumnes participen amb els seus instruments en activitats pràctiques que serveixin com a model per a l'elaboració d'altres activitats per part dels propis alumnes. Aquestes activitats seran exposades o realitzades a la classe.
L'horari de l'assignatura es distribueix en 5 blocs mensuals de 9 hores cadascun. Les dates de classe seran anunciades per la professora el primer dia de classe.

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Sessió Bloc temàtic Activitats a classe Pràctiques Avaluació
1 Presentació
Models històrics
La classe d'instrument: marc didàctic.
L'orientació de la classe segons les diferents edats.
Comparativa entre classe individual i
de grup.
Configuracions de la classe de grup.
Tipus d'activitats en grup.
Reflexions conjuntes i debats sobre els temes tractats Es plantegen tasques per elaborar d'una classe *ap per a una altra.
Elaboració de classes
d'instrument.
Posada en comú
Avaluació inicial
2 L'assimilació musical a la classe d'Instrument:
com a afecta a la tècnica
I a la interpretació.
Seqüenciació.
Percepció i audició.
L'audició interna motor de l'acció
Instrumental.
Revisió de les activitats del
mes i posada en comú

Demostracions de

classe

Valoració de

les classes

3

Tècnica instrumental i moviment.
Connexió entre el sentit rítmic i la
tècnica.

 

Revisió de tasques Demostracions de classe Valoració de les classes
4

Improvisació y composició en la classe

d' instrument.

Revisió de tasques Demostracions de classe Valoració de les classes
5 El repertori, la pràctica a casa i
el concert.

Exposició oral del treball

de l'assignatura

Prova escrita del temari

Entrega del treball

Avaluació final

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

L'avaluació ocorre en tres moments:
1. Avaluació continuada a cada classe (30% de la qualificació final).

Es realitzarà segons les següents pautes:
• Interès, atenció i actitud general enfront de l'assignatura.
• Assistència i puntualitat.
• Capacitat de superació.
• Capacitat d'aplicar els continguts exposats a les situacions pràctiques plantejades
• Participació i dinamització del grup.
• Treball mensual sobre les activitats pràctiques
2. Treball de l'assignatura (50% de la qualificació final).

La seva realització és obligatòria per aprovar l'assignatura. Es presenten 11 classes corresponents a un trimestre de classes prenent un alumne com a model que pot ser real o imaginari. Es pot triar entre un alumne en edat primerenca (entorn a 5 anys), un alumne en edat escolar (entorn als 8 anys) o un alumne adult). Característiques d'aquestes classes:
a. Seran per al primer curs de l'aprenentatge instrumental, es pot triar entre el 1º, 2º o 3º trimestre.
b. Seran per a classe d'instrument en grup.
c. Seran consecutives.
d. Comprendran:

 1. Plantejaments pedagògics generals
 2. Objectius a complir a cada classe
 3. Activitats a realitzar amb exemples musicals concrets
 4. Treball per a casa dels alumnes.

e. Es pot fer individual o en grup màxim de 3 alumnes del mateix instrument.
f. Es farà una exposició oral en classe el dia del lliurament.
Es valorarà:
-Ordre, cura i claredat en la presentació.
-Originalitat de les activitats proposades.
-Coherència entre el plantejament pedagògic i les activitats proposades.
-La relació amb el que s'ha treballat en l'assignatura.
-Puntualitat en el lliurament.
-L'exposició oral.
3. Prova escrita sobre els continguts treballats en l'assignatura (20% de la qualificació final). És una prova escrita amb preguntes sobre els continguts tractats durant les classes.
4. Hi ha possibilitat de realitzar un treball voluntari per pujar nota que consisteix a donar una classe a un company de la classe o a un alumne propi o portar un enregistrament d'una classe real. Es valora:
a. Claredat i fluïdesa en l'exposició verbal.
b. Creativitat a l'hora de plantejar activitats o alternatives.
c. Coherència de la classe.
d. Equilibri i varietat en les activitats.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Avaluació inicial sessions 1 orientatiu
Assistència i participació continuat 30 %
Treball de classe entrega l'última sessió 50%
Prova escrita última sessió 20 %
Activitat voluntària a qualsevol classe Pujar fins 1 punt, imprescindible per a MH

 

Fonts d'informació bàsica

Mètodes instrumentals recomanats

Klavier spielen und lernen, Schott, método de iniciación del piano.

Geige spielen und lernen, Schott, método de iniciación del violín.

Schlagwerk spielen und lernen, Schott, método de iniciación de los instrumentos de percusión.

Querflöte spielen und lernen, Schott, método de iniciación a la flauta travesera.

Blockflöte spielen und lernen, Schott, método de iniciación a la flauta dulce.

Los gehts, Schott, método de iniciación a la guitarra.

Cello mit Spass und Hugo, Schott, método de iniciación al violoncello

Die fröhliche Klarinette, Schott.

Das frohliche Saxophon, Schott.

Oboenschule, Schott. 

Jump Right In, Edwin E. Gordon, GIA Publications, Inc. Método de iniciación a diversos instrumentos.

Music Moves for Piano, Marilyn Lowe, GIA Publications, Inc.

Llibres

                                        

E.E. GORDON Learning Secuences in Music: Skill, Content and Patterns GIA Publications, Inc.2003

E.E. GORDON.A Music Learning Theory for Newborn and Young Children GIA Publications, Inc.

E.E. GORDON.  Introdution to Research and the Psychologie Of  Music  GIA Publications, Inc.

E.E. GORDON.Rhythm: Contrasting the Implications of Audiation And Notation GIA Publications, Inc.

E.E. GORDON.Preparatory Audiation, Audiation and Music Lerning Theory GIA Publications, Inc.

E.E. GORDON.Improvisation in the Music Classroom GIA Publications, Inc

B. GREEN:The Inner Game of Music Ed. Doubleday  1986

B. GREEN.The Mastery of Music Ed. Macmillan U.K. 2003

B. GREEN.Bringing Music to Live GIA Publications, Inc 2009-11-22

D. HOPPENOT.El violín interior Ed. Real Musical  1991

S. JUDY.Making Music for the joy of it Ed. Tarcher Putnam  1990

G. MANTEL.Einfach üben Ed. Schott  2001

G. MANTEL.Mut zumLampenfieber Ed. Schott  2000

W.A. MATHIEU.The Listening Book Shambala 1991

W.A. MATHIEU.The Musical Life Shambala 1994

W.A. MATHIEU.Harmonic Experience Inner Traditions 1997

S. NACHMANOVITCH.Free Play: Improvisation in Life and Art Jeremy P. Tarcher, Inc., 1990

N. PETRAT.Psychologie des Instrumentals Unterrichts Ed. Gustav Bosse Verlag 2000

P. RÖBKE.Vom Handwerk zur kunst Ed. Schott 2000

R.H. SCHAUFFLER.The Musical Amateur: a Book on the Human Side of Music Houghton Mifflin 1911

H. SHANET Learn to Read Music Fireside-Simon and Schuster 1956

R. SHOCKLEY   A Practical Guide to Mapping: The New Way to Learn Music Pro-Am Music Resources 1990

R. SCHUTER-DYSON G. CLIVE.The Psychology of Musical Ability Methuen 1981

R. KLÖPPEL.Mentales Training für Musiker Gustav Bosse Verlag 1996

M. BRUSER.The Art of practicing Ed. Bell Tower 1997

J.LYONN LIEBERMANN.You are your instrument Ed. Huiksi Music 1991

U. MAHLERT.Spielen und Unterrichten Ed. Schott 1997

L. MARSH.At Home with Music: the Recollections and Reflections of an Unabashed Amateur Versatile Publishing 1972

J. MORGAN THURMOND.Note Grouping: a Method for Achieving Expression and Style in Musical Performance Meredith Music Publications  1982

J.L. CASEY.Teaching Techniques and Insights For Instrumental Music Educator GIA Publications, Inc.

A. ERNST.Lehren und Lernen in Instrumental Unterricht Ed. Schott 1991

A. ERNST.Was ist guter Instrumentalunterricht? Ed Nepomuk 2007

W. WESTNEY.The Perfect Wrong Note Amadeus Press 2003

F.R. WILSON.Tone Deaf and All Thumbs? An Invitation to Music Making Viking 1986

B. CONABLE.What Every Musician Needs to Know About the Body Andover Press 1998

M. FELDENKREIS.Autoconciencia por el movimiento Ed. Piados 1972

M. FELDENKREIS.El poder del yo Ed. Piados 1985

P. DE ALACANTARA  Indirect Procedures: A Musician’s Guide to the Alexander Technique Oxford University Press   1997

G. ALEXANDER.La Eutonía Ed. Piados  1976

D.BOHM.Sobre la creatividad Ed. Kairós 2001

D. BOHM i F.D.PEAT.Ciencia, orden y creatividad Ed. Kairós 1988

M.CSIKSZENTMIHALYI.Fluir Ed. Kairós 1996

M.CSIKSZENTMIHALYI.Creativity HarperCollins Publischer   1996

H. GARDNER.Art, Mind and Brain: a Cognitive Approach to Creativity

M.I. GOODE.Stage Fright in Music Performance And Its Relationship to the Unconscious Trumpetworks Press  2002

E.HERRIGEL.Zen in the Art of Archery Vintage Books  1981

J. HOLT.Learning All the Time MA:Addison-Wesley 1989

T.LAUTZENHEISER.The Joy of Inspired Teaching Ed. GIA Publications  1993

F. VESTER.Denken, lernen, vergessen Ed. DTV  1975