Estudia musicologia a l'Esmuc

Estudiants Musics

L'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) és l'únic centre oficial d'iniciativa pública que imparteix a Catalunya el títol superior en Música, en el marc de la nova ordenació dels ensenyaments artístics i la seva inserció en l'Espai Europeu de l'Educació Superior.

L'ESMUC assumeix la diversitat del panorama musical actual i de les maneres d'estudiar. Volem incidir directament en la transformació de les pràctiques d'investigació musical del nostre entorn i en la qualitat del coneixement musical que se li ofereix a la societat. El pla d'estudis considera la complexa realitat que ens envolta i les possibilitats reals del mercat de treball.

 

Els estudis de musicologia a l'Esmuc:

 

  • Permeten combinar els estudis d'un grau d'ensenyament superior -de nivell universitari- amb l'aprenentatge i l'exercici pràctic de la música, especialment la d'un instrument musical.
  • Tenen en compte diversos perfils professionals: la investigació, la divulgació, la docència, la gestió...
  • Ofereixen pràctiques laborals en institucions i empreses vinculades a l'exercici de la professió: Museu de la Música, Biblioteca de Catalunya, editorials, revistes musicals, televisió, ràdio...
  • Conceben el fet musical atenent la seva àmplia diversitat: la música d'ahir i la d'avui, la música popular i l'erudita, clàssics i moderns, occidental o músiques del món, que és estudiada des de dues orientacions bàsiques, la musicologia històrica i l'etnomusicologia, que són abordades com a complementàries i no com a oposades.
  • Són impartits per un professorat en permanent actualització, en contacte amb la realitat de la disciplina, obert a la realitat musical actual i inserit en les associacions, publicacions, conferències i els congressos internacionals més rellevants.
  • Incorporen els discursos i orientacions més actuals en la investigació i el coneixement musicals.
  • Insereixen els estudiants en xarxes professionals internacionals amb la finalitat de realitzar intercanvis escolars i continuar estudis de postgrau en institucions europees o dels Estats Units.
  • Fomenten el treball col·lectiu i compromès en un ambient de cordialitat i respecte, sense descuidar la formació en habilitats de lideratge.

Per a més informació, contacteu amb:

joaquim.rabaseda@esmuc.cat

o

rolf.baecker@esmuc.cat