Admissió a la titulació

Escoltar música

La prova d'admissió consta de dues parts, ambdues selectives. Cada part té un valor del 50% de la nota final.

 

La part A té per objectiu avaluar els coneixements i les habilitats de l’aspirant.

  • Dictat melodicorítmic (20 %)
  • Dictat polifonicoharmònic (20 %)
  • Anàlisi de partitura  (20 %)
  • Anàlisi auditiva (20 %)
  • Prova instrumental (20 %)

 

Part B – Musicologia:

  • Exercici tipus test, a partir d’una situació musical donada (45 %)
  • Exercici de desenvolupament i defensa oral d’un tema (55 %)