Història de la música medieval

Dades generals

Nom de l'assignatura Història de la música medieval
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 2n semestre
crèdits ECTS 4
Valor total en hores 120 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 1
Hores per treballs dirigits (no presencials): 40
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 34
Professor/a Juan Carlos Asensio
Departament Musicologia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Música i cultura I, Música i cultura II.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Discernir els conceptes d’història de la música i musicologia com a dues realitats diferents,
 • eines i procediments.
 • Estudiar la història de la música de l’edat mitjana amb els seus estils, personatges, formes, gèneres.
 • Relacionar la música medieval amb la resta de les arts i humanitats del seu moment.
 • Interpretar les dades històriques d’una manera objectiva.
 • Contextualitzar l’edat mitjana segons els diferents corrents d’investigació.
 • Assimilar els aspectes sincrònics i diacrònics del període medieval.
 • Llegir les fonts de la música medieval per extraure d’elles conclusions històriques.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Continguts conceptuals

 1. Arqueologia musical: de la prehistòria a Roma
 2. El cristianisme: cant i litúrgia (segles IV-VIII)
 3. El cant hispano-visigòtic (mossàrab)
 4. El cant gregorià (segles VIII-XI): modalitat, notació i evolució
 5. La monodia profana: trobadors, troveros, minnesänger
 6. El naixement de la polifonia (segles X-XII)
 7. Ars Antiqua (ca. 1163-1320): l’Escola de Notre-Dame i la música instrumental
 8. Ars Nova (ca. 1320-1377): Philippe de Vitro, Guillaume de Machaut, Trecento italià, repertori d’Aragó i Catalunya
 9. El cisma d’Avignon i el repertori de l’Ars Subtilior (1378-1417): estètica de l’Ars Subtilior

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Les classes s’impartiran de manera col•lectiva. A més de les explicacions, el temari de les classes es completarà amb diferents treballs que es requeriran oportunament.
 • Juntament als continguts teòrics, l’assignatura compta amb un apartat pràctic que es realitzarà a classe i amb treballs personals que l’alumne haurà de completar. Les activitats formatives inclouen, d’entre altres, la lectura i el reconeixement d’exemples senzills que periòdicament s’exposaran a classe per tal de realitzar una anàlisi conjunta.
 • Assistència a les classes conjuntes que s’impartiran a diferents arxius i biblioteques.
 • La lectura obligatòria de llibres i articles de referència que es comentaran en les classes.

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

 • 1.- Avaluació inicial. Explicació del programa i presentació de l’assignatura
 • 2-3.- Aspectes generals de l’historiografia de la música medieval.
 • 4-5.- Arqueologia musical: Grècia i Roma
 • 6-8.- El cristianisme. Cant i litúrgia. Repertoris pre-gregorians
 • 9-13.- El cant gregorià i la seva evolució
 • 14.- La monodia profana
 • 15-16.- El naixement de la polifonia
 • 17-21.- L’Ars Antiqua
 • 22-25.- L’Ars Nova
 • 26-29.- L’Ars Subtilior
 • 30.- Avaluació global del quadrimestre

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

 • Valoració del seguiment de les classes i participació en la dinàmica de les sessions: 30%
 • Superació d’una prova de continguts teòrico-pràctics que inclogui els continguts
 • desenvolupats durant l’assignatura: 40%
 • Realització de treballs monogràfics: 30%

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d’avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Prova escrita A mitjans del semestre 25%
Prova escrita A finals del semestre 25 %
Exposicions  col·lectives Durant el semestre 10 %
Participació en debats dirigits Durant elsemestre 20%

Fonts d'informació bàsica

 • ASENSIO, Juan Carlos, El Canto Gregoriano: historia, liturgia, formas ... Alianza Música, 2003, reed. 2011
 • CALDWELL, John, La música medieval , Madrid, Alianza Música, 1984.
 • CATTIN, Giulio, Historia de la Música, 2. El medievo , Turner Música, 1987.
 • CHAILLEY, Jacques, Compendio de Musicología , Alianza Música, 1991.
 • FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Ismael, Historia de la música española. I. Desde los orígenes hasta el “ars nova” , Madrid, Alianza Música, 1983.
 • GÓMEZ-MUNTANÉ, Maricarmen, La Música Medieval en España , Kassel, Edition Reichenberger, 2001
 • GÓMEZ-MUNTANÉ, Maricarmen, Historia de la música en España e Hispano América, vol. 1, Fondo de Cultura Económica, 2009
 • HOPPIN, Richard H., La música medieval , Akal, 1991
 • REESE, Gustav, La música en la Edad Media , Madrid, Alianza Música, 1989.
 • McKINNON, James (ed.), Antiquity and Middle Ages. Man and Music series. London, MacMillan, 1990
 • YUDKIN, Jeremy , Music in Medieval Europe, Prentice Hall, New Jersey, 1989.