Història de la música del segle XVII

Dades generals

Nom de l'assignatura  Història de la música del segle XVII
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Primer semestre
crèdits ECTS 4
Valor total en hores 120 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 1
Hores per treballs dirigits (no presencials): 40
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 34
Professor/a Rubén López Cano
Departament Musicologia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Música i cultura I, Música i cultura II.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Distingir els principals estils, gèneres i llenguatges de les músiques del segle XVII.
 • Conèixer els principals compositors i obres d'aquest segle.
 • Relacionar les principals corrents i estètiques de la música amb les d'altres arts i el pensament filosòfic i científic de l'època.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Continguts conceptuals

 • El teatre musical
 • El madrigal i la música vocal de cambra
 • Música religiosa
 • Gèneres instrumentals
 • Teoria dels afectes i retòrica de la música
 • Música a Espanya

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Classes teòriques del professor.
 • Lectura i discussió de textos
 • Debats i anàlisi sobre temes i obres.

 

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

 • Comentaris de text i anàlisis de obres del segle XVII (8 sessions)
 • Treball en grup sobre un tema de la musica del segle XVII (3 sessions)

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

 • Participació a classe en els debats
 • Comentari de text
 • Exposició de temes vinculats amb la música del segle XVII i els interessos propis del estudiant
 • Prova o treball escrit

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d’avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Prova escrita A mitjans del semestre 25%
Prova escrita A finals del semestre 25 %
Exposicions  col·lectives Durant el semestre 10 %
Participació en debats dirigits Durant elsemestre 20%

Fonts d'informació bàsica

 • Bianconi,  Lorenzo. 2001. Historia de La Música, 5. El Siglo XVII.  Madrid: Turner.
 • Carter, Tim y Butt, John (eds.). 2006. The Cambridge History of Seventeenth-Century Music (The Cambridge History of Music). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hill, John Walter.  2008. La música barroca. Música en Europa occidental, 1580-1750. Madrid: Akal.
 • López Cano, Rubén 2012. Música y retórica en el Barroco. Barcelona: Tritó.
 • McClary, Susan  2012. Desire and Pleasure in Seventeenth-Century Music. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
 • Taruskin, Richard.  2009. Music in the Seventeenth and Eighteenth Centuries : The Oxford History of Western Music . Nueva York: Oxford University Press.