Big Band

Dades generals

Nom de l'assignatura Big Band
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició segon quadrimestre
crèdits ECTS 4
Valor total en hores 120 Hores presencials lectives: 90
Altres hores presencials: 10
Hores per treballs dirigits (no presencials): 10
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 10
Professor/a Lluís Vidal
Departament Jazz i Música Moderna

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Transversals: 7-8-9-10-13-15-17

Generals: 1-2-3-4-6-7-8-9-11-17--22-24-25

Específiques: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

 • Desenvolupar els valors i les capacitats que permeten comunicar en la interpretació conjunta, amb director o sense, en formacions diverses i representatives.
 • Aplicar de manera coordinada i contextualitzada els elements que permeten i optimitzen la interpretació col·lectiva.
 • Aplicar de manera coordinada els criteris interpretatius més adients als estils

Objectius concrets de l’assignatura

 • Treball de les especificitats pròpies d’una big band o un gran conjunt
 • Aplicar a la interpretació col·lectiva els criteris correctes, amb un sòlid domini del conjunt un control auditiu que garanteixin un total acoblament sonor i estilístic, assumint papers diferenciats amb el propi instrument en el si del conjunt.
 • Posseir un control individual del conjunt que permeti prendre les iniciatives necessàries i seguir les dels altres membres del grup.
 • Ampliar i aplicar la consciència estilística a un repertori de grup gran, ampli i variat.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Rols característics dels diferents instruments i seccions en cadascun dels grups i estils. Repertori habitual. Diversitat del repertori. Elements per a la interpretació col·lectiva. Elements per a la comunicació a través de la interpretació col·lectiva. Repertori històric de les grans big bands.
 • Tècniques d’assaig de grup, generals i específiques de l’estil. Interpretació de repertori d’altri i propi. Improvisació en el si de la interpretació de grup. Acoblament sonor i estilístic. Control auditiu de la interpretació col·lectiva i del propi rol en aquest conjunt. Adequació a uns requeriments estilístics concrets. Sonorització del grup en funció de paràmetres diversos. Iniciativa i adequació a la tasca col·lectiva. 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes comporta un treball de música de conjunt en gran grup. El treball autònom comporta l’estudi i la preparació de les obres a treballar a classe, així com els assajos amb els companys del grup.

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Activitats formatives amb el seu contingut en ECTS, la metodologia d’ensenyament–aprenentatge i la seva relació amb les competències a assolir per l’estudiant:

 • Classes col·lectives – 3 ECTS
 • Treball autònom dirigit – 0,5 ECTS
 • Treball autònom – 0,5 ECTS

La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes col·lectives comporta un treball de seguiment del progrés de l’estudiant i de guiatge i de treball conjunt i col·lectiu. El treball autònom comporta l’estudi personal i la preparació de les obres a treballar.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

Es tindran en compte: actitud, interès, comprensió, participació en la dinàmica de les sessions, preparació del repertori, integració en el so del grup, correcta assumpció de rols musicals, prestacions en el concert final

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Participació en la dinàmica de les sessions Durant el quadrimestre 75%
Avaluació de l'estudiant Final del quadrimestre 5%
Concert final Final del quadrimestre 20%

 

Fonts d'informació bàsica

Es proporcionaran partitures del repertori a treballar i possibles arxius d'àudio de referència amb antelació