Composició de Jazz I,II

Dades generals

Nom de l'assignatura Composició de Jazz I,II
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Anual
crèdits ECTS 6
Valor total en hores 180 Hores presencials lectives: 90
Altres hores presencials: 30
Hores per treballs dirigits (no presencials): 30
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 30
Professor/a Lluís Vidal, Lluís Vergés, Joan Sanmartí
Departament Jazz i Música Moderna

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Les assignatures amb números romans demanen haver aprovat abans el número anterior

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Transversals: 7-8-12-17

Generals: 1-2-3-4-5-10-11-12-13-14-15-17-18-20-21-22-23

Específiques: 1-2-6-7

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

 • Mostrar domini dels recursos idiomàtics i expressius dels instruments de la música de jazz i de la música moderna, sabent-los utilitzar orquestralment, controlant el fraseig que estèticament els es propi.
 • Aplicar diferenciadament tècniques diverses de composició de Jazz i Música Moderna per a grups instrumentals de format divers, en funció de les necessitats i disponibilitats instrumentals i d’altres factors
 • Adaptar llurs obres a les demandes estètiques necessàries, utilitzant el color harmònic com un element expressivament tan important com la mateixa idea melòdica.
 • Classificar i identificar, a través dels diferents testimonis històrics, historiogràfics i audiovisuals, les etapes i els processos de transformació de la música actualment englobada en el jazz, sempre en relació amb el context social i cultural i amb les línies de pensament coetànies.

Objectius concrets de l'assignatura

 • Dominar diferenciadament tècniques de composició en els diversos estils del jazz.
 • Mostrar la capacitat precisa per la comprensió vertical-harmònica característica de la música de jazz.
 • Harmonitzar i re-harmonitzar composicions pròpies o alienes, amb coherència estilística.
 • Elaborar material melòdic propi sobre estructures formals jazzístiques.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Textures instrumentals. Formacions instrumentals. Tècniques de composició i expressió. Estructures formals. Harmonització. Instrumentació per a diferents formacions instrumentals. Construcció de diferents estructures formals característiques de la música de jazz. Tècniques harmòniques característiques de la música moderna. Relació entre estils, plantejaments harmònics, seqüències rítmiques i elements tímbrics. Tècniques tradicionals i modals d’harmonització i re-harmonització d’obres. Composició d’obres de perfils estilístics concrets. Relacions harmòniques tradicionals i modals, de tipus vertical. Composició d’obres de contingut jazzístic.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes comporta sessions de classes magistrals (exposicions de temes), sessions de debat i col·loqui, sessions de treball en grup i sessions d’exposició de temes per part dels estudiants. El treball autònom comporta petites composicions i exercicis, transcripció, anàlisi i estudi d’obres i treballs escrits, individuals o en grups. Treballs d’analisi com a projectes de curs, amb pautes donades per el professor (algun d’aquests treballs podra ser requerit per ser exposat a classe)

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Activitats formatives amb el seu contingut en ECTS, la metodologia d’ensenyament–aprenentatge i la seva relació amb les competències a assolir per l’estudiant:

 • Classes col·lectives – 3 ECTS
 • Treball autònom dirigit – 1,5 ECTS
 • Treball autònom – 1,5 ECTS

La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes col·lectives comporta un treball de seguiment del progrés de l’estudiant, de guiatge i de treball conjunt i col·lectiu. El treball autònom comporta l’estudi personal i la preparació de les obres i exercicis a treballar a classe, i l’aplicació d’aquests continguts a la pràctica instrumental individual. 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

El sistema d’avaluació és l’avaluació contínua, fonamentada en una avaluació diagnòstica i concretada en una avaluació sumativa que dóna lloc a la qualificació final. L’avaluació contínua es realitza a través de diferents registres d’avaluació derivats d’activitats concretes d’avaluació com la participació i el treball a classe, l’exposició de treballs a classe, la realització de treballs, composicions, anàlisis i/o lectures fora de classe, la presentació de treballs escrits o la realització de proves escrites, orals o auditives.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Primer projecte durant el quadrimestre 20%
Segon projecte durant el quadrimestre 20%
Tercer projecte durant el  quadrimestre 20%
Quart projecte durant el quadrimestre 20%
Assistència, participació i actitud a les sessions lectives durant el quadrimestre 20%

 

Fonts d'informació bàsica

Jazz Composition. Theory and Practice, Ted Pease, Berklee Press, 2003