Arranjaments del Jazz I,II

Dades generals

Nom de l'assignatura Arranjaments de Jazz I,II
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Anual
crèdits ECTS 6
Valor total en hores 180 Hores presencials lectives: 90
Altres hores presencials: 10
Hores per treballs dirigits (no presencials): 40
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 40
Professor/a Lluís Vergés
Departament Jazz i Música Moderna

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Les assignatures amb números romans demanen haver aprovat abans el numero anterior.

Haver cursat Anàlisi del Jazz i/o de la Musica Moderna.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Transversals: 7-8-12-17

Generals: 1-2-3-4-5-10-11-12-13-14-15-17-18-20-21-22-23

Específiques: 1-2-6-7

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

  • Mostrar domini dels recursos idiomàtics i expressius dels instruments de la música de jazz, sabent-los utilitzar orquestralment, controlant el fraseig que estèticament els es propi. 
  • Disposar de les tècniques d'arranjament diferenciades en els diferents estils del Jazz.
  • Aplicar diferenciadament tècniques d'arranjament de jazz  per a grups instrumentals de format divers, en funció de les necessitats i disponibilitats instrumentals i d’altres factors.

 

Objectius concrets de l’assignatura

  • Instrumentar de manera diferenciada per als instruments de la base rítmica (bateria, percussió, contrabaix, piano i guitarra), utilitzant seqüències harmòniques i rítmiques característiques de la música de jazz
  • Utilitzar els recursos tècnics propis inclosa la construcció de progressions harmòniques a veus (a dues, tres i quatre veus) homofòniques i polifòniques, sobre bases harmòniques, orientades cap a la instrumentació.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Simbologies i fórmules que son pròpies de cada instrument. Bases rítmiques. Peculiaritats de cada instrument. Elements i procediments harmònics, constructius i instrumentals propis del jazz i de la música moderna. Instrumentació i arranjament en diferents estils. Ús de les progressions harmòniques orientades cap a la instrumentació. Combinació orquestral dels instruments de la música de jazz. 

Textures instrumentals. Formacions instrumentals. Tècniques de composició i expressió. Estructures formals. Harmonització. Instrumentació per a diferents formacions instrumentals. Construcció de diferents estructures formals característiques de la música de jazz. Relació entre estils, plantejaments harmònics, seqüències rítmiques i elements tímbrics. Tècniques tradicionals i modals d’harmonització i reharmonització d’obres. Composició d’obres de perfils estilístics concrets. Relacions harmòniques tradicionals i modals, de tipus vertical.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes comporta sessions classes magistrals (exposicions de temes), sessions de debat i col·loqui, sessions de treball en grup i sessions d’exposició de temes per part dels estudiants. El treball autònom comporta la realització d'exercicis, arranjaments, estudis d’obres i treballs escrits, individuals o en grups.

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Activitats formatives amb el seu contingut en ECTS, la metodologia d’ensenyament–aprenentatge i la seva relació amb les competències a assolir per l’estudiant:

  • Classes col·lectives – 3 ECTS
  • Treball autònom (dirigit) – 1,5 ECTS
  • Treball autònom – 1,5 ECTS

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

El sistema d’avaluació és l’avaluació contínua, fonamentada en una avaluació diagnòstica i concretada en una avaluació sumativa que dóna lloc a la qualificació final. L’avaluació contínua es realitza a través de diferents registres d’avaluació derivats d’activitats concretes d’avaluació com la participació i el treball a classe, l’exposició de treballs a classe, la realització de treballs, composicions, la presentació de treballs escrits.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Treballs setmanals o quinzenals durant el quadrimestre 40%
Primer projecte durant el quadrimestre 15%
Segon projecte durant el quadrimestre 15%
Tercer projecte durant el quadrimestre 15%
Quart projecte durant el quadrimestre 15%

 

Fonts d'informació bàsica

Jazz Arranging and Composing, Bill Dobbins, Advance Music 1986

Gil Evans & Miles Davis 1957-1962 Historic Collaborations, Steve Lajoie, Advance Music 2003

Sounds and Scores, Henry Mancini, Northridge Music, 1986

The Contemporary Arranger, Don Sebesky, Alfred Publishing Co., 1984

Inside The Score, Rayburn Wright, Kendor Music, 1982