Anàlisi del Jazz I,II

Dades generals

Nom de l'assignatura Anàlisi del Jazz I,II
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Anual
crèdits ECTS 6
Valor total en hores 180 Hores presencials lectives: 90
Altres hores presencials: 10
Hores per treballs dirigits (no presencials): 40
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 40
Professor/a Lluís Vergés
Departament Jazz i Música Moderna

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Les assignatures amb números romans demanen haver aprovat abans el número anterior

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Transversals: 7-8-12-17

Generals: 1-2-3-4-5-10-11-12-13-14-15-17-18-20-21-22-23

Específiques: 1-2-6-7

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

 • Descriure les diverses maneres com s’han organitzat els materials musicals en els diversos estils i períodes del jazz 
 • Aplicar discriminadament i amb flexibilitat les metodologies d’anàlisi més adients al producte a analitzar i als propòsits de la mateixa anàlisi.
 • Classificar i identificar, a través dels diferents testimonis històrics, historiogràfics i audiovisuals, les etapes i els processos de transformació de la música actualment englobada en el jazz, sempre en relació amb el context social i cultural i amb les línies de pensament coetànies.
 • Identificar i relacionar els elements socials i culturals que intervenen en les diferents etapes del jazz , i també les principals fonts documentals i la historiografia musical especialitzada

Objectius concrets de l'assignatura

 • Mostrar domini dels recursos idiomàtics i expressius dels instruments de la música de jazz, controlant el fraseig que estèticament els es propi.
 • Mostrar la capacitat precisa per la comprensió vertical-harmònica característica de la música de jazz.
 • Mostrar capacitat d'anàlisi melòdica, harmònica i rítmica de materials musicals de diversos estils i períodes del jazz 
 • Harmonitzar i reharmonitzar composicions pròpies o alienes, amb coherència estilística.
 • Elaborar material melòdic propi sobre estructures formals jazzístiques.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Paràmetres i elements que estructuren el discurs musical. Jerarquitzacions d’aquests paràmetres. Relació amb els estils. Forma entre la composició i la improvisació. Metodologies analítiques. Identificació d’elements que configuren les obres. Determinants dels estils. Autonomia en l’aplicació de metodologies d’anàlisi. Tècniques d’anàlisi diversificades segons els paràmetres a estudiar. Aplicació de tècniques d’anàlisi de seqüències breus de tipus selectiu. Valoració de progressions harmòniques usuals.
 • Anàlisi i audició tenint en compte els elements més significatius dels estils jazzístics. Aplicació de tècniques harmòniques, formes harmòniques i superstructures característiques de la música de jazz. Relació dels patrons harmònics amb les característiques estètiques que es deriven del seu ús. Tècniques d’harmonització i reharmonització. Composició de petites obres de contingut jazzístic o de música moderna.
 • Antecedents del jazz. Evolució del jazz i de les línies de pensament que el sustenten. Escoles i estils compositius, de les diverses tradicions interpretatives i de llurs processos de transformació. Fonts documentals, objectuals i historiogràfiques corresponents. Anàlisi d’activitats i productes musicals. Anàlisi dels diversos estils del jazz a través de notacions musicals i altres procediments de transmissió. Ubicació de les interpretacions de músiques de jazz en les corresponents tradicions culturals.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes comporta sessions de classes magistrals (exposicions de temes), sessions de debat i col·loqui, sessions de treball en grup i sessions d’exposició de temes per part dels estudiants. El treball autònom comporta petites composicions i exercicis, transcripció, anàlisi i estudi d’obres i treballs escrits, individuals o en grups. Treballs d’analisi com a projectes de curs, amb pautes donades per el professor (algun d’aquests treballs podra ser requerit per ser exposat a classe)

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Activitats formatives amb el seu contingut en ECTS, la metodologia d’ensenyament–aprenentatge i la seva relació amb les competències a assolir per l’estudiant:

 • Classes col·lectives – 3 ECTS
 • Treball autònom dirigit – 1,5 ECTS
 • Treball autònom – 1,5 ECTS

La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes col·lectives comporta un treball de seguiment del progrés de l’estudiant, de guiatge i de treball conjunt i col·lectiu. El treball autònom comporta l’estudi personal i la preparació de les obres i exercicis a treballar a classe, i l’aplicació d’aquests continguts a la pràctica instrumental individual. 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

El sistema d’avaluació és l’avaluació contínua, fonamentada en una avaluació diagnòstica i concretada en una avaluació sumativa que dóna lloc a la qualificació final. L’avaluació contínua es realitza a través de diferents registres d’avaluació derivats d’activitats concretes d’avaluació com la participació i el treball a classe, l’exposició de treballs a classe, la realització de treballs, composicions, anàlisis i/o lectures fora de classe, la presentació de treballs escrits o la realització de proves escrites, orals o auditives.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Petits treballs durant el quadrimestre 15%
Primer projecte durant el quadrimestre 15%
Segon projecte durant el quadrimestre 15%
Tercer projecte durant el  quadrimestre 15%
Presentació a classe d'un dels projectes durant el quadrimestre 5%
Prova final final del quadrimestre 15%
Assistència, participació i actitud a les sessions lective durant el quadrimestre 20%

 

Fonts d'informació bàsica

The Chord Scale Theory & Jazz Harmony, Nettles, Barrie; Graf, Richard. Advance Music, 1997

Modal Jazz. Composition & Harmony vols.I & II, Miller, Ron. Advance Music, 2002

El Lenguaje de la Armonía, Vergés, Lluís. Editorial Boileau, 2014